Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Partnerstwa Strategiczne 2023 NAWA – konkurs wewnętrzny rozstrzygnięty.

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ każda instytucja może złożyć maksymalnie trzy wnioski do konkursu Partnerstwa Strategiczne.

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych.

Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany FORMULARZ  zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 24.11.2023 r.

Harmonogram konkursu wewnętrznego:

 • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 24.11.2023 r.
 • Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do: 15.12.2023 r.

Zasady i kryteria wyboru projektów

NAWA Impress-U polsko-amerykańsko-ukraińskie projekty badawcze – nabór do 30 czerwca 2024 r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i U.S. National Science Foundation ogłaszają nowy program wsparcia dla ukraińskich naukowców: IMPRESS-U.

NAWA sfinansuje projekty typu International Supplements, które zakładają rozbudowanie istniejących przedsięwzięć badawczych finansowanych przez U.S. NSF o nowe komponenty i partnerstwa: z badaczami z Ukrainy i Polski. Na poszerzenie istniejących projektów o współpracę międzynarodową w ramach części International Supplements przeznaczonych zostanie 7 mln złotych, na które Agencja otrzymała dodatkowe finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Proces składania wniosków:

International Supplements: koordynator projektu z USA składa do NSF wniosek główny. Polska jednostka, która będzie częścią zespołu składa wniosek do NAWA. Wniosek powinien zostać złożony do NAWA w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku do NSF, najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

Szczegóły na stronie NAWA i w ogłoszeniu NAWA.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Całkowita alokacja na nabór wynosi 7 mln zł, przy czym Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany alokacji środków w Naborze.

 

Procedowanie wniosków na UW:

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl następujących dokumentów:

– przed przystąpieniem do projektu: wypełnionego i podpisanego przez dziekana wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie wraz z krótkim opisem projektu;

– po otrzymaniu zgody Władz UW na udział w projekcie:

– niezwłocznie po złożeniu wniosku przez głównego koordynatora do NSF kopię wniosku złożonego przez głównego koordynatora do NSF.

 

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Prorektora oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej oraz skan pełnomocnictwa zostaną odesłane do Państwa e-mailem.

Granty Interwencyjne NAWA 2023 r. – nabór zamknięty

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Realizacja projektów w ramach Programu ma umożliwić naukowcom zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zbadanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim. Wyjątek stanowią̨ pełnomocnictwa Wnioskodawcy stanowiące załączniki do Wniosku.

Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 (trzysta tysięcy) zł.

Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy i powinien rozpocząć się bezzwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wnioskodawcę pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania.

Termin oraz forma składania wniosków:

 • Z powodu naboru ciągłego w NAWA do wyczerpania funduszy nie odbędzie się konkurs wewnętrzny;
 • Każda instytucja może złożyć 3 wnioski, dlatego o możliwości złożenia wniosku do NAWA z ramienia UW decyduje kolejność przesłania do BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie;
 • Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie do BWZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu NAWA
 • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora BWZ: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl;
 • Dodatkowo w celu uzyskania pełnomocnictwa JM Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, należy przesłać do BWZ, dwa dokumenty: wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu oraz wzór pełnomocnictwa NAWA podpisane przez dziekana / kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie

Kontakt w NAWA:
tel.+48/22 390 35 79, grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl

Kontakt w BWZ:
Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Wspólne projekty badawcze

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW)  najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA.

Dodatkowo w celu uzyskania pełnomocnictwa  JM Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, należy przesłać do BWZ, dwa dokumenty: wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu oraz wzór pełnomocnictwa NAWA podpisane przez dziekana / kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej

 1. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.
 2. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej. Prosimy o zakładanie kont na adres e-mail założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
 3. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
 4. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).
 5. Nie przewidziano limitu wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku w ramach jednego projektu badawczego.
 6. Formą komunikacji z Wnioskodawcą jest system teleinformatyczny Agencji, a Wnioskodawca zobowiązany jest do regularnego sprawdzania w systemie teleinformatycznym statusu złożonego wniosku.
 7. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

 

Program im. Stanisława Ulama

PROGRAM im. STANISŁAWA ULAMA, NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama trwa od 15 lutego do 15 maja 2024 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronach NAWA.

Ogłoszenie NAWA o naborze wniosków o udział w programie Nr 8/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku

Dokument „ The invitation from the Host institution in the fellowship programmes” (załącznik do Ogłoszenia), który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWA, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego – Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Sambora Gruczę.

W związku z tym, uzupełniony, opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl na min. 5 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.

Program ZAWACKA – oferta wyjazdowa

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA.

Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą.

W celu uzyskania podpisu należy przesłać do BWZ na adres international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „zgłoszenie z uczelni”, wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w lewym dolnym rogu przez osobę upoważnioną w jednostce:

 • studenci – kierownik jednostki dydaktycznej lub koordynator ds. mobilności powołany przez KJD (§ 6 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Studiów);
 • pracownicy – kierownik jednostki organizacyjnej lub koordynator ds. mobilności powołany przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej (§ 60 Statutu UW);
 • doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej (§ 4 ust. 5 Regulaminów szkół doktorskich).

Formularz „zgłoszenie z uczelni” jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.

Cel programu: wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Kosowa.

W ramach programu:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów. Można przystąpić do istniejącej sieci lub utworzyć nową sieć jako uczelnia koordynująca lub partnerska – Jak założyć się sieć w ramach CEEPUS – krok po kroku.
 • przyznawane są stypendia krótkoterminowe na realizację:

staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk w ramach sieci akademickich
staży naukowych, studiów semestralnych i praktyk dla osób indywidualnych („Freemover”)
szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia mogą ubiegać się:

 • studenci
 • doktoranci
 • nauczyciele akademiccy

Więcej informacji:

Program jest koordynowany przez:
Polskie Biuro CEEPUS
ceepus@nawa.gov.pl
Telefon: 22-390-35-12

Kontakt w BWZ:
Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl; tel.: 22 55 20 434

 

 

Webinaria i szkolenia online Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są dostępne na kanale NAWA w serwisie YouTube.