Ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów z państw Unii Europejskiej

Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich z państw UE mogą być przyjmowani w następujących przychodniach akademickich:

 • ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, tel.  22 55 20 365, 82675 07
 • ul. Mochnackiego 10, tel. 22 659 77 38, 823 45 73
 • ul. Waryńskiego 10a, tel. 22 660 53 25, 825 51 07

Aby mogli korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) muszą posiadać:

 1. aktualną legitymację studencką/doktorancką/zaświadczenie o odbywanym stażu
 2. aktualny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby
 3. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Jeżeli student posiada wszelkie wymagane przez NFZ dokumenty, może korzystać z opieki medycznej analogicznie i w takich zakresach jak wszyscy pozostali ubezpieczeni.

Osoby, które nie przedstawią jednego z w/w dokumentów będą zobowiązane do pokrycia kosztów świadczenia medycznego.

Obywatele UE nie posiadający EKUZ czyli nie ubezpieczeni w kraju pochodzenia są uprawnieni do podpisania z NFZ umowy i wykupienia ubezpieczenia w cenie 36,75 zł/miesiąc. Muszą oni jednak okazać formularz E104 wydany w kraju pochodzenia, informujący do kiedy dana osoba była tam ubezpieczona i że juz ubezpieczona nie jest.

Cudzoziemcy polskiego pochodzenia mogą ubiegać się od uczelni polskiej, w której studiują, o pokrycie przez uczelnie kosztów ubezpieczenia (uczelnia odprowadza wówczas składkę do NFZ).

W celu podpisania ww. umowy z NFZ student/doktorant/pracownik jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z uczelni polskiej o odbywanych studiach/stażu
 2. legitymacje studencka/doktorancka/za
 3. paszport lub inny dokument identyfikacyjny
 4. potwierdzenie meldunku (wydany przez Urząd Meldunkowy wg miejsca zamieszkania w Polsce)
 5. nr PESEL – jeśli przebywają w Polsce powyżej 3 miesięcy (wydaje Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich wg miejsca zamieszkania w Polsce)

Wolni słuchacze i słuchacze studiów doktoranckich nie są uprawnieni do podpisania umowy z NFZ na ww. warunkach. Powinni oni wykupić ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej w kraju pochodzenia lub w Polsce.

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
Anna Szymańska tel. (22) 55 24 227; e-mail: anna.szymanska@uw.edu.pl

Ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej

Osoby pochodzące spoza UE oraz EOG powinny zakupić pakiet ubezpieczeń KL+NNW (od Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Dowód zakupu ubezpieczenia wraz z numerem umowy należy przedstawić przy korzystaniu ze świadczeń lekarskich.

Zależnie od umowy osoby posiadające ubezpieczenie mogą zostać zwolnione z opłat za świadczenia lub ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do własnego kraju. Brak dowodu ubezpieczenia zobowiązuje pacjenta do pokrycia kosztów świadczeń lekarskich.

Ubezpieczenie można wykupić w firmach ubezpieczeniowych lub biurach podróży w kraju pochodzenia.

Osoby pochodzące spoza UE i odbywające w Polsce studia I, II lub III stopnia są uprawnione do podpisania z NFZ umowy i wykupienia ubezpieczenia w cenie 36,75 zł/miesiąc.

W celu podpisania ww. umowy z NFZ student/doktorant jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z uczelni polskiej o odbywanych studiach
 2. legitymacje studencka/doktorancka
 3. paszport
 4. potwierdzenie meldunku (wydany przez Urząd Meldunkowy wg miejsca zamieszkania w Polsce)
 5. nr PESEL – jeśli przebywają w Polsce powyżej 3 miesięcy (wydaje Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich wg miejsca zamieszkania w Polsce)

Cudzoziemcy polskiego pochodzenia mogą ubiegać się do uczelni polskiej, na której studiują, o pokrycie przez uczelnie kosztów ubezpieczenia (uczelnia odprowadza wówczas składkę do NFZ).

Wolni słuchacze i słuchacze studiów doktoranckich nie są uprawnieni do podpisania umowy z NFZ na ww. warunkach. Powinni oni wykupić ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej w kraju pochodzenia lub w Polsce.

Osoby niepełnosprawne poszukujące dodatkowych informacje nt. opieki zdrowotnej mogą kontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych: Anna Szymańska tel. (22) 55 24 227; e-mail: anna.szymanska@uw.edu.pl

Ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli państw UE przebywających w Polsce w celach turystycznych

Od 1 maja 2004 roku obywatele państw członkowskich UE oraz EOG, jak również członkowie ich rodzin, mogą ubezpieczać się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Osoby przyjeżdżające do Polski turystycznie mogą w nagłych przypadkach korzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia posiadanego w kraju stałego zamieszkania. Konieczne jest przedstawienie Europejskiej Karty Zdrowia.

Zaleca się także wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) oraz w miarę potrzeb ubezpieczenie OC (od Odpowiedzialności Cywilnej). W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z odpowiednią jednostką w instytucji wysyłającej (np. Biuro Współpracy z Zagranicą).

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:

Anna Szymańska tel. (22) 55 24 227; e-mail: anna.szymanska@uw.edu.pl