Rezultaty projektów

Projekty koordynowane przez BWZ

NAWA, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) (2018-2022)

Project results:

API online short module programmes:

ACA, What’s new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes, Brussels, 24 January 2020, participation in the panel “European Universities Initiative: diverse models for the future programme”

NAFSA 2020 Annual Conference and Expo, 24-29 May 2020, online poster presentation on API “How to Support Internationalization Through Innovative Short Module Programmes”

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz Szkolnictwa Wyższego REALISE (2016-2019)

Home

Report on a comparative analysis of current practices in Erasmus Staff mobility at European Higher Education Institutions.
Więcej informacji o projekcie REALISE „Realising the potential of the International mobility of staff in higher education”.

„Erasmus – Mobilność edukacyjna” KA103 – 2016/2017 (daty realizacji: 01.06.2016 – 31.05.2018)
Założony w 1816 roku Uniwersytet Warszawski (UW) jest największą uczelnią w Polsce i najlepszym ośrodkiem naukowym w kraju. Od początku swojego istnienia Uniwersytet odgrywa znaczącą rolę w życiu intelektualnym, politycznym i kulturalnym kraju i jest powszechnie uznanym, jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie Środkowej.
Społeczność akademicka UW składa się z: 7.300 pracowników, 45.430 studentów studiów licencjackich i magisterskich, 3.040 doktorantów (w tym łącznie 4.800 studentów zagranicznych) oraz 3.000 słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet posiada 21 wydziałów oraz 30 jednostek naukowo-dydaktycznych, w których prowadzone są studia i badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych.
UW aktywnie uczestniczy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, w tym od 1998 roku w programie Erasmus. Podczas realizacji projektu UW współpracował z 422 uczelniami w ramach 1.279 umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz 158 innymi organizacjami. Zrealizowanych zostało łącznie co najmniej 2.552 mobilności (dane bez przyjazdów typu STT i SMP), w tym 1.569 wyjazdów studentów i pracowników oraz 983 przyjazdów (w tym 832 studentów na studia i 151 nauczycieli w celu prowadzenia zajęć). 985 studentów UW wyjechało na zagraniczne studia, 191 studentów i absolwentów na praktykę; 241 razy nauczyciele akademiccy poprowadzili zajęcia w uczelniach zagranicznych, 152 pracowników zostało skierowanych na szkolenia. 113 studentów uzyskało wyższe stypendium z tytułu niepełnosprawności (8) lub prawa do stypendium socjalnego (105).
Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Jakość badań i kształcenia oraz innowacyjność stanowiły główne kryterium doboru uczelni partnerskich oraz nawiązywania lub kontynuowania współpracy partnerskiej, zapewniającej wartość dodaną wszystkim stronom. Współpraca z partnerami strategicznymi ukierunkowana była na współpracę długotrwałą, wspierającą w szczególności mobilność, oraz na podejmowanie wspólnych różnorakich przedsięwzięć w zakresie kształcenia i badań naukowych. Mobilność studentów i pracowników sprzyjała nabyciu doświadczenia międzynarodowego oraz wzrostowi kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych. Zarówno mobilność jak i współpraca instytucjonalna realizowana w ramach projektu przyczyniły się także do zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia Uniwersytetu oraz do wzrostu jego widoczności na arenie międzynarodowej.
„Erasmus – Mobilność Edukacyjna” KA107/2016 (daty realizacji: 01.06.2016 – 31.07.2018)

