Erasmus – Kraje programu

KRAJE PROGRAMU:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Państwa spoza UE uczestniczące w programie
Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Liechtenstein, Norwegia, Turcja
O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Kraje programu, które mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach Erasmus+ są wymienione na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu
Zapraszamy do zapoznania się z:
a)

b)

c)  szczegółowymi informacjami zawartymi w przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL] [EN] i na rok 2019  [PL] [EN]

Struktura podprogramu Erasmus

Ta część programu Erasmus+, która odnosi się do szkolnictwa wyższego nazywa się Erasmus.

Fundusze Erasmus przyznawane są za pośrednictwem konkursów wniosków (projektów) w ramach:
—  tzw. AKCJI 1 dotyczącej mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi, wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus – projekt został zrealizowany;
—  tzw. AKCJI 2 dotyczącej programów międzynarodowych i wniosków typu Partnerstwo strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego;
—  tzw. AKCJI 3 dotyczącej wsparcia w reformowaniu polityk, dzięki programowi ulepszane są systemy funkcjonujące w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

UWAGA!   We wszystkich typach projektów mogą uczestniczyć uczelnie/przedsiębiorstwa z krajów partnerskich zgodnie z warunkami poszczególnych konkursów.

Jestem studentem, chcę wyjechać za granicę na studia częściowe lub praktykę: gdzie i od czego zacząć?

1. Przede wszystkim zastanów się:

 • czy na pewno chcesz wyjechać i dlaczego?
 • studia czy praktyka? Co i jak?
 • czy wiesz, dokąd i dlaczego wybrałeś/łaś to właśnie miejsce?
 • czy znasz język, w którym miałabyś/miałbyś studiować (odbyć praktykę) za granicą?
 • czy na pewno stać Cię na dodatkowy wysiłek finansowy?

2. Jeżeli już wiesz na pewno, że chcesz wyjechać, zaplanuj swój wyjazd (z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem!):

 • wykaż się aktywnością i poszukaj informacji o możliwościach wyjazdu i warunkach finansowych (strony internetowe, znajomi, którzy byli na wymianie, dni informacyjne takie jak np. Dni Erasmusa czy Dni Mobilności organizowane na UW); pamiętaj, że możesz uzyskać zgodę na wyjazd nawet jeżeli Uniwersytet nie ma podpisanej umowy z interesującą Cię instytucją zagraniczną;
 • ucz się języków obcych i pamiętaj o certyfikatach poświadczających, że znasz dany język najlepiej na poziomie co najmniej B2. Certyfikaty są jednym z podstawowych dokumentów wymaganych od kandydatów, przy czym niektóre uczelnie zagraniczne przyjmują tylko określone certyfikaty jako dowód znajomości języka na wymaganym przez nich poziomie;
 • poza tym …ucz się; średnia z określonego okresu studiów jest jednym z podstawowych (choć nie jedynym!) kryteriów kwalifikacji na wyjazd;
 • pomyśl o dodatkowych zasobach finansowych; nawet jeżeli zostanie Ci przyznane stypendium, musisz liczyć się z dodatkowymi wydatkami jeszcze przed wyjazdem (np. koszty podróży czy wizy, zaliczka na poczet zakwaterowania) lub po przybyciu na miejsce (np. bilet komunikacji miejskiej, „gapowe”).

3. Decyzja o wyjeździe zapadła, poszukaj informacji bardziej szczegółowych:

 • na stronie swojego wydziału / instytutu lub na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW (zakładka „stypendia zagraniczne”) sprawdź, z którymi uczelniami Uniwersytet ma zawarte porozumienia o wymianie studentów;
 • sprawdź, czy są ogłoszone konkursy na stypendia, by dowiedzieć się, jakie są ich warunki, jakie dokumenty należy przygotować, kiedy, gdzie i w jakim trybie należy je złożyć;
 • upewnij się czy na pewno spełniasz warunki konkursu (studia pierwszego lub drugiego stopnia, rok i kierunek studiów itp.);
 • zwróć szczególną uwagę na warunki finansowe oferowane przez uczelnię zagraniczną, w tym także na kwestie ubezpieczenia zdrowotnego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków czy też odpowiedzialności cywilnej.

4. Wahasz się, ponieważ nie wiesz, czy masz szansę na stypendium:

 • jeżeli nie będziesz próbować i nie złożysz wniosku (aplikacji), nie dowiesz się tego;
 • są różne stypendia przeznaczone dla studentów: wypłacane przez Uniwersytet (np. w ramach programu Erasmus+) lub przez instytucje zewnętrzne (fundacje, regiony, agendy rządowe) czy też w ramach programów międzynarodowych (np. CEEPUS, Fundusz Wyszehradzki);
 • wysokość stypendiów i okres ich wypłacania bywa bardzo różny;
 • coraz częściej stypendium polega na zwolnieniu z kosztów nauki.

Pamiętaj: nie wszyscy muszą, chcą czy mogą wyjechać za granicę!

Uniwersytet z roku na rok przyjmuje coraz większą liczbę studentów zagranicznych. Skontaktuj się z Erasmus Student Network – Sekcja UW, zostań opiekunem („Mentorem”) studenta zagranicznego, ucz się języków obcych w systemie „Tandem”, poznaj kultury z różnych zakątków świata w swojej Alma Mater, nie opuszczając Polski!

Dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2018)”

Komunikaty

Formularze

 

Dla studentów i doktorantów – Studia 2017/2018

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Komunikaty

Formularze

Dla studentów, doktorantów i absolwentów – Praktyki 2018/2019

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Praktyki Erasmus – Zgłoś się
Jeśli jesteś studentem lub doktorantem UW, wypełnij ankietę.
Odeślemy Ci informację, która pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk”.

Formularze:

Komunikaty:


PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów – przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Praktyki Erasmus – Zgłoś się
Jeśli jesteś studentem lub doktorantem UW, wypełnij ankietę.
Odeślemy Ci informację, która pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk”.

Formularze:

Komunikaty:

Dla studentów i doktorantów – Praktyki 2017/2018

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Dodanie punktu nr 42 do „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Zmiana punktu nr 12 „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Praktyki Erasmus – Zgłoś się
Jeśli jesteś studentem lub doktorantem UW, wypełnij ankietę.
Odeślemy Ci informację, która pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk”.

Formularze:

Komunikaty:

PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Dodanie punktu nr 37  do „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Praktyki Erasmus – Zgłoś się
Jeśli jesteś studentem lub doktorantem UW, wypełnij ankietę.
Odeślemy Ci informację, która pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk”.

Formularze:

Komunikaty:

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA/STA+STT 2018/2019

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator  
Krok po kroku 

Formularze:

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2017/2018
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2018/2019

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2018)”

 

Formularze:

 

Strona z ofertami szkoleń Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe (IMMOTION)

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2017/2018

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Formularze: