Erasmus (kraje partnerskie)

 „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi (KA107)

Projekt tego typu nawiązuje w swych celach i sposobie zarządzania do programu Erasmus Mundus.

⇒UWAGA!   Lista krajów partnerskich uprawnionych do uczestnictwa w projekcie zależy od konkursu.

Na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ we współpracy z wydziałowymi koordynatorami ds. mobilności, Biuro Współpracy z Zagranicą opracowuje i składa co roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (tzw. KA107)”, często potocznie nazywanym „nowym Erasmusem”. Wsparcie finansowe (stypendia) mogą być przyznane zarówno osobom przyjeżdżającym jak i wyjeżdżającym, o ile projekt to przewidywał.
Na podstawie funduszy przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ogłaszane są wewnętrzne konkursy, a z każdą zakwalifikowaną osobą (przyjeżdżającą lub wyjeżdżającą) zawierana jest indywidualna umowa stypendialna.

Zadania Biura Współpracy z Zagranicą UW w ramach realizacji podprogramu Erasmus:

 1. Na zlecenie władz uczelni BWZ koordynuje czyli opracowuje, składa i rozlicza finansowo i merytorycznie projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA107) z krajami partnerskimi ”.
 2. BWZ udziela informacji o programie Erasmus+;

BWZ pomaga pracownikom/wydziałom/ jednostkom UW w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uczestnictwa w projektach oraz w wypełnianiu wniosków w zakresie informacji ogólnych o UW.

⇒UWAGA!   W przypadku przyznania funduszy projekt jest realizowany i rozliczany bezpośrednio na wydziale, bez pośrednictwa BWZ.

Projekt KA171 złożony w roku 2022

Numer umowy finansowej nr 2022-1-PL01-KA171-HED-000071140;

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2022r. – 31 lipca 2025 r.

W ramach projektu KA171 rozstrzygniętego w 2022 r. UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bhutan, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Izrael, Kanada, Korea, Meksyk, Mołdawia, Palestyna, Tajwan, Ukraina, USA.

W przypadku następujących krajów: Bhutan, Brazylia, Izrael, Korea, Meksyk, Tajwan i Ukraina – wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Konkurs STA/KA171/2022 – Wyjazdy nauczycieli akademickich r.a. 2022/2023 lub 2023/2024

Konkurs STA/KA171/2022 – Wyjazdy nauczycieli akademickich

Kierunki:

 • Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium)
 • Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium)
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium)
 • Indonezja, Surabaya – University Of Airlangga (1 stypendium)
 • Kanada, Vancouver – University Of British Columbia (1 stypendium)
 • Mołdawia, Kiszyniów – Moldova State University (1 stypendium)
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (2 stypednia)
 • USA, Chicago – Northeastern Illinois University (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)

 Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 28 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078

 

 

 

Konkurs STT/KA171/2022 – Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi r.a. 2022/2023 lub 2023/2024

Kierunki:

 • Bośnia i Hercegowina, Sarajewo – University of Sarajevo (1 stypendium);
 • Czarnogóra, Podgorica – University of Montenegro (1 stypendium);
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (1 stypendium).

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

 Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 17 maja 2023 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023 – Czarnogóra, Gruzja

Informacja o zasadach kwalifikacji:

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 3 stypendia;
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Tibilisi, Gruzja – 6 stypendiów wyłącznie dla studentów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Wymagane dokumenty:

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 28 października 2022, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

 

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023 – Izrael

Informacja o zasadach kwalifikacji:

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Haifa – Hajfa, Izrael – 1 stypendium;
 • Ben-Gurion University of the Negev – Beer Szewa, Izrael – 1 stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny w języku angielskim;
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat/dziekanat;
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 24 października 2022, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

 

Projekt KA107 złożony w roku 2020

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2020r. – 31 lipca 2023 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2023 r

 • W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2020 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Białoruś, Chiny, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Korea, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA. W przypadku Chin, Indonezji, Japonii, Palestyny, USA wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.
 • W 2022 roku umowa KA107/2020 została aneksowana, zostały przyznane fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Gruzja, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Korea, Palestyna, Ukraina, USA. W przypadku Indonezji, Japonii, Palestyny, USA wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekty obejmują następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.
Kandydaci (studenci i pracownicy) mogą ubiegać się tylko o stypendia do krajów i uczelni partnerskich wymienionych w informacji konkursowej.
Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.
Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.