Programy międzynarodowe

Drukuj Drukuj

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA
W sprawach dotyczących projektów:

1. Programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach FRSEKomisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz Operatora Programu Edukacja.

Ostateczny termin naboru wniosków w ramach akcji dotyczących przygotowania wspólnych studiów magisterskich (Erasmus Mundus Design Measures) i realizacji wspólnych studiów magisterskich (Erasmus Mundus Joint Masters) został przesunięty na 17 czerwca 2021 roku (do godz. 17.00).

 • Erasmus+ KA103
 • Erasmus+ KA107
 • Program Edukacja – nabór wniosków zakończony.
  Konkurs wewnętrzny – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości, dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

  Cel Programu i zasady ogólne:

  Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie Programu Edukacja .

  Wnioskodawca może złożyć po jednym projekcie do każdego komponentu, wniosek do Komponentu II jest składany centralnie dla całej uczelni przez BWZ. W sprawach dotyczących Komponentu I należy kontaktować się z panią Joanną Wiszniewską, BWZ, tel: 22 55 24 078, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

  Harmonogram konkursu wewnętrznego:

  Termin nadsyłania projektów dotyczących KOMPONENTU III do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 15.03.2021 r. do godziny 14:00.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją dotyczącą konkursu wewnętrznego .

  Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:
  Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 15.03.2021 r. do godziny 14:00.

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
Webinaria NAWA

Program Polskie Powroty 2021

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 29 lipca 2021 r., do godz. 15: 00: 00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA.

Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie występuje do BWZ z wnioskiem o nadanie stosownego pełnomocnictwo Rektora UW dla zapraszanego naukowca, tak, aby zapraszany naukowiec mógł w imieniu UW złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

 

Kontakt w BWZ: Joanna Wiszniewska, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 


Program Promocja języka polskiego – konkurs wewnętrzny na projekty- rozstrzygnięty

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu.

Terminy

 • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 17.06.2021 r.
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu wewnętrznego: 08.07.2021 r.
 • Termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym NAWA: 30.07.2021 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu tylko mailowo (skan) na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Kryteria oceny


Granty Interwencyjne NAWA – druga edycja (aktualizacja) – nabór wniosków zakończony.

Cel Programu i zasady ogólne:

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Dopuszczalny czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy

Termin oraz forma składania wniosków:

 • Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA .
 • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
 • Każda uczelnia może złożyć 3 wnioski.
 • Z powodu naboru ciągłego do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny.
 • Decyduje kolejność złożenia wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA.

Limit wniosków został wyczerpany.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Kontakt w NAWA:
Pion Programów dla Naukowców
e-mail: grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl
telefon: + 48 22 390-35-64

Kontakt w BWZ:
Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Program im. Ulama – konkurs został zakończony.

Konkurs wniosków został zakończony.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronach NAWA.

Dokument „Information on the commitments of the host institution”, który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWY, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z tym, uzupełniony, podpisany przez opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl na min. 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.

 


Wymiana bilateralna naukowców

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA. Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie otrzyma stosowne pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

 1. Konto można założyć pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login. Prosimy o zakładanie kont na adres email założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
 2. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
 3. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.
 4. Nie ma ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez uczelnię w tym programie. Z jednego konta można wysłać więcej niż jeden wniosek w ramach konkursów Wymiany Bilateralnej Naukowców. Wnioski nie mogą jednak dotyczyć tych samych projektów.
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA. Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ na adres pracownika obsługującego wymianę z danym krajem z sekcji Współpracy Międzynarodowej wyraźny skan formularza „zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.


Program NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia – nabór wniosków zakończony

Cel programu i zasady ogólne:

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

·         wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów

·         wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia

·         poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 16.11.2020 r.

Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone: do 02.12.2020 r.

Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu  mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 16.11.2020 r.

Kryteria oceny


Welcome to Poland – nabór wniosków zakończony

Konkurs  „Welcome to Poland” na dofinansowanie projektów wspierających umiędzynarodowienie  polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski  o dofinansowanie.
Termin naboru do konkursu mija 17 grudnia 2020 roku o godz. 15.00.

Wydziały i jednostki organizacyjne UW zainteresowane udziałem w konkursie „Welcome to  Poland”, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju, do dnia 13.11.2020bwr@uw.edu.pl.

Więcej informacji Newsletter BWR nr 124.

 


Program Profesura Gościnna – nabór wniosków zakończony

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

Program obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia zaproszonego naukowca oraz stworzonej grupy projektowej (dofinansowanie maksymalnie może wynosić 3 miliony złotych). Dodatkowo jednostka naukowa może uzyskać dofinansowanie na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki w postaci tzw. komponentu badawczego (400 tysięcy zł).

Nabór wniosków w obu programach prowadzony został zakończony.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie.


Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.

Cel programu: wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Kosowa.

W ramach programu:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów. Można przystąpić do istniejącej sieci lub utworzyć nową sieć jako uczelnia koordynująca lub partnerska. Zasady tworzenia sieci w roku akademickim 2021/2022.
 • przyznawane są stypendia krótkoterminowe na realizację:

staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk w ramach sieci akademickich
staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk dla osób indywidualnych („Freemover”)
szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia mogą ubiegać się:

 • studenci
 • doktoranci
 • nauczyciele akademiccy

Więcej informacji o procedurach, sieciach, zasadach wnioskowania o fundusze
Przewodnik 2021-2022

Program jest koordynowany przez:
Polskie Biuro CEEPUS
ceepus@nawa.gov.pl
Telefon: 22-390-35-12
Kontakt w BWZ: Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl; tel.: 22 55 20 434

 

3. Fundusz Wyszehradzki (kontakt: o.gontarska@uw.edu.pl)
4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (kontakt: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl)
5. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”