We wrześniu 2018 r. Uniwersytet Warszawski złożył raport końcowy z dwuletniego projektu „Erasmus – Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi” KA107/2016, koordynowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą.
Główne cele projektu to m.in.: zwiększenie mobilności studentów i pracowników, umożliwienie im zdobycia doświadczenia międzynarodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych, wzmocnienie współpracy z uczelniami zagranicznymi, podniesienie jakości kształcenia i badań naukowych, zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia UW oraz wzrost rozpoznawalności i budowanie marki za granicą.
Uniwersytet współpracował z 25 uczelniami z 16 krajów w ramach umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+. Łącznie zostało zrealizowanych 94 mobilności, w tym 32 przyjazdy studentów, 4 wyjazdy studentów na studia, 19 przyjazdów i 17 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć, 16 przyjazdów i 6 wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (16 uczestników projektu zrealizowało szkolenia w Biurze Współpracy z Zagranicą UW).
Dziedziny kształcenia/nauczania/szkolenia to: nauki ekonomiczne, prawo, stosunki międzynarodowe, lingwistyka, zarządzanie, socjologia, pedagogika, japonistyka, polonistyka, geografia, matematyka i orientalistyka. Zainteresowanie uczestników projektu dziedzinami  nauki było szerokie i różnorodne.
Więcej informacji
Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile (daty realizacji: 15.07.2014 – 14.07.2018)

14 września 2018 r. Uniwersytet Warszawski złożył sprawozdanie końcowe, dotyczące realizacji projektu Komisji Europejskiej Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile: „Critical Skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and EmployAbility in the Multicultural Environment of the Western Balkans”.
Partnerstwo składało się z 20 uczelni z Bałkanów Zachodnich i z Unii Europejskiej, UW pełnił rolę koordynatora. Łącznie przyznano 169 stypendiów dla studentów, doktorantów, badaczy i pracowników z uczelni bałkańskich i unijnych. Budżet projektu wynosił 2 999 275,00 euro.
Więcej szczegółów o partnerach, celach i rezultatach projektu znajduje się tutaj.
Informacje na temat osiągniętych rezultatów znajdują się także na stronie projektu
Relacje absolwentów EMA2 SIGMA Agile
Erasmus Mundus A2 SALAM2 (daty realizacji: 15.07.2013 – 15.07.2017)

