National Taiwan Normal University, Tajwan – stypendia dla studentów

Uczelnia: National Taiwan Normal University

Adres strony internetowej: http://en.ntnu.edu.tw/

Okres pobytu:
1 semestr lub jeden rok akademicki

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na semestr zimowy 2021/2022 lub rok akademicki 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (I rok studiów ukończony na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie TOEFL iBT 80 lub IELTS 6.5; język chiński: w zależności od poziomu studiów i wymagań wydziałów na uczelni przyjmującej, zgodnie z NTNU Factsheet for Exchange Student Program)

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami na stronie internetowej NTNU ):

 1. One original copy of application form, signed and attach 2 passport-size photos.
 2. Photocopy of applicant’s passport.
 3. One letter of recommendation written in English or in Chinese.
 4. One copy of a study plan (800-1000 words) written in English or in Chinese.
 5. One copy of English official academic transcripts of undergraduate or graduate studies.
 6. One copy of students ID or enrollment certificate.

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w NTNU należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien przesłać pocztą na Tajwan do dnia 30.04.2021 r. (decyduje data wpływu do NTNU).
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na NTNU można znaleźć w dokumencie NTNU Factsheet for Exchange Student Program oraz w broszurze NTNU dla studentów zagranicznych.

 Termin składania wniosków do BWZ22 marca 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń,
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, pokój 212