Summer School for Sustainability na Uniwersytecie w Göteborgu

Pełna nazwa uczelni: Göteborgs universitet (GU)
Adres strony internetowej: https://www.gu.se/en
Okres pobytu: 5 tygodni (27.06.2024 – 02.08.2024)
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr letni 2023/2024
Dla kogo: dla studentów studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe: Studenci nominowani przez UW zostaną zwolnieni z opłat za uczestnictwo w szkole letniej.

Koszty podróży, zakwaterowania i pobytu ponosi uczestnik.

Dokumenty wymagane przez UW:

  1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW;
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
  3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim lub angielskim);
  4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim lub angielskim);
  5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2*.

* Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/jednostkę prowadzącą studia.

  • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
  • Uczestnik wybiera jeden z proponowanych przedmiotów – każdy o wartości 7,5 ECTS. Wszystkie przedmioty prowadzone są w j. angielskim.
  • Organizator gwarantuje miejsce w jednym z domów studenckich GU – koszt zakwaterowania na cały okres to ok. 360 EUR.
  • Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane złożyć wniosek zgłoszeniowy (application) w systemie uczelni przyjmującej w terminie 01.03 – 31.03.2024.
  • Więcej informacji na stronie oraz w pliku Information Sheet. Krótki film Summer School na YouTube.

Termin składania dokumentów do BWZ: 31 stycznia 2024 r.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
w formie elektronicznej na adres email koordynatora lub w siedzibie BWZ. Obowiązuje rejestracja wizyt poprzez Terminarz BWZ – pokój 29c.

Koordynator:
Swietłana Dachno
e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 482.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29C