Przystąpienie do projektu międzynarodowego

PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO

W przypadku zainteresowana ubieganiem się o fundusze w ramach programów dydaktycznych/ edukacyjnych należy podjąć następujące działania:

  • upewnić się jakie są zasady finansowe projektu, w szczególności zasady współfinansowania projektu i wkładu własnego; uzyskać zgodę dziekana/ kierownika jednostki dydaktycznej;
  • wypełnić wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie;
  • przekazać do BWZ wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie podpisany przez dziekana/ kierownika jednostki dydaktycznej (w formie skanu);

BWZ przekaże wniosek do decyzji przedstawiciela prawnego UW;

  • upewnić się, jakie są wymagania formalne oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku projektowego; dokumenty takie jak „mandate” lub „declaration of honour” wymagają parafy z pieczątką imienną dziekana / kierownika jednostki dydaktycznej i są przekazywane do Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych za pośrednictwem BWZ po uprzednim zaakceptowaniu wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie;
  • upewnić się, czy jest wymagana parafa pełnomocnika kwestora;
  • upewnić się, czy należy złożyć dokumenty wymagające podpisów instytucji partnerskich.