Akty prawne

 

Na tej stronie znajduje się wykaz uregulowań prawnych, stanowiących podstawę działalności Biura Współpracy z Zagranicą lub stanowiących przedmiot najczęściej zadawanych pytań.

Rozporządzenia

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” (Dz.U. 2018 poz. 2114).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu. (Dz.U. 2016 poz. 282)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 2018 poz. 337)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U. 2015 poz. 326).
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Zarządzenia Rektora UW

ZARZĄDZENIE NR 91 REKTORA UW
z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 90 REKTORA UW
z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 85 REKTORA UW
z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZĄDZENIE NR 78 REKTORA UW
z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE NR 77 REKTORA UW
z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 284 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UW
z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZĄDZENIE NR 279 REKTORA UW
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZĄDZENIE NR 276 REKTORA UW
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 195
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 170
z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie form wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 71
z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach dotyczących utworzenia kierunku studiów oraz zmian w programie studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 51
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 49
z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 82
z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur postępowania na Uniwersytecie Warszawskim w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych oraz wprowadzeniu stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 61
z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 56
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 8
z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 1
z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 29
z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa imprez.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 43 
z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 22
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 28
z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania”.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 54
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 18
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów przez UW do innej uczelni w celu realizacji części programu studiów.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 15
z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 1
z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie przyjmowania cudzoziemców na krótkoterminowe kursy i inne formy kształcenia.