Tsinghua University, Pekin, Chiny – druga tura naboru

Uczelnia: Tsinghua University

Adres strony internetowej: https://www.tsinghua.edu.cn/en/

Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim 2021/2022

Dla kogo:
studenci  studiów licencjackich (I rok studiów ukończonych na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku angielskim: potwierdzenie dobrej znajomości języka angielskiego; dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku chińskim: HSK Band 6 (old) lub 5 (new)).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi w Tsinghua University Fact Sheet on Student Exchange Program):

 1. Certified letter of nomination provided by home University.
 2. Application Form with photo and signature which is generated automatically in Tsinghua application system.
 3. Certified university transcript (English or Chinese translation).
 4. ID page of candidate’s passport.
 5. HSK certificates (if applicable).

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zgodnie z decyzją Tsinghua, w programie wymiany studenckiej nie mogą brać udziału studenci uczelni partnerskich posiadający obywatelstwo chińskie.
 • Możliwość wyjazdu do Chin uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz chińskich odnośnie zniesienia ograniczeń wjazdowych. Istnieje ryzyko, że nauczanie będzie odbywać się w trybie online.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Tsinghua należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej studenta.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie „Admission of Exchange Program in THU”
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby będą proszone o dostarczenie do Tsinghua dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Termin składania wniosków do BWZ: 8 października 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Ireneusz Grejcz, e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24