We wrześniu br. Uniwersytet Warszawski (BWZ) złożył raport końcowy z koordynowanego projektu Erasmus Mundus Akcja 2 SALAM 2.
Projekt przeznaczony był dla studentów i pracowników z 16 uczelni partnerskich (7 z krajów UE oraz po 3 z Iranu, Iraku i Jemenu). Stypendia SALAM 2 otrzymało 103 uczestników, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i administracyjnych.
W ramach przyznawanych stypendiów, studenci i doktoranci mogli podejmować pełne studia drugiego lub trzeciego stopnia lub uczestniczyć w wymianie studenckiej na wszystkich poziomach studiów w uczelniach partnerskich; pracownicy uczelni uczestniczących w projekcie mogli wyjeżdżać na 6-miesięczne staże badawcze, na miesięczne wizyty szkoleniowe lub studyjne.
Więcej informacji nt. projektu SALAM 2 dostępnych jest na stronie www.salam.uw.edu.pl
„Erasmus – Mobilność edukacyjna” KA103 – 2015/2016 (daty realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2017)
Założony w 1816 roku Uniwersytet Warszawski (UW) jest największą uczelnią w Polsce i najlepszym ośrodkiem naukowym w kraju. Od początku swojego istnienia Uniwersytet odgrywa znaczącą rolę w życiu intelektualnym, politycznym i kulturalnym kraju i jest powszechnie uznanym, jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie Środkowej. Społeczność akademicka UW składa się z: 7.200 pracowników, 44,400 studentów studiów licencjackich i magisterskich, 3,200 doktorantów, w tym 4,400 studentów zagranicznych, oraz 3,000 słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet posiada 21 wydziałów oraz 30 jednostek naukowo-dydaktycznych, w których prowadzone są studia i badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. UW aktywnie uczestniczy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, w tym Erasmus, od 1998 roku.
Główne cele projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna 2015/2016” to: wzrost mobilności studentów i pracowników; umożliwienie im nabycia doświadczenia międzynarodowego oraz wzrost ich kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych; zintensyfikowanie współpracy z uczelniami zagranicznymi; wzrost jakości kształcenia i badań; zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni oraz wzrost jej widoczności na arenie międzynarodowej.
Podczas realizacji projektu UW współpracował z 420 uczelniami w ramach 1.100 umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+. Zrealizowanych zostało łącznie co najmniej 2.815 mobilności, w tym 1.835 wyjazdów studentów i pracowników oraz 980 przyjazdów (w tym 843 studentów na studia i 137 nauczycieli w celu prowadzenia zajęć). 1.113 studentów UW wyjechało na zagraniczne studia, 296 studentów i absolwentów na praktykę; 263 nauczycieli akademickich poprowadziło zajęcia w uczelniach zagranicznych, 163 pracowników zostało skierowanych na szkolenia. 95 studentów uzyskało wyższe stypendium z tytułu niepełnosprawności (8) lub prawa do stypendium socjalnego (87).
Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Jakość badań i kształcenia oraz innowacyjność stanowiły główne kryterium doboru uczelni partnerskich oraz nawiązywania współpracy partnerskiej, zapewniającej wartość dodaną wszystkim stronom. Współpraca z partnerami strategicznymi ukierunkowana była na współpracę długotrwałą, wspierającą w szczególności mobilność oraz na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, kształcenia i badań naukowych.
Erasmus Mundus A2 SALAM (daty realizacji: 15.07.2012 – 14.07.2016)
9 września 2016 roku Uniwersytet Warszawski złożył sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji projektu EMA2 SALAM. Skrótowy opis projektu a także jego cele i rezultaty znajdują się poniżej.
Typ projektu: Erasmus Mundus Akcja 2
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Wysokość grantu: 3 055 775 euro
Kraje projektu: Iran, Irak, Jemen
Uczelnie partnerskie: uniwersytety z krajów UE – Uniwersytet Warszawski (koordynator projektu), Uniwersytet Algarve (Portugalia), Uniwersytet Deusto (Hiszpania), Uniwersytet Twente – ITC (Holandia), Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), Uniwersytet Lille 1 (Francja), Uniwersytet w Lund (Szwecja); uniwersytety z Iraku – Uniwersytet w Bagdadzie, Uniwersytet Salahaddina w Irbilu, Uniwersytet w Dohuku; uniwersytety z Iranu – Uniwersytet Ferdousiego w Meszchedzie, Islamski Uniwersytet Azad (Oddział Nauk Ścisłych i Badań), Uniwersytet Technologiczny im. Khajeh Nasira Toosiego (KNTU), Uniwersytet Shahida Beheshti, Uniwersytet Shahida Chamrana w Ahwazie, Uniwersytet Teherański; uniwersytety z Jemenu – Uniwersytet w Sanie, Uniwersytet w Ibb.
Partnerzy stowarzyszeni: Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), Polska Akcja Humanitarna
Podczas trwania projektu 116 stypendystów z Iranu, Iraku i Jemenu odwiedziło uczelnie z krajów UE w celu odbycia studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich a także badań i szkoleń (dotyczy pracowników naukowych po doktoracie (poziom Post-doc) oraz pracowników naukowych i administracyjnych uczelni (poziom staff).
