Stypendia badawcze HIAS na Uniwersytecie w Hamburgu
09 sierpnia 2022

Stypendia badawcze HIAS na rok 2024/2025 dla nauczycieli akademickich z tytułem dr  na okres od 3 do 10 miesięcy na Uniwersytecie w Hamburgu

Termin składania wniosków: 31 października 2022

 

Więcej informacji:

https://hias-hamburg.de/en/fellowship/information/

oraz

https://hias-hamburg.de/en/fellowship/application/


Specjalny Program stypendialny Narodowego Centrum Nauki dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora
05 sierpnia 2022

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór wniosków w ramach Specjalnego programu stypendialnego dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest Narodowe Centrum Nauki.

Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

 

Wymagania do kandydatów

Student/naukowiec przystępujący do programu musi spełniać następujące wymagania:

 • nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków

oraz

 • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

 • był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
 • był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Uwaga: obywatelstwo studenta/ naukowca nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do programu.
Osoba otrzymująca stypendium nie może beneficjentem innych programów finansowanych z NCN.

 

Możliwy czas trwania stypendium: od 6 do 12 miesięcy.

Termin składania wniosków: 22 sierpnia 2022 r. Nabór prowadzony w trybie ciągłym. Termin składania wniosków przedłużony do 11 września 2022.

Okres realizacji stypendium nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r. Dopuszcza się możliwość realizacji programu w formie zdalnej z terytorium Ukrainy, przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu.

 

Warunki finansowe

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymają stypendium w wysokości od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł. miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty
Jednostki UW zainteresowane przyjęciem stypendysty powinny dostarczyć następujące dokumenty:

1)      Wypełniony formularz wniosku NCN ( w języku angielskim) podpisany przez kierownika jednostki

2)      Kopia dokumentu potwierdzający przekroczenie przez kandydata granicy polskiej nie wcześniej, niż 24 lutego 2022 r. lub, w przypadku osób przebywających na terytorium Ukrainy, oświadczenie kandydata, że w przypadku zakwalifikowania do programu co najmniej połowa wnioskowanego okresu realizacji programu będzie realizowana na terytorium Polski

3)      Wypełniony i podpisany przez kierownika jednostki przyjmującej i opiekuna naukowego wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie

4)      CV studenta/naukowca (w języku angielskim)

5)      CV opiekuna naukowego (w języku angielskim)

6)      Plan integracji/reintegracji, dotychczasowa współpraca oraz opis korzyści – przygotowany przez jednostkę przyjmującą – limit 1 strona (w języku angielskim)

7)      Jeśli część programu będzie realizowana zdalnie – uzasadnienie (w języku angielskim).

 

Ww. dokumenty należy przesyłać do dnia 22 sierpnia 2022 w formie elektronicznej na adres: international@adm.uw.edu.pl

 

Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje NCN. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych przez NCN nastąpi w terminie miesiąca od daty zakończenia naboru (zakończenie naboru – 16.09), ale w uzasadnionych okolicznościach centrum jest uprawnione do wydłużenia oceny maksymalnie do 3 miesięcy. Informacja o przyznaniu finansowania zostaje przekazana stypendystom pisemnie w najkrótszym możliwym terminie.

 

e-mail: international@adm.uw.edu.pl

Procedura składania wniosków: ncn_program_stypendialny_ukraina_procedura_skladania_wnioskow.pdf

 


 

Бюро міжнародної співпраці оголошує конкурс заявок на Спеціальну стипендіальну програму Національного центру науки для українських студентів і науковців, які не мають ступеня доктора

 

Програма фінансується Фондом двосторонніх відносин у рамках Програми базових досліджень, оператором якої в 3-ому наборі Норвезьких фондів та фондів ЄЕЗ на 2014-2021 рр. є Національний центр науки.

Метою програми є фінансова підтримка студентів/науковців шляхом надання їм можливості продовжувати навчання, вести роботу над магістерською чи докторською дисертацією чи здійснювати будь-яку іншу форму навчання в польських наукових установах.

 

Вимоги до кандидатів

Студент/науковців, який подає заявку до участі у програмі, повинен відповідати наступним вимогам:

 • не має докторського ступеня або еквівалентної кваліфікації (кандидата наук в українській системі) на момент закінчення набору заявок

і

 • не раніше, ніж 24 лютого залишив Україну внаслідок війни або має намір залишити Україну;

а також:

 • був/є студентом/докторантом українського закладу вищої освіти у 2021/2022 навчальному році, або
 • був/працює в науковому підрозділі в Україні.

