Umowy międzyinstytucjonalne Erasmus (kraje programu)

Krajami programu są: 27 państw UE, 3 kraje EOG, Serbia, Turcja, Macedonia Północna, Wielka Brytania.

Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus:

 1. może zostać zawarta tylko przez uczelnię,
 2. nie może być zawarta przez studenta, doktoranta lub pracownika;
 3. może zostać zawarta tylko z uczelnią posiadającą Kartę Erasmus Szkolnictwa Wyższego (ECHE);
 4. zawierana jest w porozumieniu i we współpracy Biura Współpracy z Zagranicą z wydziałowymi koordynatorami ds. mobilności (Erasmus);
 5. zawierana jest z prawie rocznym wyprzedzeniem;
 6. może być podpisana tylko przez rektora/ właściwego prorektora lub uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (BWZ) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 7. w zależności od ustaleń stron umowy, może zostać zawarta maksymalnie na okres do roku akademickiego 2028/2029, według wzoru Komisji Europejskiej.

Lista kryteriów, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o podpisywaniu umowy międzyinstytucjonalnej.

Uniwersytet Warszawski zawiera umowę międzyinstytucjonalną według następującego wzoru:

Wzór UW umowy międzyinstytucjonalnej z uczelnią z kraju uczestniczącego (programme countries) w programie Erasmus+ (27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Macedonia Północna, Wielka Brytania)
UW Mobility Information Sheet 2021/2022

Zawarte przez Uniwersytet umowy stanowią podstawę do opracowania przez Biuro Współpracy z Zagranicą i złożenia co roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projektu typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu”. W ramach tego typu projektu Uniwersytet ubiega się o stypendia :

 1. dla studentów na zagraniczne studia częściowe,
 2. dla studentów na zagraniczną praktykę,
 3. dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach partnerskich,
 4. dla pracowników w celach szkoleniowych.

Na podstawie przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji funduszy, ogłaszane są wewnętrzne konkursy i z każdą zakwalifikowaną osobą zawierana jest indywidualna umowa stypendialna.

Dotychczas Uniwersytet zawarł umowy międzyinstytucjonalne Erasmus (KA103) z następującymi uczelniami z krajów programu: