Indiana University – stypendia dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

Adres strony internetowej: https://www.indiana.edu/
Okres pobytu: styczeń 2023 – maj 2023
Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na okres do 30 dni
Dla kogo: doktoranci, młodsi pracownicy naukowi
Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • IU zapewnia stypendium w wysokości 20 USD / dziennie (maksymalnie 600 USD), oraz dodatkowo stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i ubezpieczenie zdrowotne.
 • Koszty wizy, podróży, materiałów naukowych, utrzymania pokrywa pracownik/doktorant UW.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej instytucji przyjmującej oraz wskazaniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki IU;
 1. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych;
 2. Plan pracy badawczej w IU ze wskazaniem na zgodność obszaru badań oraz istniejącą współpracę/nawiązany kontakt z partnerami na IU, z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować;
 3. Opcjonalnie: list zapraszający ze strony IU.

Uwagi: w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się
z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zainteresowani mogą ubiegać się o wyjazd bez stypendium, pod warunkiem przedstawienia zaproszenia ze strony IU.

Termin składania dokumentów do BWZ: 09.05.2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)
 • Osobiście: Biuro Współpracy z Zagranicą, Stary BUW, II piętro, pok. 212 – obowiązuje rezerwacja spotkań za pośrednictwem Terminarza BWZ.

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, p. 212