Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá

Adres strony internetowejhttps://www.javeriana.edu.co/inicio#.W1oeN9JKjIU
Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 miejsca jednosemestralne
Termin pobytu: semestr zimowy 2024/2025 (semestr 2024/2025: 15 lipca – 23 listopada 2024)
Dla kogo: studenci studiów I st. i j.m. (od drugiego roku), studenci studiów II st.

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Zwolnienie z opłat za kształcenie w PUJ
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty (w naborze wewnętrznym na UW):

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności / dyrektora szkoły doktorskiej;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo i zaliczenie zajęć – B2 – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki;
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie oryginałów dokumentów, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby zobowiązane są dostarczyć uczelni przyjmującej do 14.04.2024 r. zgodnie z informacjami na stronie: https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/movilidad-internacional-entrante#ASIGNATURAS oraz w Factsheet 2024/2025.
 • Przed wyjazdem student/doktorant zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

Termin składania dokumentów do BWZ:  04.03.2024 r. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, przesyłając wiadomość (temat: Kolumbia – PUJ – semestr letni 2023/24) z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula
katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 24