Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bwz.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-05-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-26 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
 • Linki
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nieposiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Definicja języka/języków strony
  • Serwis posiada nieprawidłową wartość znacznika języka.
 • Nagłówki
  • W serwisie występują problemy z właściwą definicją struktury nagłówków.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Strona zawiera ilustracje z tekstem alternatywnym niezrozumiałym, lub niezgodnym z treścią obrazka.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Przycisk „szukaj” nie posiada etykiety tekstowej.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy stron
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • W obszarze menu nie prawidłowe użycie znacznika role=”menu”.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Strona zawiera odnośniki wyróżnione jedynie kolorem.
 • Walidacja html/css
  • Strona zawiera błędy walidacji HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie bwz.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Ewa Rak. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: ewa.rak@adm.uw.edu.pl, telefon +48 22 55 20 560. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Pałac Kazimierzowski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Wojciech Miksa

Telefon: 22 55 21 860

Email: w.miksa@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe: zewnętrzne o szerokości 84 cm, pochwyt na wysokości 105 cm oraz próg 7 cm; drzwi wewnętrzne o szerokości 84 cm, klamka na wysokości 118 cm. Drzwi otwiera się ręcznie, przed budynkiem w godz. 7- 17 jest strażnik, którego można poprosić o pomoc. Brak możliwości kontaktu z portierem z zewnątrz.

Korytarze i przejścia

Winda znajduje się w lewym skrzydle budynku i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (szerokość wejścia 90 cm), górny przycisk jest na wysokości 118 cm. Winda jest wyposażona w komunikaty głosowe. Większość wejść do biur to drzwi dwuskrzydłowe o szerokości ok. 76 cm, klamki na wysokościach 120 cm – 127 cm, drzwi jednoskrzydłowe mają szerokość 95 cm, a klamki są na wysokości 120 cm. Wejście do toalet: pion męski – szerokość 100 cm, drzwi wejściowe wewnętrzne – szerokość 90cm, wysokość klamki 120 cm; pion damski – szerokość 89 cm, wysokość klamki 120 cm. W szatni blat znajduje się na wysokości 100 cm. Szatnia zlokalizowana jest na parterze.

Procedury

W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.

Dodatkowa pomoc

Brak

Łazienki, toalety, szatnie

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku, męska w lewym, a damska w prawym skrzydle. Szatnia znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe dostosowania

Winda wyposażona w komunikaty głosowe oraz podpisy w systemie Braille’a.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku „Uniwersytet” na Karkowskim Przedmieściu lub metrem do stacji „Nowy Świat – Uniwersytet”. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego jest możliwy po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.