Suffolk University, Boston, USA – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Suffolk University, Boston, MA

Adres strony internetowejhttp://www.suffolk.edu/

Termin wyjazdu: rok akademicki 2024/25

Cel pobytu: 1-semestralne studia częściowe

Liczba stypendiów: 4 (2 na pierwszy semestr i 2 na drugi semestr 2024/25)

Wysokość stypendium: –

Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z dostępnymi przedmiotami oferowanymi przez Suffolk
https://suffolk-sa.terradotta.com/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=15648

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Uczelnia przyjmująca pomaga w znalezieniu zakwaterowania i oferuje obowiązkowe ubezpieczenie w cenie ok. 1850 USD za semestr. Informacja o zakwaterowaniu na terenie kampusu: http://www.suffolk.edu/campuslife/1657.php

Przewidywana cena zakwaterowania poza kampusem:
minimum 800 USD miesięcznie

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej/ koordynatora ds. mobilności. Należy zmienić podlinkowany dokument
 2. Zaświadczenie o średniej ocen, wydane przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. CV w języku angielskim.
 4. List motywacyjny w języku angielskim.
 5. Certyfikat językowy z języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej (preferowany TOEFL lub IELTS) – wymagania językowe: http://www.suffolk.edu/admission/grad/17635.php
 6. Oświadczenie o posiadaniu wymaganej kwoty na pobyt w USA: min. 12 000,00 (lub równowartość w PLN).

Zakwalifikowane osoby będą musiały dostarczyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską, w tym:

 1. Kartę przebiegu studiów (Transcript of Records) ze wszystkich ukończonych semestrów w języku angielskim, zatwierdzoną przez dziekanat/ sekretariat.
 2. Kopię paszportu (pierwszej strony ze zdjęciem).
 3. Propozycję Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 4. Zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie na koncie wymaganej kwoty.

Termin składania dokumentów do BWZ: 12.02.2023. Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie. Uczelnia przyjmująca wyda zakwalifikowanym studentom dokumenty uprawniające do ubiegania się o wizę studencką.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć zrealizowanych w uczelni goszczącej są do uzgodnienia z jednostką macierzystą.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowane osoby powinny złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską w terminie i w sposób wskazany przez Suffolk.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).


Koordynator wymiany:

Anna Sadecka, email: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24