Indiana University Bloomington, USA – stypendia dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

Adres strony internetowej: https://www.indiana.edu/
Okres pobytu: rok akademicki 2024/25 (dokładną datę należy ustalić z uczelnią partnerską)
Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na okres do 30 dni
Dla kogo: doktoranci, młodsi pracownicy naukowi
Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
Warunki finansowe:

  • Dofinansowanie w kwocie do 600 USD na koszty pobytu i do 1500 USD na koszty zakwaterowania (przy pobycie na 1 miesiąc).
  • Pozostałe koszty w tym m.in. koszty wizy, podróży, materiałów naukowych, ubezpieczenia zdrowotnego i NNW, oraz pozostałe koszty utrzymania pokrywa doktorant / pracownik UW.

Wymagane dokumenty:

  1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej (pracownicy) lub Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej/dyrektora ds. kształcenia/dyrektora kolegium/dyrektora szkoły doktorskiej (doktoranci);
  2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej instytucji przyjmującej oraz wskazaniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki IU;
  3. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych;
  4. Plan pracy badawczej w IU ze wskazaniem na zgodność obszaru badań oraz istniejącą współpracę/nawiązany kontakt z partnerami na IU, z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować;
  5. Opcjonalnie: list zapraszający ze strony IU.

Uwagi:

  • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
  • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.

Termin składania dokumentów do BWZ: 8.04.2024 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.) lub osobiście: Biuro Współpracy z Zagranicą, Pałac Kazimierzowski, II piętro, p. 24

Koordynator wymiany:
Anna Sadecka, email: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24

Uwaga: osoby zainteresowane wyjazdem do IU Bloomington finansowanym w całości z innych źródeł proszone są o kontakt z BWZ.