Erasmus (kraje partnerskie)

 „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi (KA107)

Projekt tego typu nawiązuje w swych celach i sposobie zarządzania do programu Erasmus Mundus.

⇒UWAGA!   Lista krajów partnerskich uprawnionych do uczestnictwa w projekcie zależy od konkursu.

Na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ we współpracy z wydziałowymi koordynatorami ds. mobilności, Biuro Współpracy z Zagranicą opracowuje i składa co roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (tzw. KA107)”, często potocznie nazywanym „nowym Erasmusem”. Wsparcie finansowe (stypendia) mogą być przyznane zarówno osobom przyjeżdżającym jak i wyjeżdżającym, o ile projekt to przewidywał.
Na podstawie funduszy przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ogłaszane są wewnętrzne konkursy, a z każdą zakwalifikowaną osobą (przyjeżdżającą lub wyjeżdżającą) zawierana jest indywidualna umowa stypendialna.

Zadania Biura Współpracy z Zagranicą UW w ramach realizacji podprogramu Erasmus:

 1. Na zlecenie władz uczelni BWZ koordynuje czyli opracowuje, składa i rozlicza finansowo i merytorycznie projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA107) z krajami partnerskimi ”.
 2. BWZ udziela informacji o programie Erasmus+;

BWZ pomaga pracownikom/wydziałom/ jednostkom UW w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uczestnictwa w projektach oraz w wypełnianiu wniosków w zakresie informacji ogólnych o UW.

⇒UWAGA!   W przypadku przyznania funduszy projekt jest realizowany i rozliczany bezpośrednio na wydziale, bez pośrednictwa BWZ.

Projekt KA107 złożony w roku 2019

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2022 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 lipca 2022 r.

 • W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2019 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Białoruś, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA. W przypadku Białorusi, Filipin, Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.
 • W 2022 roku umowa KA107/2019 została aneksowana, zostały przyznane fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Ukraina, USA. W przypadku Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

 

 • W związku z technicznymi problemami w uniwersytetach partnerskich fundusze na przyjazdy z Indonezji, Izraela i Nepalu zostały przekierowane na realizację wyjazdów z UW dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wyżej wymienionych krajów.

Informacje o wymaganych dokumentach i zasadach konkursu dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są dostępne w zakładce poniżej.

Konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub w pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celach szkoleniowych z projektu KA107/2019

 

Do 25 maja 2022 r. nauczycieli akademickich i/ pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi mogą ubiegać się o stypendia niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2019 do następujących uczelni partnerskich:

 • Airlangga University – Indonezja, Surabaja (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (2 stypednia)
 • Tribhuvan University – Nepal, Kirtipur (3 stypednia)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Formularze:

 

Termin składania kompletu dokumentów: 25 maja 2022, godz. 14:00. Termin składania wniosków jest ostateczny. Wymagane dokumenty należy złożyć odpowiednio wcześnie u Koordynatora ds. mobilności w swojej jednostce.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 

Projekt KA107 złożony w roku 2020

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2020r. – 31 lipca 2023 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2023 r

 • W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2020 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Białoruś, Chiny, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Korea, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA. W przypadku Chin, Indonezji, Japonii, Palestyny, USA wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.
 • W 2022 roku umowa KA107/2020 została aneksowana, zostały przyznane fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Gruzja, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Korea, Palestyna, Ukraina, USA. W przypadku Indonezji, Japonii, Palestyny, USA wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekty obejmują następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.
Kandydaci (studenci i pracownicy) mogą ubiegać się tylko o stypendia do krajów i uczelni partnerskich wymienionych w informacji konkursowej.
Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.
Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.


Konkurs na wyjazdy STT w ramach Programu KA107 w roku akademickim 2021/2022- Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Tehran, Teheran, Iran (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 28 lutego 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, email: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

Konkurs na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach Programu KA107– STA 2021/2022 – Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Tehran, Teheran, Iran (1 stypendium)
 • Northeastern Illinois University, Chicago, USA (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 28 lutego 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

 

Konkurs na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach Programu KA107– STA 2021/2022 lub 2022/2023 – Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • Belarusian State University – Białoruś, Mińsk (1 stypendium)
 • Ateneo de Manila University – Filipiny, Quezon City (1 stypendium)
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Gruzja, Tbilisi (1 stypendium)
 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver(1 stypendium)
 • Southern Federal University – Rosja, Rostov-on-Don (1 stypendium)
 • Ivan Franko National University of Lviv – Ukraina, Lwów (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada, godz. 14:00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 Formularze:

Konkurs na wyjazdy STT w ramach Programu KA107 w roku akademickim 2021/2022 – Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 • Tribhuvan University – Nepal, Kirtipur (1 stypendium)
 • Southern Federal University – Rosja, Rostov-on-Don (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada, godz. 14:00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2021/2022 – Konkurs zamknięty.

MIEJSCA DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

Semestr letni 2021/2022

Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
Dostępne stypendia:

 • University of Haifa – Haifa, Izrael (2 stypendia)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Be’er Sheva, Izrael (2 stypendia)
 • The University of Jordan – Amman, Jordania (2 stypendia).

Wysokość stypendium: 700 EUR + dofinansowanie kosztów podróży – Izrael 360 EUR, Jordania 360 EUR.

Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:

 • list motywacyjny w języku angielskim;
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka);
 • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności);
 • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1);
 • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079,  email:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Informacja o zasadach kwalifikacji:

„Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2019 i KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022” wraz z pismem podpisanym przez PRSŻ.