Akty prawne

Na tej stronie znajduje się wykaz uregulowań prawnych, stanowiących podstawę działalności Biura Współpracy z Zagranicą
lub stanowiących przedmiot najczęściej zadawanych pytań.

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów  dyplomów ukończenia studiów i świadectw  ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. 2017 poz. 279).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 2190).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016 poz. 558).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U. 2015 poz. 1467)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1176).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. 2015 poz. 463).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U. 2015 poz. 326).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 681).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 677)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 676)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1406)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz.U.2006 nr 190 poz. 1405)

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Uchwały Senatu UW

Uchwała nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała nr 444 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała nr 137 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie.

Uchwała nr 566 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Uchwała nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała nr 432 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie prowizorium planu finansowego na rok 2016.

Uchwała nr 367 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie planu finansowego na rok 2015.

Uchwała nr 309 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 223 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2014/2015.

Uchwała nr 556 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie programu umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warszawskiego.
Załącznik

Uchwała nr 62 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
Załącznik nr 1

Uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 65
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 11
z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 130
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 51
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 49
z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 28
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 82
z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur postępowania na Uniwersytecie Warszawskim w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych oraz wprowadzeniu stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 61 
z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 56 
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 58  
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 49 
z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 85 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na kadencję 2016-2020.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 33 
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 8 
z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS.

ZARZADZENIE REKTORA UW NR 1   
z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZADZENIE REKTORA UW NR 80 
z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2012-2016.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 29 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa imprez.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 59 
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 43 
z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 22
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 28
z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania”.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 54 
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 18
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów przez UW do innej uczelni w celu realizacji części programu studiów.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 15 
z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 3 
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 31 
z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie przeliczania ocen uzyskanych na innej uczelni na oceny stosowane na UW.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 1 
z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie przyjmowania cudzoziemców na krótkoterminowe kursy i inne formy kształcenia.