Komunikat do studentów UW przebywających za granicą
12 marca 2020

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

 

Ponadto, prosimy o uważne śledzenie komunikatów publikowanych przez Uniwersytet Warszawski na stronie https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/ i komunikatów wydawanych przez władze Twojej uczelni przyjmującej, unikanie podróży, przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk.

 

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu/zakończeniu studiów za granicą i powrotu do Polski:

 1. poinformuj uczelnię przyjmującą, Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW i wydziałowego koordynatora ds. mobilności na UW;
 2. poproś koordynatora na uczelni przyjmującej o wydanie potwierdzenia okresu pobytu na uczelni zagranicznej;
 3. prześlij skan potwierdzenia do BWZ UW;
 4. po powrocie stosuj rekomendacje/wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW.  Rekomendacje dotyczą m.in. 14-dniowej kwarantanny domowej polegającej na maksymalnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich innymi osobami oraz pozostaniu w domu;
 5. ustal e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na uczelni zagranicznej);
 6. jeżeli masz złe samopoczucie, gorączkę, kaszel lub duszności i podejrzewasz, że mogłeś się zarazić koronawirusem, postępuj zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i miejscowych władz, zgłoś się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych lub zadzwoń na całodobową infolinię NFZ 800 190 590;
 7. unikaj podróżowania środkami transportu publicznego i kontaktów z innymi osobami,  w tym pracownikami wydziału/Uniwersytetu;
 8. dokumenty przesyłaj pocztą tradycyjną lub w formie skanu; kontaktuj się e-mailowo lub telefonicznie.

 

Bieżące doniesienia na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz informacje jak chronić się przed zakażeniem można znaleźć na stronach:


Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej?

Komunikat nr 5/20/SMS/2020/2021
„Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103/2020) Zagraniczne studia częściowe 2020/2021

 

Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej?

 

980 studentom i doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus serdecznie gratulujemy!

 

If you don’t understand Polish and would like to receive all the information in English please contact Ms. Ewa Makal-O’Hara (ewa.makal@adm.uw.edu.pl).

 

Co teraz? Przede wszystkim poczekaj na kolejny komunikat.

 

Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) będzie procedowało jak w poprzednich latach i przystąpi  do organizacji  kolejnych etapów Twojego wyjazdu na studia zagraniczne:

 

Do BWZ dotarła już informacja, kto został zakwalifikowany. Teraz BWZ:

 1. sprawdzi zgodność danych w protokołach wydziałowych komisji kwalifikacyjnych;
 2. sprawdzi liczbę zakwalifikowanych studentów, którzy otrzymują stypendia socjalne (dane z systemu USOS na 11 marca br.).;
 3. przekaże poszczególnym uczelniom zagranicznym informację o Twojej kwalifikacji.

 

BWZ zaprasza na webinaria instruktażowe „Co dalej po zakwalifikowaniu?”. Odbędą się:

1 kwietnia w języku angielskim,

3, 8 oraz 27 kwietnia w języku polskim. Linki do webinarium prześlemy w terminie późniejszym.

 

Ewentualne pytania w powyższych kwestiach  prosimy kierować wyłącznie telefonicznie (+22 55 24 005) lub e-mailowo : m.kostecka@adm.uw.edu.pl

 

Prosimy też o śledzenie komunikatów dot. COVID-19 na: https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/

 


Zawieszenie wszystkich wyjazdów zagranicznych na częściowe studia i praktyki do 30 kwietnia br.

Komunikat BWZ nr 4/20/SMS/SMP 2019/2020 „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2019)”

Rok akademicki 2019/2020  

 

Studenci planujący wyjazd na studia zagraniczne do 30 kwietnia a COVID-19

 Na podstawie Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 marca 2020 r.  https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-z-10-marca-2020-r-w-sprawie-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-covid-19-wsrod-spolecznosci-uw/.

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że:

 1. wszystkie wyjazdy zagraniczne na częściowe studia i praktyki zostają zawieszone do 30 kwietnia br.;
 2. każdy student musi poinformować uczelnię/instytucję zagraniczną o zawieszeniu/rezygnacji z wyjazdu i zaistniałej sytuacji;
 3. każdy student musi sam postarać się o anulowanie kosztów związanych z niezrealizowanym pobytem za granicą, kontaktując się jak najszybciej z uczelnią/instytucją zagraniczną.

