O współpracy zagranicznej

Współpraca zagraniczna zajmuje znaczące miejsce w działaniach Uniwersytetu Warszawskiego. Będąc wiodącym ośrodkiem naukowym w kraju, Uniwersytet dąży do umocnienia swojej pozycji także na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez zacieśnianie współpracy ze strategicznymi partnerami zagranicznymi oraz aktywną wymianę studentów i pracowników. W  najbliższych latach uczelnia będzie dążyć do wzrostu udziału studentów i kadry z zagranicy, do umiędzynarodowienia programów studiów oraz włączeniu do nich elementu mobilności studentów, a także kontynuować aktywny udział w unijnych i międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.

22 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Tym samym Uniwersytet uzyskał prawo ubiegania się o fundusze programu Erasmus+ w latach 2021-2027 w sektorach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2021-2027 przyznana przez Komisję Europejską Uniwersytetowi Warszawskiemu

Cf. Zobowiązania Uniwersytetu wynikające z przyznania karty ECHE

We wniosku o przyznanie karty ECHE, Uniwersytet Warszawski musiał opracować i przyjąć deklarację dot. planowanych działań systemowych mających na celu osiągnięcie celów programu Erasmus+. Tym dokumentem jest: University of  Warsaw –Erasmus Policy Statement UW (EPS) 2021-2027

Opracowując wniosek o przyznanie karty ECHE Uniwersytet musiał się odnieść m.in. do dokumentu p.t.:
Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego / Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems

Uchwała Senatu nr 84 Senatu UW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027

Projekty edukacyjne i mobilnościowe, w których uczestniczył Uniwersytet Warszawski w latach 2014-2019 (dane BWZ)

UWAGA!
⇒    Informacje dotyczące wspierania działalności badawczej oraz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warszawskiego
W sprawach dotyczących współpracy naukowej, międzynarodowych programów badawczych oraz  projektów badawczych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Badań i Biurem Międzynarodowych Programów Badawczych.