Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Granty Interwencyjne NAWA 2024 r.- nabór wewnętrzny zamknięty

NAWA ogłasza nabór wniosków o udział w programie pn. Granty Interwencyjne 2024.

 • Z powodu naboru ciągłego w NAWA do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny;
 • Każda instytucja może złożyć 3 wnioski, dlatego o możliwości złożenia wniosku do NAWA z ramienia UW decyduje kolejność przesłania do BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie;
 • Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA;

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl;

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Kontakt w NAWA:

tel.+48/22 390 35 79, grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl

Kontakt w BWZ:

Joanna Wiszniewska-Owerko, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Program KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów – konkurs wewnętrzny

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ każda instytucja może złożyć  maksymalnie 4 wniosków, przy czym maksymalnie 2 wniosków w ramach ścieżki A oraz maksymalnie 2 wniosków w ramach ścieżki B.

W Programie wyodrębniono dwie ścieżki wsparcia dla instytucji, które chcą ubiegać się o finansowanie projektów w naborze:

  1. ścieżka A – Tworzenie międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dających możliwość wydania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu
   lub
  2. ścieżka B – Realizacja istniejących międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia, kończących się wydaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Cele szczegółowe Programu to zwiększenie atrakcyjności polskich instytucji szkolnictwa wyższego wśród osób studiujących, doktorantek, doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy poprzez rozwój oferty programowej w językach obcych; oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów prowadzących do uzyskania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany FORMULARZ  zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 17.06.2024 r. do godz. 12.00.

Zasady i kryteria wyboru projektów

Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego” 2024 r.

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu.

Terminy:

 • termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 20.06.2024 r. Termin składania wniosków jest ostateczny.
 • termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym NAWA: 31.07.2024 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów:

Zasady i kryteria oceny wniosków projektowych

Program PROM – konkurs wewnętrzny

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ każda instytucja może złożyć maksymalnie jeden wniosek do konkursu PROM.

Celem Programu jest: rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez krótkookresową wymianę stypendialną, rozwój kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek oraz kadry z kraju i z zagranicy poprzez realizację krótkookresowej międzynarodowej wymiany stypendialnej, wzrost jakości kształcenia dzięki realizacji krótkookresowych wymian osób studiujących, doktorantów i doktorantek oraz kadry z kraju i z zagranicy, wzrost liczby zrealizowanych krótkookresowych mobilności.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany FORMULARZ  zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 24.05.2024 r. do godz. 12.00.

Zasady i kryteria wyboru projektów

NAWA Impress-U polsko-amerykańsko-ukraińskie projekty badawcze – nabór do 30 czerwca 2024 r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i U.S. National Science Foundation ogłaszają nowy program wsparcia dla ukraińskich naukowców: IMPRESS-U.

NAWA sfinansuje projekty typu International Supplements, które zakładają rozbudowanie istniejących przedsięwzięć badawczych finansowanych przez U.S. NSF o nowe komponenty i partnerstwa: z badaczami z Ukrainy i Polski. Na poszerzenie istniejących projektów o współpracę międzynarodową w ramach części International Supplements przeznaczonych zostanie 7 mln złotych, na które Agencja otrzymała dodatkowe finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Proces składania wniosków:

International Supplements: koordynator projektu z USA składa do NSF wniosek główny. Polska jednostka, która będzie częścią zespołu składa wniosek do NAWA. Wniosek powinien zostać złożony do NAWA w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku do NSF, najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

Szczegóły na stronie NAWA i w ogłoszeniu NAWA.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Całkowita alokacja na nabór wynosi 7 mln zł, przy czym Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany alokacji środków w Naborze.

 

Procedowanie wniosków na UW:

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl następujących dokumentów:

– przed przystąpieniem do projektu: wypełnionego i podpisanego przez dziekana wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie wraz z krótkim opisem projektu;

– po otrzymaniu zgody Władz UW na udział w projekcie:

– niezwłocznie po złożeniu wniosku przez głównego koordynatora do NSF kopię wniosku złożonego przez głównego koordynatora do NSF.

 

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Prorektora oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej oraz skan pełnomocnictwa zostaną odesłane do Państwa e-mailem.

Wspólne projekty badawcze

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW)  najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA.

Dodatkowo w celu uzyskania pełnomocnictwa  JM Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, należy przesłać do BWZ, dwa dokumenty: wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu oraz wzór pełnomocnictwa NAWA podpisane przez dziekana / kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej

 1. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.
 2. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej. Prosimy o zakładanie kont na adres e-mail założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
 3. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
 4. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).
 5. Nie przewidziano limitu wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku w ramach jednego projektu badawczego.
 6. Formą komunikacji z Wnioskodawcą jest system teleinformatyczny Agencji, a Wnioskodawca zobowiązany jest do regularnego sprawdzania w systemie teleinformatycznym statusu złożonego wniosku.
 7. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

 

Program im. Stanisława Ulama

PROGRAM im. STANISŁAWA ULAMA, NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama trwa od 15 lutego do 15 maja 2024 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronach NAWA.

Ogłoszenie NAWA o naborze wniosków o udział w programie Nr 8/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku

Dokument „ The invitation from the Host institution in the fellowship programmes” (załącznik do Ogłoszenia), który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWA, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego – Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Sambora Gruczę.

W związku z tym, uzupełniony, opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl na min. 5 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.

Program ZAWACKA – oferta wyjazdowa

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA.

Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ na adres international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „zgłoszenie z uczelni”, wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w lewym dolnym rogu przez osobę upoważnioną w jednostce:

 • studenci – kierownik jednostki dydaktycznej lub koordynator ds. mobilności powołany przez KJD (§ 6 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Studiów);
 • pracownicy – kierownik jednostki organizacyjnej lub koordynator ds. mobilności powołany przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej (§ 60 Statutu UW);
 • doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej (§ 4 ust. 5 Regulaminów szkół doktorskich).

Formularz „zgłoszenie z uczelni” jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.

Cel programu: wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Kosowa.

W ramach programu:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów. Można przystąpić do istniejącej sieci lub utworzyć nową sieć jako uczelnia koordynująca lub partnerska – Jak założyć się sieć w ramach CEEPUS – krok po kroku.
 • przyznawane są stypendia krótkoterminowe na realizację:

staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk w ramach sieci akademickich
staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk dla osób indywidualnych („Freemover”)
szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia mogą ubiegać się:

 • studenci
 • doktoranci
 • nauczyciele akademiccy

Więcej informacji:

Program jest koordynowany przez:
Polskie Biuro CEEPUS
ceepus@nawa.gov.pl
Telefon: 22-390-35-12

Kontakt w BWZ:
Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl; tel.: 22 55 20 434

 

 

Webinaria i szkolenia online Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są dostępne na kanale NAWA w serwisie YouTube.