II tura kwalifikacji na studia Erasmus+ zawieszona z powodu COVID-19
22 kwietnia 2020

Komunikat BWZ nr 11/20/SMS/ 2020/2021

„Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2020)” Rok akademicki 2020/2021

 ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji zawieszona z powodu COVID-19

 

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 i wciąż niestabilną sytuacją w większości krajów europejskich Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłosi zasady ogólnouniwersyteckiej tzw. drugiej tury kwalifikacji w lipcu lub sierpniu. Będzie ona dotyczyła jedynie wyjazdów w semestrze letnim 2020/2021.

 

Warszawa, 22.04.2020 r.
Zespół Sekcji Erasmus
Biuro Współpracy z Zagranicą


IRO Announcement nr 11/20/SMS/2020/2021

 

“Erasmus – Mobility for studies (KA103/2020)”

Academic Year 2020/2021

Suspension of additional round of selection for Erasmus+ mobility due to COVID-19

Due to the state of COVID-19 epidemic and the continuously unstable situation in most European countries, International Relations Office at UW (IRO) will announce an additional round of selection for Erasmus+ mobility (second round) in July or August. Please note that applications for the second semester of 2020/2021 only will be possible.

 

Warsaw, 22.04.2020

Erasmus Section
International Relations Office

 

 


Wymiana naukowa między Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje na stronie NAWA .


Program im. Bekkera – otwarty nabór wniosków

Zapraszamy naukowców do składania wniosków o stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na świecie. Wyjazdy rozpoczną się w 2021 roku.

Program im. Bekkera wspiera naukowców, zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w rozwijaniu kariery i dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Dotychczas z programu skorzystało ponad 280 osób. Najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów były Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy oraz Wielka Brytania.

W III edycji programu wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych będą mogły rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 roku, a najpóźniej 1 października 2021 roku.

Więcej informacji na stronie NAWA.


Komunikat dotyczący podróży służbowych i kupna biletów

 

AKTUALIZACJA (5.05.2020)
Na wniosek pracownika, kierownik jednostki organizacyjnej  może udzielić zgody na krajową podróż służbową  w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia  odpowiednich badań naukowych.
Niezbędne jest zapewnienie  warunków bezpieczeństwa uwzględniających aktualny stan zagrożenia, przepisy zewnętrzne związane ze stanem epidemii i zalecenia GIS.  Warunki podróży, pracy i zakwaterowania muszą spełniać wynikające z  tego wymogi.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Na podstawie zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. przedłużającego termin:

 • zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu do 30 czerwca 2020 r;
 • odwołania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW do 31 sierpnia 2020 roku;

ustala się, co następuje:

 1. Zawiesza się kupno służbowych biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych komunikacji krajowej
  i międzynarodowej oraz biletów promowych, na okres podróży do 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, że wnioski
  o zakup i finansowanie kosztów biletów nie będą rozpatrywane.

 

 1. Zawiesza się kupno biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych komunikacji krajowej
  i międzynarodowej oraz biletów promowych, na okres podróży do 31 sierpnia 2020, dla krajowych i zagranicznych uczestników wydarzeń otwartych organizowanych przez Uniwersytet. W przypadku zakupu biletu bezpośrednio przez daną osobę, kwota zakupu nie będzie podlegać zwrotowi ze środków Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 1. W przypadku biletów lotniczych już zakupionych na podróże zaplanowane do 30 czerwca 2020 r. oraz w związku z koniecznością ich anulowania pasażer lub osoba zlecająca ustali z przewoźnikiem za pośrednictwem Biura WhyNotTravel (WNT) warunki zwrotu kosztów biletu lub warunki zmian i terminu ważności biletu. Jeżeli zachodzą odpowiednie okoliczności powinno to zostać dodatkowo uzgodnione z dysponentem środków i/lub kierownikiem jednostki, w której zatrudniony jest dany pracownik.

 

 1. Informację o ustaleniach z WNT pasażer lub osoba zlecająca zakup biletu niezwłocznie przekaże kierownikowi projektu lub pełnomocnikowi kwestora. Każda informacja musi być należycie udokumentowana, w szczególności należy zachować korespondencję e-mailową dotyczącą przyczyny rezygnacji z wyjazdu, zlecenia zakupu biletu, uzgodnień z WNT lub przewoźnikiem dot. zwrot kosztów lub zmiany biletu, uzgodnień co do kwalifikowalności kosztu.

 

 1. Podejmując decyzję o anulowaniu biletu, należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:
  • Jakie są najnowsze informacje co do wydarzenia, na które zostały zakupione bilety, w szczególności, czy zostało ono odwołane, czy przełożone i na jaki termin.
  • Obecnie przewoźnicy w większości proponują przedłużenie ważności biletu na różne okresy, do wykorzystania na tę samą lub inną trasę podróży, vouchery, upusty na zakup kolejnego biletu, przy czym pasażer musi podjąć decyzję do określonej daty (np. LOT – do 12 miesięcy od daty zakupu biletu; Lufthansa – do 31 sierpnia br. – według komunikatów przewoźników z 14 kwietnia br.).
  • Biuro WNT jest pośrednikiem i nie może stosować innych zasad anulowania biletów niż te, które obowiązują
   u danego przewoźnika. Przy każdej dyspozycji pasażera (pracownika, studenta, doktoranta, gościa UW)
   o rezygnacji z podróży lub zmiany jej terminu, pracownik Biura WNT kontaktuje się bezpośrednio
   z przewoźnikiem, wysyłając dyspozycję anulacji lub zmiany.

