Programy międzynarodowe

Drukuj Drukuj

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA!
W sprawach dotyczących projektów:

1. Programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach FRSEKomisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz Operatora Programu Edukacja.

 • Erasmus+ KA103
 • Erasmus+ KA107
 • Program Edukacja
  Konkurs wewnętrzny – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości, dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

  Cel Programu i zasady ogólne:

  Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie Programu Edukacja .

  Wnioskodawca może złożyć po jednym projekcie do każdego komponentu, wniosek do Komponentu II jest składany centralnie dla całej uczelni przez BWZ. W sprawach dotyczących Komponentu I należy kontaktować się z panią Joanną Wiszniewską, BWZ, tel: 22 55 24 078, e-mail: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

  Harmonogram konkursu wewnętrznego:

  Termin nadsyłania projektów dotyczących KOMPONENTU III do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 15.03.2021 r. do godziny 14:00.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją dotyczącą konkursu wewnętrznego .

  Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:
  Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 15.03.2021 r. do godziny 14:00.

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
Harmonogram realizacji programów NAWA w 2020-2021 r.
Webinaria NAWA

Welcome to Poland

Konkurs  „Welcome to Poland” na dofinansowanie projektów wspierających umiędzynarodowienie  polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski  o dofinansowanie.
Termin naboru do konkursu mija 17 grudnia 2020 roku o godz. 15.00.

Wydziały i jednostki organizacyjne UW zainteresowane udziałem w konkursie „Welcome to  Poland”, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju, do dnia 13.11.2020bwr@uw.edu.pl.

Więcej informacji Newsletter BWR nr 124.

 


Wymiana bilateralna naukowców

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA. Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie otrzyma stosowne pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

 1. Konto można założyć pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login. Prosimy o zakładanie kont na adres email założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
 2. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
 3. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.
 4. Nie ma ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez uczelnię w tym programie. Z jednego konta można wysłać więcej niż jeden wniosek w ramach konkursów Wymiany Bilateralnej Naukowców. Wnioski nie mogą jednak dotyczyć tych samych projektów.
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA. Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ na adres pracownika obsługującego wymianę z danym krajem z sekcji Współpracy Międzynarodowej wyraźny skan formularza „zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.


Granty Interwencyjne NAWA – druga edycja (aktualizacja)

Cel Programu i zasady ogólne:

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Dopuszczalny czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy

Termin oraz forma składania wniosków:

Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA .

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ:  o.gontarska@uw.edu.pl

Każda uczelnia może złożyć 3 wnioski.

Z powodu naboru ciągłego do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny.

Decyduje kolejność złożenia wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA.
Termin składania wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA

Nabór prowadzony jest przez NAWA w terminie od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa), lub do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

 Kontakt w NAWA:
Pion Programów dla Naukowców
e-mail: grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl
telefon: + 48 22 390-35-64

Kontakt w BWZ:
Olga Gontarska, email: o.gontarska@uw.edu.pl

 


Program NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia – konkurs wewnętrzny na projekty

Cel programu i zasady ogólne:

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

·         wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów

·         wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia

·         poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 16.11.2020 r.

Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone: do 02.12.2020 r.

Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia propozycji projektu  mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 16.11.2020 r.

Kryteria oceny


Program Profesura Gościnna 

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

Program obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia zaproszonego naukowca oraz stworzonej grupy projektowej (dofinansowanie maksymalnie może wynosić 3 miliony złotych). Dodatkowo jednostka naukowa może uzyskać dofinansowanie na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki w postaci tzw. komponentu badawczego (400 tysięcy zł).

Nabór wniosków w obu programach prowadzony będzie do dnia 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie .

Kontakt w BWZ: Olga Gontarska, email: o.gontarska@uw.edu.pl


Program Promocja języka polskiego – konkurs wewnętrzny na projekty

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu.

Terminy
Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 15.06.2019 r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu wewnętrznego: 30.06.2020 r.
Termin składania wniosków w NAWA: 31.07.2020 r.

Miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów
Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu tylko mailowo (skan) na adres o.gontarska@uw.edu.pl
Kryteria oceny


Polskie Powroty 2020

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.
Nabór wniosków zakończony.
Kontakt w BWZ: pani Olga Gontarska, email: o.gontarska@uw.edu.pl


Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie  najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA (akceptujemy również skan wniosku). Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie otrzyma stosowne pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

Kontakt w BWZ: pani Olga Gontarska, e-mail o.gontarska@uw.edu.pl.


Program im. Ulama

Nowy nabór wniosków:  25 marca – 15 czerwca 2021

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronach NAWA.

Dokument „Information on the commitments of the host institution”, który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWY, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z tym, uzupełniony, podpisany przez opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres o.gontarska@uw.edu.pl na min. 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.


Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.

Cel programu: wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Kosowa.

W ramach programu:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów. Można przystąpić do istniejącej sieci lub utworzyć nową sieć jako uczelnia koordynująca lub partnerska. Zasady tworzenia sieci w roku akademickim 2021/2022.
 • przyznawane są stypendia krótkoterminowe na realizację:

staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk w ramach sieci akademickich
staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk dla osób indywidualnych („Freemover”)
szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia mogą ubiegać się:

 • studenci
 • doktoranci
 • nauczyciele akademiccy

Więcej informacji o procedurach, sieciach, zasadach wnioskowania o fundusze
Przewodnik 2021-2022

Program jest koordynowany przez:
Polskie Biuro CEEPUS
ceepus@nawa.gov.pl
Telefon: 22-390-35-12
Kontakt w BWZ: Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl; tel.: 22 55 20 434

 

3. Fundusz Wyszehradzki (kontakt: o.gontarska@uw.edu.pl)
4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (kontakt: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl)
5. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”