Programy międzynarodowe

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA
W sprawach dotyczących projektów:

1. Programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach FRSEKomisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz Operatora Programu Edukacja.

Ostateczny termin naboru wniosków w ramach akcji dotyczących przygotowania wspólnych studiów magisterskich (Erasmus Mundus Design Measures) i realizacji wspólnych studiów magisterskich (Erasmus Mundus Joint Masters) został przesunięty na 17 czerwca 2021 roku (do godz. 17.00).

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
Webinaria NAWA

Program „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” NAWA

Program „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”, stanowiący kontynuację podjętych rok temu działań mających na celu udzielenie wsparcia naukowcom z Białorusi. (edycja 2021)

Celem programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”, stanowiącego kontynuację podjętych rok temu działań, jest umożliwienie naukowcom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych, posiadających co najmniej stopień doktora, przyjazdu do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować projekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne stronie NAWA.

Wymagania dotyczące Naukowca:

1) jest obywatelem Białorusi

2) posiada co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk)

3) ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie może prowadzić nieskrępowanych badań naukowych

4) przebywa w Polsce nie dłużej niż od początku 2021 r.

Zaproszenie do udziału w programie naukowca wiąże się z jego zatrudnieniem na UW na pełen etat przez cały okres realizacji Projektu na stanowisku odpowiadającym jego kompetencjom oraz w oparciu o regulacje wewnętrzne UW.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w programie najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA.

Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie występuje do BWZ z wnioskiem o nadanie stosownego pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 30 listopada 2021 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski lub do wyczerpania alokacji. Po wyczerpaniu alokacji Nabór zostanie zamknięty w Systemie teleinformatycznym Agencji, a stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej Agencji.

Kontakt w BWZ: Swietłana Dachno, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

 

   blr naukowcy

Partnerstwa Strategiczne (Program Partnerstwa Strategiczne wcześniej nosił nazwę Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe) – Konkurs zamknięty.

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ uczelnia może złożyć maksymalnie trzy wnioski do Programu Partnerstwa Strategiczne.

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych.

Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Celami szczegółowymi są:

1) wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
2) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie 30.11.2021 r.

 Harmonogram konkursu wewnętrznego:

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 30.11.2021 r.
Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do: 15.12.2021 r.

Kryteria oceny

Program NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia – konkurs rozstrzygnięty.

Cel Programu i zasady ogólne:Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

 • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów
 • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia
 • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA. Zgodnie z zasadami Programu SPINAKER każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty. 

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

 • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 22.10.2021 r.
 • Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do: 08.11.2021 r.

 Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 22.10.2021 r.

Kryteria oceny

Welcome to Poland

Konkurs  „Welcome to Poland” na dofinansowanie projektów wspierających umiędzynarodowienie  polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie.

Termin naboru do konkursu mija 10 listopada 2021 roku o godz. 15.00. Wyniki naboru NAWA ogłosi do 30 kwietnia 2022 roku.

Wydziały i jednostki organizacyjne UW zainteresowane udziałem w konkursie „Welcome to Poland”, uprzejmie prosimy o przesłanie drogą e-mailową zgłoszenia wyrażającego chęć udziału w konkursie i skierowanie go do Biura ds. Wspomagania Rozwoju, do dnia 22.09.2021 na adres: bwr@uw.edu.pl.

Więcej informacji Newsletter BWR nr 127.

Wymiana bilateralna naukowców

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW)  najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA. Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie występuje do BWZ z wnioskiem o nadanie stosownego pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

 1. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.
 2. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej. Prosimy o zakładanie kont na adres e-mail założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
 3. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
 4. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).
 5. Nie przewidziano limitu wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku w ramach jednego projektu badawczego.
 6. Formą komunikacji z Wnioskodawcą jest system teleinformatyczny Agencji, a Wnioskodawca zobowiązany jest do regularnego sprawdzania w systemie teleinformatycznym statusu złożonego wniosku.
 7. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

Program Polskie Powroty 2021- nabór wniosków został zakończony

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 29 lipca 2021 r., do godz. 15: 00: 00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA.

Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie występuje do BWZ z wnioskiem o nadanie stosownego pełnomocnictwo Rektora UW dla zapraszanego naukowca, tak, aby zapraszany naukowiec mógł w imieniu UW złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

 

Kontakt w BWZ: Joanna Wiszniewska, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 

Program Promocja języka polskiego – konkurs wewnętrzny na projekty- rozstrzygnięty

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu.

Terminy

 • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 17.06.2021 r.
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu wewnętrznego: 08.07.2021 r.
 • Termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym NAWA: 30.07.2021 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu tylko mailowo (skan) na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Kryteria oceny

Granty Interwencyjne NAWA – druga edycja (aktualizacja) – nabór wniosków zakończony.

Cel Programu i zasady ogólne:

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Dopuszczalny czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy

Termin oraz forma składania wniosków:

 • Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA .
 • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
 • Każda uczelnia może złożyć 3 wnioski.
 • Z powodu naboru ciągłego do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny.
 • Decyduje kolejność złożenia wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA.

Limit wniosków został wyczerpany.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Kontakt w NAWA:
Pion Programów dla Naukowców
e-mail: grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl
telefon: + 48 22 390-35-64

Kontakt w BWZ:
Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Program im. Ulama – konkurs został zakończony.

Konkurs wniosków został zakończony.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronach NAWA.

Dokument „Information on the commitments of the host institution”, który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWY, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z tym, uzupełniony, podpisany przez opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl na min. 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.

 

Program Profesura Gościnna – nabór wniosków zakończony

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

Program obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia zaproszonego naukowca oraz stworzonej grupy projektowej (dofinansowanie maksymalnie może wynosić 3 miliony złotych). Dodatkowo jednostka naukowa może uzyskać dofinansowanie na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki w postaci tzw. komponentu badawczego (400 tysięcy zł).

Nabór wniosków w obu programach prowadzony został zakończony.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie.

Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA. Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ na adres na adres: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.

Cel programu: wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Kosowa.

W ramach programu:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów. Można przystąpić do istniejącej sieci lub utworzyć nową sieć jako uczelnia koordynująca lub partnerska. Zasady tworzenia sieci w roku akademickim 2021/2022.
 • przyznawane są stypendia krótkoterminowe na realizację:

staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk w ramach sieci akademickich
staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk dla osób indywidualnych („Freemover”)
szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia mogą ubiegać się:

 • studenci
 • doktoranci
 • nauczyciele akademiccy

Więcej informacji o procedurach, sieciach, zasadach wnioskowania o fundusze
Przewodnik 2021-2022

Program jest koordynowany przez:
Polskie Biuro CEEPUS
ceepus@nawa.gov.pl
Telefon: 22-390-35-12
Kontakt w BWZ: Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl; tel.: 22 55 20 434

 

3. Fundusz Wyszehradzki (kontakt, Swietłana Dachno: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl)
4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (kontakt, Karolina Trybowska-Greń: karolina.trybowska-gren@adm.uw.edu.pl)
5. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”