Konkurs „Dyplomacja publiczna 2023”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2023”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 3 lutego 2023 r. o godz. 16:00.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Osoba kontaktowa w BWZ – p. Joanna Wiszniewska joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja oraz w siedzibie Ministerstwa.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres dotacjengo@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.