Примітка: громадянство студента/науковця не враховується під час перевірки ввідповідності вимогам участі у програмі.

Особа, яка отримує стипендію, не може бути бенефіціаром інших програм, які фінансуються NCN.

 

Можливий період реалізації стипендії: від 6 до 12 місяців.

Остаточний термін подачі заявок: 22 серпня 2022 р. Продовжено до 11 вересня 2022 року.

Реалізація стипендії не може розпочатися пізніше 1 березня 2023 р. Дозволяється реалізація програми дистанційно з території України протягом періоду, не довшого, ніж половина терміну запланованої реалізації програми.

 

Фінансові умови

Зараховані кандидати будуть звільнені від оплати за навчання та отримають стипендію у розмірі 3,5 тис. злотих. до 5 тис. злотих злотих щомісяця.

 

Необхідні документи
Підрозділи Варшавського університету, зацікавлені прийомом стипендіата, повинні надіслати наступні документи:

1)  Заповнений бланк заявки NCN (англійською мовою), підписаний керівником підрозділу/факультету Варшавського університету.

2) Копія документа, що підтверджує факт перетину кандидатом польського кордону не раніше 24 лютого 2022 року або, у випадку осіб, які перебувають в Україні, декларація кандидата про те, що, у випадку його зарахування до програми, принаймні половина періоду реалізації програми буде здійснюватися на території Польщі

3) Заява про надання згоди на участь у Програмі, заповнена та підписана керівником приймаючого підрозділу та науковим керівником

4) Резюме студента / наукового співробітника (англійською мовою)

5) Резюме наукового керівника (англійською мовою)

6) План інтеграції/ реінтеграції, існуюча співпраця та опис переваг – підготовлений приймаючим підрозділом – ліміт 1 сторінка (англійською мовою)

7) Якщо частина програми буде реалізовуватися дистанційно – обґрунтування (англійською мовою).

 

Вищезазначені документи слід надсилати до 22 серпня 2022 року в електронному вигляді на адресу: international@adm.uw.edu.pl

 

Рішення про призначення стипендії приймає NCN. Рішення буде прийняте до 26 вересня 2022 р. Інформація про призначення фінансування надсилатиметься стипендіатам у письмовій формі у найближчий можливий період.

 

Електронна адреса: international@adm.uw.edu.pl

Процедура подачі заявок: ncn_program_stypendialny_ukraina_procedura_skladania_wnioskow.pdf


Studia semestralne na Keio University
04 sierpnia 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia semestralne na Keio University.

Termin składania wniosków: 15 września 2022


Studia semestralne na Hokkaido University

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia semestralne na Hokkaido University.

Termin składania wniosków: 8 października 2022


Studia semestralne na Saitama University
01 sierpnia 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia semestralne na Saitama University.

Termin składania wniosków: 15 sierpnia 2022


„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”
27 kwietnia 2022

 

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”

O kwalifikację do Programu może ubiegać się każdy student i doktorant, który jest obywatelem Ukrainy lub Polski i był studentem bądź doktorantem uczelni ukraińskiej w roku akademickim 2021/22, który przybył do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. (lub nadal przebywa na terytorium Ukrainy).

Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie własnej pracy badawczej na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni.

Dodatkowo, zakwalifikowani studenci i doktoranci mogą, ale nie muszą zarejestrować się na zajęcia na UW i kurs języka polskiego, pod warunkiem dostępności zajęć w czasie trwania wizyty.

Możliwy czas trwania wizyt: od 3 do 6 miesięcy

Okres realizacji Programu: od 27 kwietnia 2022 do końca roku akademickiego 2022/2023

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymają dofinansowanie na koszty pobytu i zakwaterowania w wysokości do 1500 zł miesięcznie (studenci) i do 2100 zł miesięcznie (doktoranci). Kandydaci mogą otrzymać dofinansowanie kosztów podróży maksymalnie do kwoty 500 zł na podstawie przedłożonych dokumentów (bilety/faktura/rachunek) potwierdzających wysokość fakt poniesienia wydatku.