 

 1. W przypadku biletów już zakupionych na podróże służbowe zaplanowane na okres po 30 czerwca br. należy:
  • uwzględnić sytuację epidemiczną w kraju lub zagranicą oraz wytyczne lub stan prawny wprowadzony na okres planowanej podróży;
  • dokonać ponownych ustaleń dotyczących celowości i możliwości odbycia podróży;
  • podjąć decyzję o anulowaniu biletu lub ewentualnej jego zmianie, na podstawie informacji przekazanych przez Biuro WNT lub najbardziej aktualnych komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej danego przewoźnika.

 

Przewoźnicy stosują różne, często zmieniające się zasady anulowania biletu i zwrotu kosztów biletu, np.:

LOT: https://www.lot.com/pl/pl/procedura-zmian-zwrotow-biletow

GRUPA LUFTHANSA: https://www.lufthansa.com/pl/pl/flight-information

KLM/AIRFRANCE: https://www.klm.com/travel/pl_pl/prepare_for_travel/up_to_date/flight_update/index.htm

WIZZAIR:https://wizzair.com/pl-pl/najnowsze-informacje-o-podrozy

RYANAIR: indywidualny bezpośredni kontakt z pasażerami.

 

 1. Odradza się planowanie podróży na okres od 1 lipca do 31 sierpnia br. ze względu na możliwość utrzymywania się stanu epidemii oraz restrykcji w przekraczaniu granic.

 

 1. W przypadku biletów, które miałyby być kupione na podróż po 30 czerwca br. rekomenduje się opóźnienie zakupu biletu do momentu, kiedy wyjaśniona zostanie sytuacja odnośnie do przekraczania granic oraz po ostatecznym potwierdzeniu uczestnictwa w wydarzeniu i upewnieniu się, że nie zostanie ono odwołane. Możliwe jest również rozważenie zakupu biletu w taryfie umożliwiającej zwrot kosztów, zmianę terminu podróży lub nazwisko pasażera, przy czym należy upewnić się, czy ewentualny dodatkowy koszt wynikający ze zmian biletu może zostać uznany za kwalifikowalny przez operatora programu (np. NCN). W innym przypadku zgoda na zakup biletu w takiej taryfie wymaga zgody kierownika jednostki.

 

 1. Płatności faktur za zakupione bilety należy dokonywać w terminie do 30 dni od ich dostarczenia.

 

 1. Opis faktury musi zawierać szczegółowe informacje, w szczególności: a) czy faktura dotyczy biletu definitywnie anulowanego, b) czy zostanie wystawiona faktura korygująca, c) czy bilet zostanie wykorzystany w późniejszym terminie, zgodnie z ustaleniami z przewoźnikiem, d) czy koszt anulowanego biletu zostanie uznany przez instytucję zewnętrzną/ operatora programu, tak jak to jest w przypadku (np. przez NCN, NAWA) za koszt kwalifikowalny.

 

 1. W przypadku braku powyższych danych oraz w związku z koniecznością monitorowania, czy WNT wywiązuje się z umowy, Biuro Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z Kwesturą zwróci się do osób, które zleciły zakup biletu lub do pełnomocników kwestora, o informacje uzupełniające.

 

 1. Pytania dotyczące kupna biletów oraz ich rozliczeń należy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl.

Konkurs European Language Label 2020
08 kwietnia 2020

 

Konkurs „European Language Label” jest skierowany do nauczycieli języków obcych, nauczycieli akademickich, lektorów, instytucji zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, nauczycieli szkół branżowych, szkól publicznych i niepublicznych, oraz instytucji wspierających edukację językową, np. fundacji, muzeów, bibliotek.

 

Konkurs European Language Label jest konkursem projektów językowych. Jeśli wprowadzasz w życie projekty językowe, masz okazję zdobyć prestiżowy certyfikat, podpisany przez polskiego ministra edukacji narodowej i komisarza UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, który poświadcza, że uczenie języków w twojej instytucji odbywa się na najwyższym poziomie.

W ubiegłym roku wręczenie certyfikatów i statuetek ELL miało miejsce podczas II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, na Stadionie Narodowym w Warszawie. (link: https://ell.org.pl/gala-european-language-label-2019-galeria/).

Laureatów konkursu odwiedziliśmy w ich placówkach z Mobilnym Centrum Edukacyjnym. (link: https://www.flickr.com/photos/frse_pl/albums/72157712141835537)

Dołącz do grona najlepszych edukatorów w Europie!

Jak zgłosić projekt do konkursu? Wejdź na stronę www.ell.org.pl i uzupełnij wniosek.


Komunikaty Ambasady Francji w Polsce i Polskich Linii Lotniczych LOT
20 marca 2020

W ramach aktualnej sytuacji sanitarnej, Ambasada Francji w Polsce przeprowadza spis studentów francuskich w Polsce. Będziemy zobowiązani za przekazanie niniejszej wiadomości do studentów francuskich przebywających aktualnie na wymianie na uczelniach polskich (w ramach programu Erasmus +, podwójnych dyplomów polsko-francuskich lub innych programów wymian).
Intereaktywny formularz dostępny jest na https://forms.gle/C13o1mBHoWiLid8d9

Polskie Linie Lotnicze LOT proponują już od dziś dodatkowe loty do Paryża. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z ambasadą za pośrednictwem adresu e-mail konsulatu : consulat@ambafrance-pl.org (zapisy nie będą przyjmowane drogą telefoniczną).
Należy podać następujące dane : imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer paszportu i adres e-mail. 
Z zainteresowanymi skontaktuje się bezpośrednio przedstawiciel linii lotniczych, płatność za bilet będzie do uregulowania także bezpośrednio u linii lotniczych.