Nabór wniosków do programów stypendialnych Fulbrighta
01 marca 2023

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2024-25, Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25 i STEM Impact Award 2023-24 oraz nowość – Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25.

 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od ponad 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek.

 

Fulbright Graduate Student Award 2024-25 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

Fulbright Junior Research Award 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nowość! W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można też składać wnioski o nowe, 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem 10-miesięcznego stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane jest we współpracy z Rogala Lab. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright STEM Impact Award 2023-24 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych.  Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/stem-impact/

 

Fulbright Senior Award 2024-25 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

 

Kontakt do Ambasadorki Programu Fulbrighta w Warszawie: dr hab. inż. Izabela Madura, email: izabela.madura@pw.edu.pl

 


Program im. Stanisława Ulama

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na udział w Programie im. Stanisława Ulama.

Nabór wniosków jest prowadzony do 22 maja 2023, do godz. 15:00 (czasu lokalnego). Dokumenty do BWZ należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Szczegółowe informacje na stronie BWZ w zakładce Program im. Stanisława Ulama oraz na stronie NAWA.


IDUB – Nabór wniosków w Programie dofinansowania trwających przedsięwzięć
18 listopada 2022

naukowych i dydaktycznych – dofinansowanie kosztów podróży

 

Nabór ciągły od 03.11.2022 do wyczerpania funduszy, ale nie później niż do 28.02.2023 do godz. 16:00.

Regulamin Programu oraz wniosek dostępne są na stronie II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż 2

Informacji nt. konkursu udziela:
p. Ireneusz Grejcz
tel. +48 22 55 24 008
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl


„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”
27 kwietnia 2022

 

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”

O kwalifikację do Programu może ubiegać się każdy student i doktorant, który jest obywatelem Ukrainy lub Polski i był studentem bądź doktorantem uczelni ukraińskiej w roku akademickim 2021/22, który przybył do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. (lub nadal przebywa na terytorium Ukrainy).

Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie własnej pracy badawczej na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni.

Dodatkowo, zakwalifikowani studenci i doktoranci mogą, ale nie muszą zarejestrować się na zajęcia na UW i kurs języka polskiego, pod warunkiem dostępności zajęć w czasie trwania wizyty.

Możliwy czas trwania wizyt: od 3 do 6 miesięcy

Okres realizacji Programu: od 27 kwietnia 2022 do końca roku akademickiego 2022/2023

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymają dofinansowanie na koszty pobytu i zakwaterowania w wysokości do 1500 zł miesięcznie (studenci) i do 2100 zł miesięcznie (doktoranci). Kandydaci mogą otrzymać dofinansowanie kosztów podróży maksymalnie do kwoty 500 zł na podstawie przedłożonych dokumentów (bilety/faktura/rachunek) potwierdzających wysokość fakt poniesienia wydatku.

Zainteresowani udziałem w Programie studenci i doktoranci powinni podjąć następujące kroki:

1) zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

https://ukraina.irk.edu.pl/pl/offer/BWZ/programme/WA-UW-WIZYTY-BADAWCZE/?from=field:P_WizBad

2)  złożyć w systemie IRK wszystkie wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • opis realizowanego programu studiów na uczelni ukraińskiej;
 • plan badawczy;
 • CV – w przypadku doktorantów;
 • dokument potwierdzający afiliację z uczelnią ukraińską, np. skan legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, zaświadczenie o byciu studentem lub doktorantem, zaświadczenie o przyjęciu na studia – jeżeli kandydat jest w posiadaniu takiego dokumentu w momencie ubiegania się o udział w Programie;
 • kopię paszportu albo innego dokumentu tożsamości;
 • dokument potwierdzający wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż w dniu 24 lutego 2022 r. lub oświadczenie jeśli jeszcze są w Ukrainie.

Dokumenty należy składać w języku polskim lub angielskim.

Warunkiem kwalifikacji kandydata do Programu jest przyjęcie zgłoszenia przez jednostkę dydaktyczną na UW, akceptacja planu badawczego oraz wyznaczenie opiekuna naukowego.

Wnioski kandydatów będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w systemie IRK.

Nabór będzie prowadzony przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW w sposób ciągły, na zasadzie konkursu, aż do wyczerpania miejsc.

Email: studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl

 

Офіс міжнародних відносин оголошує початок набору заявок у програмі „ Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”

Заявку на участь у Програмі може подати будь-який студент та аспірант, який є громадянином України чи Польщі та був студентом чи аспірантом українського ВНЗ у 2021/22 навчальному році, а також прибув у Польщу не раніше 24 лютого 2022 року (або ще перебуває на території України).

Умовою участі є проведення власної науково-дослідницької роботи у Варшавському університеті на будь-якому з напрямків, які вивчаються в університеті.

Крім того, зараховані студенти та аспіранти можуть, але не зобов’язані, зареєструватися на заняття у Варшавському університеті та курси польської мови за умови, що заняття такі будуть доступні під час візиту.

Тривалість візиту: від 3 до 6 місяців.

Період реалізації Програми: з 27 квітня 2022 до кінця 2022/2023 навчального року.

Закваліфіковані кандидати будуть звільнені від оплати за проведення дослідження та отримають фінансування на витрати пов’язані з перебуванням та  проживанням у розмірі до 1500 злотих на місяць (студенти) та до 2100 злотих на місяць (аспіранти).Кандидати можуть отримати кошти на покриття витрат на подорож до 500 злотих на підставі поданих документів (квитки/рахунки/фактури), що підтверджують розмір і факт понесених витрат.

Студенти та аспіранти, зацікавлені участю у програмі повинні зробити наступні кроки:

 1. зареєструватися в Інтернет-системі реєстрації кандидатів (IRK) https://ukraina.irk.edu.pl/pl/offer/BWZ/programme/WA-UW-WIZYTY-BADAWCZE/?from=field:P_WizBad
 2. подати всі необхідні документи в системі IRK:
  • заповнений бланк заявки на участь;
  • опис навчальної програми, що реалізується в українському університеті;
  • план дослідження у Варшавському університеті;
  • резюме – у випадку аспірантів;
  • документ, що підтверджує статус студента/аспіранта українського ВНЗ, наприклад, скан студентського квитка, академічна довідка аспіранта, довідка про прийом на навчання – якщо кандидат має такий документ на момент подачі заявки на участь у Програмі;
  • копія паспорта, або іншого документа, який підтверджує особу;
  • документ, який підтверджує в’їзд на територію Республіки Польща не раніше, ніж 24 лютого 2022 р., або декларація, що на даний момент кандидат перебуває на території України.

Документи приймаються польською, або англійською мовами.

Умова зарахування Кандидата до Програми: затвердження заявки на участь приймаючим факультетом/підрозділом Варшавського університету та призначення наукового керівника.

Заявки кандидатів розглядатимуться протягом 30 днів з дня подачі заявки у системі IRK.

Набір проводитиме Офіс міжнародних відносин на постійній конкурсній основі, до вичерпання вільних місць.

Електронна адреса: studyvisits.ukraine@adm.uw.edu.pl

 

Przewodnik po rejestracji / ‘Дослідницькі візити’ – посібник з реєстрації

 

Zarządzenie nr 44 rektora UW z 4 kwietnia 2022 roku w sprawie Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów z Ukrainy