Zainteresowani udziałem w Programie studenci i doktoranci powinni podjąć następujące kroki:

1) zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

https://ukraina.irk.edu.pl/pl/offer/BWZ/programme/WA-UW-WIZYTY-BADAWCZE/?from=field:P_WizBad

2)  złożyć w systemie IRK wszystkie wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • opis realizowanego programu studiów na uczelni ukraińskiej;
 • plan badawczy;
 • CV – w przypadku doktorantów;
 • dokument potwierdzający afiliację z uczelnią ukraińską, np. skan legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, zaświadczenie o byciu studentem lub doktorantem, zaświadczenie o przyjęciu na studia – jeżeli kandydat jest w posiadaniu takiego dokumentu w momencie ubiegania się o udział w Programie;
 • kopię paszportu albo innego dokumentu tożsamości;
 • dokument potwierdzający wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż w dniu 24 lutego 2022 r. lub oświadczenie jeśli jeszcze są w Ukrainie.

Dokumenty należy składać w języku polskim lub angielskim.

Warunkiem kwalifikacji kandydata do Programu jest przyjęcie zgłoszenia przez jednostkę dydaktyczną na UW, akceptacja planu badawczego oraz wyznaczenie opiekuna naukowego.

Wnioski kandydatów będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w systemie IRK.

Nabór będzie prowadzony przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW w sposób ciągły, na zasadzie konkursu, aż do wyczerpania miejsc.

Email: studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl

 

Офіс міжнародних відносин оголошує початок набору заявок у програмі „ Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”

Заявку на участь у Програмі може подати будь-який студент та аспірант, який є громадянином України чи Польщі та був студентом чи аспірантом українського ВНЗ у 2021/22 навчальному році, а також прибув у Польщу не раніше 24 лютого 2022 року (або ще перебуває на території України).

Умовою участі є проведення власної науково-дослідницької роботи у Варшавському університеті на будь-якому з напрямків, які вивчаються в університеті.

Крім того, зараховані студенти та аспіранти можуть, але не зобов’язані, зареєструватися на заняття у Варшавському університеті та курси польської мови за умови, що заняття такі будуть доступні під час візиту.

Тривалість візиту: від 3 до 6 місяців.

Період реалізації Програми: з 27 квітня 2022 до кінця 2022/2023 навчального року.

Закваліфіковані кандидати будуть звільнені від оплати за проведення дослідження та отримають фінансування на витрати пов’язані з перебуванням та  проживанням у розмірі до 1500 злотих на місяць (студенти) та до 2100 злотих на місяць (аспіранти).Кандидати можуть отримати кошти на покриття витрат на подорож до 500 злотих на підставі поданих документів (квитки/рахунки/фактури), що підтверджують розмір і факт понесених витрат.

Студенти та аспіранти, зацікавлені участю у програмі повинні зробити наступні кроки:

 1. зареєструватися в Інтернет-системі реєстрації кандидатів (IRK) https://ukraina.irk.edu.pl/pl/offer/BWZ/programme/WA-UW-WIZYTY-BADAWCZE/?from=field:P_WizBad
 2. подати всі необхідні документи в системі IRK:
  • заповнений бланк заявки на участь;
  • опис навчальної програми, що реалізується в українському університеті;
  • план дослідження у Варшавському університеті;
  • резюме – у випадку аспірантів;
  • документ, що підтверджує статус студента/аспіранта українського ВНЗ, наприклад, скан студентського квитка, академічна довідка аспіранта, довідка про прийом на навчання – якщо кандидат має такий документ на момент подачі заявки на участь у Програмі;
  • копія паспорта, або іншого документа, який підтверджує особу;
  • документ, який підтверджує в’їзд на територію Республіки Польща не раніше, ніж 24 лютого 2022 р., або декларація, що на даний момент кандидат перебуває на території України.

Документи приймаються польською, або англійською мовами.

Умова зарахування Кандидата до Програми: затвердження заявки на участь приймаючим факультетом/підрозділом Варшавського університету та призначення наукового керівника.

Заявки кандидатів розглядатимуться протягом 30 днів з дня подачі заявки у системі IRK.

Набір проводитиме Офіс міжнародних відносин на постійній конкурсній основі, до вичерпання вільних місць.

Електронна адреса: studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl

 

Przewodnik po rejestracji / ‘Дослідницькі візити’ – посібник з реєстрації

 

Zarządzenie nr 44 rektora UW z 4 kwietnia 2022 roku w sprawie Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów z Ukrainy