Keio University, Tokyo, Japonia

Adres strony internetowejhttp://www.ic.keio.ac.jp/en/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia semestralne
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Termin stypendium: semestr zimowy 2023/24
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem;
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat;
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego i/lub japońskiego (zgodnie z wymaganiami programu);
 6. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami:

https://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/apply/application_documents.html

 1. Study proposal
 2. One recommendation letter
 3. Official academic transcript
 4. Certificate of health*
 5. Passport copy
 6. Photo
 7. Certificate of financial support
 8. Application for Certificate of Eligibility (visa document)

Instrukcja rejestracyjna: https://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/apply.html

Więcej informacji: https://keio.box.com/s/b5mxh5be1r71ak8m2sl98hrzx0agz7lz

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć poprzez stronę: https://studyabroad-apply.gakuji.keio.ac.jp/inbound do dnia 30 marca 2023 r.

Termin składania dokumentów w języku polskim do BWZ28 lutego 2023 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434