Weber State University, Ogden, Utah – Stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://www.weber.edu/

Okres pobytu: rok akademicki 2022/2023

Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na wyjazd w semestrze letnim (pobyt semestralny)

Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)

Uprawnione jednostki UW:

wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

UWAGA! Wybór dziedzin i przedmiotów zostanie przekazany do zatwierdzenia przez WSU.

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Niektóre kursy wymagają uiszczenia dodatkowych opłat w wysokości 5-100 USD za kurs.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej: co najmniej TOEFL iBT 61, TOEFL PBT 500, IELTS 6.0 (w tym wynik minimum 5.0 w każdej z części), Duolingo English Test 90, dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate Diploma);
 3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 6835 USD przy pobycie na 1 semestr, 13705 USD przy pobycie całorocznym).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (zgodnie z informacją na stronie https://www.weber.edu/issc/apply-j1-student.html):

 1. Completed Application Form;
 2. Copy of the identification page of your passport;
 3. Bank statement and bank letter – zaświadczenie z banku o stanie konta min. 6853 USD (pobyt semestralny) lub 13705 USD (pobyt całoroczny). W przypadku, gdy bank nie wyda zaświadczenia w języku angielskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe. Jeśli kwota wyrażona jest w PLN prosimy o dołączenie wydruku tabeli kursów walut z dnia wydania zaświadczenia – ze strony internetowej banku;
 4. Financial guarantee form;
 5. Official transcripts.
 6. Proof of health insurance.
 7. Proof of English proficiency.

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Stanach Zjednoczonych należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej studenta.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską nominowany student powinien przesłać bezpośrednio do WSU. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.
 • Więcej informacji dostępnych w dokumencie „Weber State University Partner Exchange Information”.

 

Termin składania dokumentów do BWZ:

22.06.2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, p. 212