Programy międzynarodowe

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA
W sprawach dotyczących projektów:

1. Programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach FRSEKomisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz Operatora Programu Edukacja.

Ostateczny termin naboru wniosków w ramach akcji dotyczących przygotowania wspólnych studiów magisterskich (Erasmus Mundus Design Measures) i realizacji wspólnych studiów magisterskich (Erasmus Mundus Joint Masters) został przesunięty na 17 czerwca 2021 roku (do godz. 17.00).

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu.

Terminy

 • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 28.06.2022 r.
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu wewnętrznego: 08.07.2022 r.
 • Termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym NAWA: 01.08.2022 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu  plik tylko mailowo (skan) na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

Zasady i kryteria oceny wniosków projektowych

Granty Interwencyjne NAWA 2022 r.

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Termin oraz forma składania wniosków:

 • Z powodu naboru ciągłego w NAWA do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny;
 • Każda instytucja może złożyć 3 wnioski, dlatego o możliwości złożenia wniosku do NAWA z ramienia UW decyduje kolejność przesłania do BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie;
 • Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA
 • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl;

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie

Kontakt w NAWA:
tel.+48/22 390 35 64, grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl

Kontakt w BWZ:
Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 

Program im. Stanisława Ulama

Nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama trwa od 10 lutego do 10 maja 2022 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronie NAWA.

Dokument „Information on the commitments of the host institution” (załącznik do Ogłoszenia), który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWA, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego – Prorektora UW ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr hab. Sambora Gruczę.

W związku z tym, uzupełniony, podpisany przez opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl na min. 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Prorektora UW ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr hab. Sambora Gruczę dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.

Program Profesura NAWA – nabór wniosków do 23 maja, do godz. 15:00.

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego.

Wnioski w programie przyjmowane są do 23 maja 2022 roku, do godz. 15:00 wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację Projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Wizytujący Naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze. W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich Grupy Projektowej. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Wizytującego Naukowca, dla członków Grupy Projektowej, a także dla Osoby Zapraszającej, dodatek mobilnościowy dla Wizytującego Naukowca oraz koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Elementem Programu jest Komponent badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r.  i nie później niż 1 października 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ następujących dokumentów:

 • wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w programie. Prosimy o załączenie wydruku przygotowanego wniosku NAWA lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego Wizytującego Naukowca oraz opisu projektu;
 • uzupełnionego i podpisanego przez dziekana/prodziekana wniosku o udzielenie stosownego pełnomocnictwa (załącznik nr 6 do Ogłoszenia) Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA
 • uzupełnionego i podpisanego przez dziekana/prodziekana „Zobowiązania dotyczącego zatrudnienia Wizytującego Naukowca i członków Grupy Projektowej” (załącznik nr 4 do Ogłoszenia), który jest załącznikiem do wniosku składanego w systemie elektronicznym NAWA.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Zobowiązanie dotyczące zatrudnienia Wizytującego Naukowca i członków Grupy Projektowej”, pełnomocnictwo oraz oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej zostaną następnie odesłane do Państwa e-mailem.

Wspólne projekty badawcze

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW)  najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA. Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie występuje do BWZ z wnioskiem o nadanie stosownego pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

 1. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.
 2. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej. Prosimy o zakładanie kont na adres e-mail założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
 3. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
 4. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).
 5. Nie przewidziano limitu wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku w ramach jednego projektu badawczego.
 6. Formą komunikacji z Wnioskodawcą jest system teleinformatyczny Agencji, a Wnioskodawca zobowiązany jest do regularnego sprawdzania w systemie teleinformatycznym statusu złożonego wniosku.
 7. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA. Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ na adres na adres: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.

Cel programu: wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Kosowa.

W ramach programu:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów. Można przystąpić do istniejącej sieci lub utworzyć nową sieć jako uczelnia koordynująca lub partnerska. Zasady tworzenia sieci w roku akademickim 2022/2023.
 • przyznawane są stypendia krótkoterminowe na realizację:

staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk w ramach sieci akademickich
staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk dla osób indywidualnych („Freemover”)
szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia mogą ubiegać się:

 • studenci
 • doktoranci
 • nauczyciele akademiccy

Więcej informacji o procedurach, sieciach, zasadach wnioskowania o fundusze
Przewodnik 2021-2022

Program jest koordynowany przez:
Polskie Biuro CEEPUS
ceepus@nawa.gov.pl
Telefon: 22-390-35-12
Kontakt w BWZ: Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl; tel.: 22 55 20 434

 

3. Fundusz Wyszehradzki (kontakt, Swietłana Dachno: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl)

Visegrad 4 Ukraine

Cel Programu i zasady ogólne: pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy/mieszkających w krajach V4 w łagodzeniu skutków wojny

Obszary wsparcia:

 • edukacja i szkolenia – kursy językowe i szkolenia w zakresie konkretnych umiejętności itp.;
 • zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci (wycieczki, zajęcia i imprezy kulturalne, sport i inne zajęcia);
 • szkolenia i kursy zawodowe pod kątem konkretnych zawodów i branż, wsparcie w poszukiwaniu pracy, integracja w lokalnym środowisku pracy;
 • poprawa warunków życia grup wrażliwych (np. osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, mniejszości, rodzin wielodzietnych);
 • inne istotne działania w środowisku lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Zgodnie z zasadami programu Visegrad 4 Ukraine każda uczelnia może złożyć maksymalnie 1 projekt.

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

 • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 11.04.2022 r.
 • Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do 18.04.2022 r.

 Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl w terminie do 11.04.2022 r.

Kryteria i zasady konkursu wewnętrznego.

 

 

4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (kontakt, Karolina Trybowska-Greń: karolina.trybowska-gren@adm.uw.edu.pl)
5. Inne projekty edukacyjne (kontakt, Joanna Wiszniewska: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl)
6. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”