Statystyki

OGÓLNA LICZBA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDIUJĄCYCH NA UW – WEDŁUG KRAJÓW


WSPÓŁPRACA BILATERALNA

Wymiana studentów, doktorantów i pracowników w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej w latach 2008-2021


ERASMUS na Uniwersytecie Warszawskim

Przyjazdy studentów na UW  (według krajów):

w latach 2014 – 2020
w latach 1998 – 2014

Wyjazdy studentów UW:

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA):

w latach 2007 – 2020 (według krajów)
w latach 2007 – 2020 (według jednostek)
w latach 1998 – 2007 (według krajów)
w latach 2007 – 2014 (ogólnie)

Wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne (STT):

w latach 2007 – 2014 (według jednostek)
w latach 2014 – 2020 (wg jednostek)
w latach 2007 – 2020 (według krajów i stanowisk)
w latach 2007 – 2014 (ogólnie)

Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103) – 2014-2020
Program Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2007-2020 – nagrody i wyróżnienia
Mobilność edukacyjna z krajami programu Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim (raport)

Erasmus na UW w liczbach (2007/08 – 2013/14)
Erasmus na UW w liczbach (1998/99 – 2006/07)

ERASMUS w Polsce – dane statystyczne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu

Erasmus + w liczbach

Podstawowe dane dotyczące programu Erasmus  w latach 1998/99 – 2010/2011 oraz 2014, 2015, 2016
Erasmus… and what next?


PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt „Mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w latach 2014-2020
Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Korpus Solidarności – raport 2019


INNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

      CEEPUS

Wymiana studentów, doktorantów i pracowników w latach 2008-2020

      Erasmus Mundus A2

Erasmus Mundus A2 podsumowanie okresu 2007-2015
Zestawienie mobilności wg krajów, jednostek UW oraz rodzaju pobytu w latach 2008-2012
Liczba stypendystów w roku 2010/2011 (według rodzaju pobytu)
Podsumowanie roku 2010/2011
Uczelnie partnerskie

      Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)

Podsumowanie okresu 2013-2016
Podsumowanie okresu 2008-2011