Dla koordynatorów

Nabór na ekspertów FRSE

Zabezpieczone: Informacje dla koordynatorów

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

 

 

ZADANIA KOORDYNATORA DS. MOBILNOŚCI

Wydziałowy/instytutowy koordynator ds. mobilności:

  • inicjuje / koordynuje zawieranie umów z uczelniami/instytucjami zagranicznymi;
  • nadzoruje przebieg współpracy zagranicznej w ramach programów i porozumień międzynarodowych, w szczególności Erasmus+;
  • we współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów macierzystej jednostki o celach, możliwościach oraz zasadach finansowych wspierających mobilność, w szczególności w ramach programu Erasmus+;
  • współdecyduje o kryteriach kwalifikacji studentów i kryteriach podziału środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla studentów;
  • inicjuje / uzgadnia politykę danej jednostki w zakresie wymiany (planu wyjazdów i przyjazdów) nauczycieli akademickich oraz innych pracowników;
  • inicjuje / uzgadnia politykę danej jednostki w zakresie programu studiów/przedmiotów w językach obcych;
  • doradza, zatwierdza / koordynuje działania mające na celu ustalenie programu studiów lub praktyki studenta podczas jego pobytu za granicą;
  • doradza, zatwierdza / koordynuje działania mające na celu ustalenie programu studiów lub praktyki studenta zagranicznego;
  • zatwierdza / koordynuje działania mające na celu uznanie programu studiów/praktyk zrealizowanego przez studenta za granicą do okresu studiów w uczelni;
  • promuje swoją jednostkę i uczelnię za granicą.

(Na podstawie m. in. Poradnika koordynatora programu Erasmus opublikowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”)

UWAGA!

Koordynatora ds. mobilności studentów w jednostce dydaktycznej powołuje KJD (Kierownik jednostki dydaktycznej) w drodze zarządzenia, które powinno zostać opublikowane w dzienniku jednostki dydaktycznej. Jeżeli zakres zadań koordynatora wykracza poza kompetencje wynikające z przepisów Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, KJD jest zobowiązany do przekazania koordynatorowi upoważnienia do wykonywania zadań w jego imieniu.
Upoważnienie powinno: zostać udzielone w formie pisemnej, zawierać zakres powierzonych obowiązków oraz wskazywać okres, na jaki zostało udzielone.

Koordynatora ds. mobilności pracowników w jednostkach organizacyjnych (w tym w jednostkach, które nie mają charakteru dydaktycznego, np. BUW, SzJO itp.), powołuje KJO (Kierownik jednostki organizacyjnej) poprzez wskazanie osoby w sposób pisemny (w drodze zarządzenia lub aktu powołania) i przekazanie upoważnienia do wykonywania zadań w jego imieniu.
Upoważnienie powinno: zostać udzielone w formie pisemnej, zawierać zakres powierzonych obowiązków oraz wskazywać okres, na jaki zostało udzielone.