O współpracy zagranicznej

Drukuj Drukuj

Współpraca zagraniczna zajmuje znaczące miejsce w działaniach Uniwersytetu Warszawskiego. Będąc wiodącym ośrodkiem naukowym w kraju, Uniwersytet dąży do umocnienia swojej pozycji także na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez zacieśnianie współpracy ze strategicznymi partnerami zagranicznymi oraz aktywną wymianę studentów i pracowników. W  najbliższych latach uczelnia będzie dążyć do wzrostu udziału studentów i kadry z zagranicy, do umiędzynarodowienia programów studiów oraz włączeniu do nich elementu mobilności studentów, a także kontynuować aktywny udział w unijnych i międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.

W marcu 2013 roku Uniwersytet Warszawski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o przyznanie tzw. Karty Uczelni Erasmus, dającej prawo ubiegania się o fundusze unijne w latach 2014-2020 na działania w zakresie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi to prawo potwierdzając następującym dokumentem:
University of Warsaw – Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (ECHE)

Cf. Zobowiązania Uniwersytetu wynikające z przyznania karty ECHE

We wniosku o przyznanie karty ECHE, Uniwersytet Warszawski musiał opracować i przyjąć deklarację dot. planowanych działań systemowych mających na celu osiągnięcie celów programu Erasmus+. Tym dokumentem jest:
University of  Warsaw – Erasmus Policy Statement (EPS)  2014-2020

Opracowując wniosek o przyznanie karty ECHE Uniwersytet musiał się odnieść m.in. do dokumentu p.t.:
Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego / Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems

Uchwała nr 556 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie programu umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warszawskiego

Projekty edukacyjne i mobilnościowe, w których uczestniczył Uniwersytet Warszawski w latach 2014-2019 (dane BWZ)

UWAGA!
⇒    Informacje dotyczące wspierania działalności badawczej oraz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warszawskiego
W sprawach dotyczących współpracy naukowej, międzynarodowych programów badawczych oraz  projektów badawczych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Badań i Biurem Międzynarodowych Programów Badawczych.