Spośród w/w uczestników 57 wzięło udział w wymianie studenckiej odbywającej się na unijnych uczelniach a 36 studiowało na pełnych studiach kończących się dyplomem magistra lub doktora.
Cele projektu:
Celem projektu SALAM było zapewnienie ciągłości współpracy pomiędzy uczelniami partnerskimi zapoczątkowanej podczas realizacji poprzednich projektów EMA2 dla tego regionu (LOT7, 8, 9 – Iraq, Iran, Yemen oraz EMIIY) koordynowanych kolejno przez Uniwersytet Twente – ITC oraz Uniwersytet w Lund). Projekt SALAM dążył także do zapewnienia ciągłej promocji europejskiego szkolnictwa wyższego oraz mobilności studentów i pracowników, których udział w projekcie (studia, dydaktyka, badania lub/oraz zarządzanie) oraz doświadczenie zdobyte podczas pobytów na uczelniach partnerskich przyczyniły się do rozwoju osobistego uczestników a także polepszenia współpracy zagranicznej i rozwoju krajów trzecich. Projekt SALAM miał na celu również zacieśnianie istniejącej współpracy wśród partnerów biorących udział w poprzednich projektach a także ustanawianie współpracy z kolejnymi uczelniami. Ponadto, projekt SALAM przyczynił się do zwiększania potencjału studentów i pracowników uczelni wyższych na rynku pracy a także zwiększania ich kompetencji interkulturowej. Celem projektu było także zapewnienie zrównoważonego rozwoju edukacji wyższej w Iranie, Iraku i Jemenie a także zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni europejskich. Dodatkowo, poza celami ogólnymi projektów EMA2, projekt SALAM był odpowiedzą na potrzeby krajów trzecich w kwestii zapewnienia edukacji i perspektyw rozwoju z uwzględnieniem wymiaru europejskiego. Projekt miał na celu także umożliwienie studentom i pracownikom uczelni europejskich zapoznanie się z kulturami i dorobkiem krajów trzecich. Wszystkie wspomniane wyżej cele projektu miały skutkować skonsolidowaniem współpracy między UE a Iranem, Irakiem i Jemenem poprzez rozwój działań akademickich i tworzenie centrów doskonałości, wnoszenie wkładu w zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w krajach trzecich a także zwiększanie widoczności europejskiego szkolnictwa wyższego.
Rezultaty projektu:
  • Zwiększenie kwalifikacji uczestników projektu – wartość dodana dla Iranu, Iraku i Jemenu. Zdobywanie kompetencji kulturowych, umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia podczas zindywidualizowanych programów studiów, badań oraz szkoleń realizowanych na partnerskich uczelniach europejskich
  • Promocja mobilności studentów i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji (np. uchodźcy, przesiedleńcy)
Dzięki bliskiej współpracy z partnerami z Iraku i Jemenu a także przy udziale absolwentów poprzednich projektów EMA2 dla Iranu, Iraku i Jemenu, przedstawicielstw UE, UNHCR oraz organizacji pozarządowych, projekt SALAM zdołał dotrzeć do wielu studentów i pracowników uczelni wyższych. Przyczyniła się do tego także intensywna promocja projektu w Internecie.
  • Rozwój kapitału ludzkiego w Iranie, Iraku i Jemenie przy zachowaniu zasad polityki równych szans.
Wdrażanie i realizacja poprzednich projektów EMA2 zagwarantowało, że wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie przestrzegają zasad równego traktowania. Zasady te zostały wyraźnie podkreślone podczas fazy implementacji projektu SALAM poprzez m.in. zapewnienie równego dostępu on-line do informacji nt. projektu zarówno dla stypendystów (strona www) jak i administratorów (baza danych używana podczas procesu selekcji kandydatów). Konsorcjum tworzone przez uniwersytety partnerskie SALAM dołożyło wszelkich starań by zapewnić równy udział kobiet i mężczyzn w projekcie poprzez szeroko zakrojoną promocję zarówno bezpośrednią jak i w Internecie, kompleksowy opis realiów krajów UE biorących w projekcie a także informowanie o zasadach równego traktowania.
Projekt SALAM promował ponadto Proces Boloński, europejskie szkolnictwo wyższe i jego standardy oraz wartości a także przyczynił się bezpośrednio do rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach trzecich oraz pośrednio do rozwoju regionu. Beneficjenci projektu SALAM nabyli nową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, w tym kompetencje kulturowe. Szczególny nacisk kładziony był na realizację mobilności na poziomie magisterskim, doktoranckim oraz post doktorskim, ponieważ beneficjenci kończący te mobilności lub całe programy studiów w największym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju krajów trzecich poprzez transfer wiedzy, nowych umiejętności, doświadczenia oraz świadomość konieczności internacjonalizacji oraz ich zastosowanie w wymiarze społecznym, zawodowym oraz osobistym. Uczestnicy ci są lepiej przygotowani do prowadzenia badań, rozwijania karier zawodowych, wnoszenia wkładu własnego w rozwój różnych gałęzi rynku, podejmowania inicjatyw w szkolnictwie wyższym, nauce, biznesie, instytucjach rządowych i pozarządowych.
Erasmus Mundus A2 SIGMA (daty realizacji: 15.07.2012 – 14.07.2016)

