Summer School for Sustainability na Uniwersytecie w Göteborgu

Pełna nazwa uczelni: Göteborgs universitet (GU)
Adres strony internetowej
: https://www.gu.se/en
Okres pobytu: 5 tygodni (03.07.2023 – 04.08.2023)
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr letni 2022/2023
Dla kogo: dla studentów studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe: Studenci nominowani przez UW zostaną zwolnieni z opłat za uczestnictwo w szkole letniej.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim lub angielskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim lub angielskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2*.

* Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/jednostkę prowadzącą studia.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Uczestnik wybiera jeden z proponowanych przedmiotów – każdy o wartości 7,5 ECTS. Wszystkie przedmioty prowadzone są w j. angielskim.
 • Koszty podróży, zakwaterowania i pobytu ponosi uczestnik.
  • Organizator gwarantuje miejsce w jednym z domów studenckich GU – koszt zakwaterowania na cały okres to ok. 365 EUR.
 • Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane złożyć wniosek zgłoszeniowy (application) w systemie uczelni przyjmującej w terminie 01.03 – 10.04.2023.
 • Więcej informacji na stronie oraz w pliku Information Sheet. Krótki film Summer School na YouTube.

Termin składania dokumentów do BWZ: 17 lutego 2023 r.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
w formie elektronicznej na adres email koordynatora lub w siedzibie BWZ. Obowiązuje rejestracja wizyt poprzez Terminarz BWZ – pokój 212.

Koordynator:
Swietłana Dachno
e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 482.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, pokój 212