Granty Interwencyjne NAWA 2022 r.
05 września 2022

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA 2022 r. –  NABÓR WEWNĘTRZNY UW ROZSTRZYGNIĘTY

1 września ruszyła 2 tura naboru wniosków w konkursie GRANTY INTERWENCYJNE 2022 r. Nabór wniosków jest prowadzony przez NAWA w 2 turach w trybie ciągłym:

 1. od 28 marca do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),
 2. od 1 września do 15 listopada 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),

lub do wyczerpania alokacji.

 

Każdy wnioskodawca może w 2022 roku złożyć maksymalnie 3 wnioski w obu turach łącznie.

Z powodu naboru ciągłego w NAWA do wyczerpania funduszy, nabór wewnętrzny UW polega na złożeniu w BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie (do wyczerpania limitu 3 wniosków). Zgody udziela właściwy prorektor.

W pierwszej turze (28 marca – 30 czerwca 2022) 3 jednostki UW otrzymały zgodę Władz UW na złożenie wniosków w konkursie GRANTY INTERWENCYJNE 2022 r., w związku z tym obecnie nie ma możliwości składania kolejnych wniosków przez jednostki UW.
Kolejny nabór NAWA spodziewany jest w roku 2023.


Wyniki konkursów na mobilności dla pracowników naukowych i studentów
01 września 2022

Zakończyły się nabory konkursowe na wyjazdy dla pracowników naukowych oraz na studia częściowe w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 w ramach współpracy bilateralnej z uczelniami azjatyckimi i amerykańskimi.

Zakwalifikowani zostali:

 • do Indiana University Bloomington (US) – 1 osoba z WGSR;
 • do Northeastern Illinois University (US) – 1 osoba z WNE i 1 osoba z WZ;
 • do Peking University (CN) – 1 osoba z WPA;
 • do Korea University (KR) – 3 osoby z WO;
 • do Kyungpook National University (KR) – 2 osoby z WO;
 • do University of Seoul (KR) – 2 osoby z WO.

Stypendium Fundacji ITO
10 sierpnia 2022

 Fundacja oferuje stypendium dla jednej osoby, uczestnika studiów magisterskich na okres minimum jednego roku w wybranej uczelni japońskiej.

Termin składania wniosków: 31 października 2022 r

Więcej informacji na stronie BWZ.


Program Polskie Powroty NAWA 2022 – nabór wniosków do 25 lipca, do godz. 15:00.
22 czerwca 2022

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2022. Program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w programie przyjmowane są do 25 lipca 2022 roku, do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Wniosek w imieniu własnym oraz UW składa Powracający Naukowiec.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin Programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ następujących dokumentów:

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Zobowiązanie instytucji zatrudniającej”, pełnomocnictwo oraz oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej zostaną odesłane do Państwa e-mailem oryginały pełnomocnictw zostaną przekazane pocztą bezpośrednio do NAWA.


Rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”
07 czerwca 2022

 

6 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”, który będzie realizowany od 1 lipca do 30 września 2022 roku i zostanie sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Uniwersytet Warszawski otrzymał na ten cel 350 tys. zł.

 

„Solidarni z Ukrainą” – program dla studentów i doktorantów z Ukrainy finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Termin realizacji wizyt na UW: 1 lipca do 30 września 2022 r.

Program skierowany do osób, które były studentami lub doktorantami w Ukrainie w roku akademickim 2021/22 i przekroczyły granicę RP nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Uczestnicy zostaną zwolnieni z opłat za kształcenie oraz otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Celem kursów dla studentów jest:

 • nauka języka polskiego z naciskiem na komunikację oraz słownictwo przydatne podczas studiów,
 • nauka języka angielskiego,
 • przygotowanie do studiów na Uniwersytecie Warszawskim, poprzez zaznajomienie ze strukturą, zasadami oraz możliwościami, jakie daje Uniwersytet,
 • adaptacja do nowych warunków,
 • wyposażenie w podstawową wiedzę na temat polskiej kultury oraz komunikacji w  środowisku wielokulturowym,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych oraz cyfrowych, w tym m.in. umiejętności radzenia sobie ze stresem, odporności psychicznej, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej, pracy w zespole,  technik uczenia się, obsługi systemów informatycznych istotnych w procesie kształcenia.

 

Celem programu dla doktorantów jest praca nad rozprawą doktorską .

Nabór: poprzez stronę https://ukraina.irk.edu.pl/pl/
Studenci:
[WA-UW] Kurs „Solidarni z Ukrainą” – NAWA – IRK
Doktoranci: [WA-UW] Solidarni z Ukrainą Wizyty Badawcze – IRK
Termin zgłoszeń: od 6 do 19 czerwca 2022 r.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

«Солідарні з Україною» – програма для студентів та докторантів (аспірантів) з України, що фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA).

Термін реалізації програми у Варшавському університеті: з 1 липня по 30 вересня 2022 року.

Програма призначена для осіб, які мають статус студента чи докторанта (аспіранта) в українському ВНЗ у 2021/22 навчальному році та перетнули кордон Республіки Польща не раніше 24 лютого 2022 року.

Учасники будуть звільнені з оплати за навчання та отримають стипендію у розмірі 1500 злотих на місяць.

Мета курсів для студентів:

 • вивчення польської мови з особливим натиском на розвиток комунікативних навичок та збільшення словникового запасу, необхідного під час навчання;
 • вивчення англійської мови,
 • підготовка до навчання у Варшавському університеті шляхом ознайомлення зі структурою, правилами та можливостями, які пропонує університет:
 • адаптація до нових умов,
 • надання базових знань про польську культуру та комунікацію в багатокультурному середовищі;
 • покращення особистих, соціальних та цифрових компетенцій, у т.ч. навичок подолання стресу, психічної стійкості, тайм-менеджменту та організації власної роботи і роботи в команді, технік навчання, управління інформаційними системами, важливими в навчальному процесі.

 

Мета програми для докторантів (аспірантів): робота над докторською дисертацією.

 

Набір проводиться за посередництвом сайту:  https://ukraina.irk.edu.pl/pl/

Студенти: [WA-UW] курс «Солідарність з Україною» – NAWA – IRK

Докторанти (аспіранти): [WA-UW] Солідарність з Україною Дослідницькі візити – IRK

Термін подачі заявок: з 6 по 19 червня 2022 року.

Вирішальним є порядок подачі заявок.


Zapraszamy do udziału w konkursie na kurs języka niemieckiego na Uniwersytecie des Saalandes w Saarbrücken
06 czerwca 2022

Do dnia 24 czerwca br. można ubiegać się o miejsca na kursie języka niemieckiego na Uniwersytecie des Saalandes w Saarbrücken.

Kurs odbędzie się w terminie 1.09 – 27.09.2022 w formie online

 

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-w-saarbrucken-niemcy-letnie-kursy-jezykowe/