9 września 2016 r. Uniwersytet Warszawski złożył sprawozdanie końcowe, dotyczące realizacji projektu Komisji Europejskiej Erasmus Mundus A2 SIGMA: „Critical Skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and EmployAbility in the Multicultural Environment of the Western Balkans”.
Partnerstwo składało się z 19 uczelni z Bałkanów Zachodnich i z Unii Europejskiej, UW pełnił rolę koordynatora. Łącznie przyznano 260 stypendiów dla studentów, doktorantów, badaczy i pracowników z uczelni bałkańskich i unijnych. Budżet projektu wynosił 3 863 657 euro. Więcej szczegółów o partnerach, celach i rezultatach projektu znajduje się tutaj.
„Erasmus – Mobilność edukacyjna” KA103 – 2014/2015 (daty realizacji: 01.02.2014 – 31.05.2016)
29 lipca 2016 r. Uniwersytet Warszawski złożył sprawozdanie finansowe i merytoryczne projektu Erasmus – Mobilność edukacyjna 2014/2015. Poniżej znajduje się opis projektu i jego rezultatów.

„Założony w 1816 roku Uniwersytet Warszawski (UW)  to największa uczelnia a także lider kształcenia oraz badań w Polsce. Od początku swojego istnienia Uniwersytet odgrywa znaczącą rolę w życiu intelektualnym, politycznym i kulturalnym kraju i jest uznanym ośrodkiem akademickim w Europie Środkowej. Co roku Uniwersytet kształci 45 tys. studentów studiów licencjackich i magisterskich, 3.2 tys. doktorantów, 3.8 tys. słuchaczy studiów podyplomowych. 3.6 tys. nauczycieli akademickich prowadzi zajęcia i badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz licznych interdyscyplinarnych dziedzinach, łączących wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. Uniwersytet bierze aktywny udział w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, w tym Erasmus od 1998 rok.
Główne cele projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna  2014/2015” to: wzrost mobilności studentów i pracowników; umożliwienie im nabycia doświadczenia międzynarodowego oraz wzrost ich kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych; zintensyfikowanie współpracy z uczelniami zagranicznymi, podniesienie jakości kształcenia i badań, zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni i wzrost jej widoczności na arenie międzynarodowej.
W trakcie projektu UW współpracował z 420 uczelniami w ramach 1.100 umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+. Zrealizowanych zostało łącznie co najmniej 2.697 mobilności, w tym 1.855 wyjazdów studentów i pracowników (o 286 więcej niż wynikało to z umowy finansowej) oraz 842 przyjazdy (w tym 726 studentów na studia i 116 nauczycieli w celu prowadzenia zajęć). 1.128 studentów UW wyjechało na zagraniczne studia, 362 studentów i absolwentów na praktykę, 224 nauczycieli akademickich UW poprowadziło zajęcia w uczelniach zagranicznych, 141 pracowników zostało skierowanych na szkolenia. 98 studentów uzyskało zwiększone stypendium z tytułu niepełnosprawności lub prawa do stypendium socjalnego.
Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Jakość badań i kształcenia oraz innowacyjność stanowiły główne kryterium doboru uczelni partnerskich oraz nawiązywania współpracy partnerskiej, zapewniającej wartość dodaną wszystkim stronom. Relacje z partnerami strategicznymi skierowane są na długotrwałą współpracę, wspierającą w szczególności mobilność oraz na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, kształcenie i projekty.”

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami innych projektów dotychczas finansowanych w ramach programu Erasmus+ oraz informacjami dotyczącymi upowszechniania rezultatów.