Wysokość diet i stypendiów dla cudzoziemców

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej określa Komunikat nr 18 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Komunikat ten stanowi często podstawę do wypłaty diet i pokrycia kosztów zakwaterowania zagranicznych gości UW w przypadku pobytu w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej lub wizyt na zaproszenie indywidualne.

Jeżeli goście przyjeżdżają w ramach projektu/programu, wówczas stosuje się zasady i stawki określone w umowach finansowych obowiązujących dla danego projektu /programu.