ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Meksyk – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara
Adres strony internetowej: www.iteso.mx
Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki
Liczba stypendiów i długość pobytu:
4 stypendia na semestr letni 2020/2021
Dla kogo:
studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2: TOEFL ITP 550; język hiszpański na poziomie B2).
Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami w Fact Sheet ITESO 2020):
 1. Nomination letter from Home University.
 2. Passport copy.
 3. Official transcript.
 4. Academic reference.
 5. Motivation letter.
 6. Health certificate (można dostarczyć w terminie późniejszym, przed wyjazdem).
 7. Copy of health insurance certificate (można dostarczyć w terminie późniejszym, przed wyjazdem).
Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji online ITESO do dnia 15.10.2020 r.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany można znaleźć w dokumencie Study at ITESO! oraz Courses taught in English.
Termin składania wniosków do BWZ21 września 2020 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.
Koordynator: Karolina Trybowska-Greń
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24