 

Ewentualne pytania należy kierować  tylko telefonicznie (+ 22  55 24 005) lub e-mailowo: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl.

 

 


Procedura dla studentów przerywających pobyt na stypendium Erasmus+

 

Komunikat BWZ nr 3/20/SMS/SMP 2019/2020 „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” – rok akademicki 2019/2020  

 Przerwanie pobytu – Koronawirus COVID91

 

 1. W związku z licznymi pytaniami dot. możliwości przerwania pobytów w uczelniach i instytucjach,
  w szczególności  na terenie dotkniętych epidemią COVID-19 , studenci, którzy decydują się na skrócenie pobytu, proszeni są o kontakt z BWZ.
 2. Nie zmieniają się ogólne zasady finansowania stypendiów Erasmus:  wysokość zależna od kraju pobytu zależy także od okresu studiowania potwierdzonego przez uczelnię zagraniczną/ instytucję na podstawie wystawionego Letter of Confirmation (studia) lub Learning Agreement After the Mobility (praktyka).
 3. W przypadku przerwania pobytu istnieje możliwość  uznania tego faktu za działanie podlegające tzw. sile wyższej, pod pewnymi warunkami.

 

Procedura dla studentów przerywających pobyt

 1. Poinformuj  uczelnię/instytucję o zamiarze zakończenia pobytu.
 2. Poproś o wskazówki co do dalszego postępowania np. przekazania tej informacji lokalnym służbom sanitarnym.
 3. Poproś o wystawienie (skan jest wystarczający!) zaświadczenia o okresie studiowania (Letter of Confirmation) lub zaświadczenia o okresie odbycia praktyki (Learning Agreement After the Mobility).

Wzory są dostępne na:
– studia http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2019-2020/;
– praktyka http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2019-2020/.

 

 1. Prześlij skan zaświadczenia do BWZ na adres sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl .
 2. Skontaktuj się z wydziałowym koordynatorem ds. mobilności  UW i poinformuj o powrocie.
 3. Po powrocie stosuj rekomendacje / wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW.  Rekomendacje dotyczą m.in. ok. dwutygodniowej kwarantanny polegającej na ograniczeniu kontaktów bezpośrednich z osobami trzecimi oraz pozostaniu w miejscu zamieszkania.
 4. Ustal e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na wyjeździe).
 5. W przypadku złego samopoczucia, gorączki, objawów kaszlu lub duszności należy postępować zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub miejscowych władz, w tym zgłosić się do lokalnego szpitala zakaźnego lub służby sanitarnej.

Komunikat dotyczący podpisania z Biurem WhyNotTravel umowy z wolnej ręki
10 marca 2020

 

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem kwoty zamówienia objętego umową przetargową nr DZP-362/88/2016,  w dniu 5 marca 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa z wolnej ręki nr DZP-362-166/2019

1. W wyniku negocjacji uzgodnione zostały opłaty transakcyjne
w dotychczasowej wysokości, to znaczy:

– 0,01 PLN brutto za wystawienie i dostarczenie jednego biletu,

– 1 PLN brutto za pośrednictwo wizowe w przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca nie kupuje biletu w Biurze WhyNotTravel.

2. Nie zmienia się procedura zakupu biletów i wiz ani zasady postępowania w przypadku znalezienia oferty o min. 3% tańszej.

3. Druki zleceń zakupu biletów pozostają bez zmian

4. Umowa wchodzi w życie od dnia jej podpisania, tj. od 5 marca 2020 r. do dnia 02.09.2020 r. lub do dnia zawarcia umowy z postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019,  lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy (5.000.000 PLN brutto).

 

Tekst umowy jest dostępny na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą, w folderze Podróże Służbowe.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi przy wpisywanie numeru umowy DZP-362-166/2019 przy wypełnianiu dokumentów finansowych.


Stypendia Komisji Fulbrighta na UW
06 marca 2020

Stypendia Komisji Fulbrighta na UW