Ważne dokumenty / ECHE

1. Każda uczelnia ubiegająca się o fundusze Unii  Europejskiej musi spełniać określone wymagania.

W marcu 2013 roku Uniwersytet Warszawski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o przyznanie tzw. Karty uczelni Erasmus, dającej prawo ubiegania się o fundusze unijne w latach 2014-2020 na działania w zakresie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi to prawo potwierdzając następującym dokumentem:

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020  UW (ECHE)
Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020  UW

We wniosku o przyznanie karty ECHE, Uniwersytet Warszawski musiał opracować i przyjąć deklarację dot. planowanych działań systemowych mających na celu osiągnięcie celów programu Erasmus+. Tym dokumentem jest:

Erasmus Policy Statement UW (EPS)  2014-2020

Opracowując wniosek o przyznanie karty ECHE Uniwersytet musiał się odnieść m.in. do dokumentu p.t.:
Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego    / Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems

Karta Erasmus przyznawana uczelni przez Komisję Europejską jest swoistym znakiem jakości i daje prawo do ubiegania się o fundusze wszystkich programów Unii Europejskiej wspierających dydaktykę i mobilność edukacyjną.

2. Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął postanowienia Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego w uchwale nr 309 z dn. 15.10.2014 r.

3. Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 [PL] [EN]

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019  [PL] [EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL] [EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN]

4. Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ [PL] [EN] Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]

Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN] Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL][EN]

5. Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie  –  European higher education in the world  –  dokument odnoszący się do strategii  umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego UE   (11.07.2013 r.)

6. Komisja Europejska – Założenia programu (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing “Erasmus for All”)   (23.11.2011 r.)