Formularze

 

Podróże służbowe pracowników

⇒  Wniosek wyjazdowy UW (informacje szczegółowe)

Osoba wyjeżdżająca podpisuje wniosek w dwóch miejscach. Wypełniony i podpisany formularz należy przedłożyć:

  • Kierownikowi jednostki organizacyjnej UW – do akceptacji,
  • Pełnomocnikowi Kwestora – do potwierdzenia źródeł finansowania.

Następnie formularz przekazywany jest tylko do Kwestury.

⇒   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają nauczyciele akademiccy i doktoranci zainteresowani uczestnictwem w programie wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

⇒   Zlecenie zakupu biletu
Szczegółowe zasady zakupu biletów przez BWZ dostępne na stronie.

⇒   Umowa używania pojazdu prywatnego do podróży służbowych
⇒   Ewidencja przebiegu pojazdu

⇒   Rachunek kosztów podróży

 

Umowy bilateralne (umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej)

1.     Zawieranie umów

   Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie / przedłużenie umowy o współpracy bilateralnej
⇒  
Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy o współpracy bilateralnej

Procedura zawierania umów bilateralnych przez jednostki UW jest opisana tutaj.

Na stronie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii znajdują się wzory umów:
⇒  O zachowaniu poufności; o nabywaniu, korzystaniu  i ochronie własności intelektualnej

2.     Potwierdzenie przyjęcia:

⇒   gościa przyjeżdżającego w ramach umowy bilateralnej
⇒  
studenta/doktoranta/stażysty zagranicznego

3.     Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego

⇒   Formularz

Wypełnia osoba zapraszająca lub opiekun gościa. Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego stanowi załącznik do zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu (M.2019.27.Zarz.11).

4.     Pokwitowanie odbioru diet

⇒   Formularz

5.     Wyjazdy studentów na zagraniczne studia częściowe w ramach umów bilateralnych

   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają studenci zainteresowani studiami częściowymi w ramach programu wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

   Learning Agreement  – nie dotyczy stypendystów Erasmus+
Wypełniają studenci w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym/opiekunem wymiany. Uczelnia zagraniczna może przesłać własny wzór formularza.

⇒   Załącznik do porozumienia o programie zajęć (warunki zaliczenia przedmiotów) – nie dotyczy stypendystów Erasmus+

⇒   Transcript of Records
O wydanie karty przebiegu studiów studenci UW zwracają się do sekretariatu/dziekanatu jednostki. Uczelnia zagraniczna może przesłać własny wzór formularza.

6.     Wyjazdy studentów na letnie kursy językowe w ramach umów bilateralnych

⇒   Pozwolenie na wyjazd
Wypełniają studenci zainteresowani uczestnictwem w letnim kursie językowym w ramach programu wymiany z uczelnią partnerską, podpisuje dziekan/kierownik jednostki.

 

Wymiana osobowa studentów i naukowców – stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

⇒   Potwierdzenie przyjęcia kandydata zagranicznego przyjeżdżającego w ramach umowy rządowej
⇒   Zgłoszenie z uczelni – pracownicy naukowi i doktoranci
⇒   Zgłoszenie z uczelni – studenci

Wypełniają pracownicy, doktoranci i studenci ubiegający się o wyjazd zagraniczny w ramach programu wymiany osobowej NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej. Wypełniony i podpisany formularz jest załącznikiem do wniosku wysyłanego wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA https://programs.nawa.gov.pl/login.

 

Program Erasmus+

    Zgłoszenie przyjazdu nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć (STA)   (proszę otwierać plik w programie Adobe Reader)
    Zgłoszenie przyjazdu w celach szkoleniowych (STT) (proszę otwierać plik w programie Adobe Reader)

 

Uczestnictwo w projektach międzynarodowych

   Wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie (Erasmus+)

Wypełnia osoba ubiegająca się, za zgodą dziekana/kierownika jednostki o fundusze programów dydaktycznych i mobilnościowych, po uzgodnieniach dot. kwestii finansowych, w szczególności zasad współfinansowania projektu.

   Wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie  (NAWA)

Wypełnia osoba ubiegająca się, za zgodą dziekana/kierownika jednostki o fundusze programów dydaktycznych i mobilnościowych, po uzgodnieniach dot. kwestii finansowych, w szczególności zasad współfinansowania projektu.

 Wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie edukacyjnym

Wypełnia osoba ubiegająca się, za zgodą dziekana/kierownika jednostki o fundusze programów dydaktycznych i mobilnościowych, po uzgodnieniach dot. kwestii finansowych, w szczególności zasad współfinansowania projektu.

   Wniosek o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla obsługi finansowej projektu

 

Zakwaterowanie w domach gościnnych UW

Rezerwacja miejsc dokonywana jest bezpośrednio przez jednostki UW przyjmujące gości.
   Hera – formularz rezerwacyjny
⇒    Sokrates – formularze rezerwacyjne: pobyt krótkoterminowy, pobyt długoterminowy

 

Wynajem sal w budynkach kampusu centralnego UW

⇒   Formularz wynajmu sal w budynkach campusu centralnego UW      
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarcze UW.