Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem oraz Wielkiej Brytanii – rok akademicki 2023/2024

Program ERASMUS+

www.erasmusplus.org.pl

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2023)

 

 1. Definicje

Ilekroć jest mowa o:

 1. kraju stowarzyszonym z programem – należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Lichtenstein, Islandia, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja;
 2. kraju niestowarzyszonym z programem- należy przez to rozumieć Wielką Brytanię (Zjednoczone Królestwo);
 3. kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)- należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 4. studencie – należy przez to rozumieć studenta lub uczestnika studiów doktoranckich (również uczestnika Szkół Doktorskich) Uniwersytetu Warszawskiego, który studiuje na kierunku prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 5. rezerwowej liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę zawierającą dane studentów i doktorantów, którzy przeszli pozytywną kwalifikację na jednostce, ale nie znaleźli się na liście podstawowej i zostali wskazani w kolejności pierwszeństwa do przyznania stypendium Erasmus na skutek rezygnacji studentów z listy podstawowej;
 6. mobilność – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę w celu zrealizowania uzgodnionego programu studiów;
 7. kapitał mobilności – liczba miesięcy zrealizowanego pobytu na studiach i/lub praktykach w uczelni lub instytucji zagranicznej na zasadach określonych w programie Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus (ze stypendium lub bez, na UW, innej polskiej lub zagranicznej uczelni lub organizacji) w tym dni podróży zrównoważonymi środkami transportu, za które student otrzymał stypendium.
 8. stypendium Erasmus SMS – należy przez to rozumieć fundusze przeznaczone na częściowe pokrycie różnic w kosztach utrzymania ponoszonych w czasie pobytu w uczelni zagranicznej;
 9. mobilności fizycznej – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę do kraju uczelni przyjmującej w celu zrealizowania uzgodnionego programu studiów, który przebiega w formie: stacjonarnej, zdalnej (wirtualnej/ on-line) lub mieszanej (hybrydowej) w kraju uczelni przyjmującej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w porozumieniu Learning Agreement przed wyjazdem studenta;
 • zrównoważony (niskoemisyjny) środek transportu – należy przez to rozumieć podróż: autobusem, pociągiem, samochodem (car-pooling podróż co najmniej 2 osób);
 • Car-pooling – należy przez to rozumieć system dostosowujący samochód osobowy do transportu zbiorowego. Polega na zwiększaniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem na tej samej trasie;
 • Studenci z mniejszymi szansami- należy przez to rozumieć studentów z niepełnosprawnościami, studentów pobierających w momencie kwalifikacji stypendium socjalne na UW oraz studentów posiadających status uchodźcy.

 

 1. OGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI

 

 1. Kwalifikacja kandydatów w ramach pierwszej tury odbywa się w macierzystej jednostce  studenta z zastrzeżeniem pkt. 16 i 31.

 

 1. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych  Uniwersytetu Warszawskiego (UW) (niezależnie od obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 12), którzy są studentami przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia ( w tym słuchacze Szkół Doktorskich) lub jednolitych magisterskich poza studentami pierwszego roku studiów pierwszego stopnia z zastrzeżeniem pkt. 3 i studentami ostatniego roku studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, a także słuchaczami studiów podyplomowych.

 

 1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku pierwszego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole. Studenci Ci otrzymają prawo do stypendium, o ile ukończą pierwszy rok studiów ze średnią co najmniej 3,49 .

 

 1. Studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, muszą udokumentować przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na  tym  samym    Studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia muszą być kierowani na studia zagraniczne wyłącznie w  semestrze letnim.

 

 1. Studenci posiadający obywatelstwo inne niż kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego są zobowiązani do sprawdzenia zasad odnoszących się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako uczestnik programu Erasmus. Za organizację działań związanych z uzyskaniem wizy odpowiada student.

 

 1. Każda osoba, której przyznano stypendium na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną  uczelnię przyjęcia na studia oraz do czasu podpisania umowy stypendialnej z UW.

 

 1. Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+. Uczelnia zagraniczna musi posiadać tzw. Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), ważną na rok akademicki 2023/2024.

 

 1. Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (np. 1 lub 2 semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego z uczelnią zagraniczną języka wykładowego.

 

 1. Wszystkie odstępstwa od umów muszą być ustalone z uczelnią zagraniczną w formie pisemnej (e-mailowej) i przekazane do BWZ wraz z protokołem postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. W celu przeprowadzenia kwalifikacji Kierownik Jednostki Dydaktycznej powołuje w formie pisemnej komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej Komisją. W podstawowy skład Komisji wchodzą: koordynator ds. mobilności, pracownik danej jednostki UW, przedstawiciel Samorządu Studentów.

 

 1. Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów w poszczególnych jednostkach UW określa Komisja. Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium Erasmus, uczelniach zagranicznych, liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów, języku wykładowym (poziom znajomości np. B2, C1), wymaganych od kandydatów dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, składzie Komisji, trybie i terminie odwołań, zasadach uznania przedmiotów zewnętrznych będą podane w sposób przejrzysty do publicznej wiadomości na stronie internetowej jednostki ze wskazaniem daty zamieszczenia na stronie.

 

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są:

 

 1. a) średnia ocen za co najmniej ostatni ukończony rok studiów (3,49) , dopuszczalny jest warunkowy wpis na etap studiów, na którym odbywa się rekrutacja, ale dotyczący wyłącznie niezaliczenia jednego przedmiotu  (stan na dzień składania podania);
 2. b) znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+).

 

 1. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji. Zaleca się, aby pierwszeństwo w  przyznaniu stypendium Erasmus mieli kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy oraz studenci z mniejszymi szansami.

 

 1. Komisja może wyjątkowo podjąć decyzję o przyznaniu mobilności studentom, którzy posiadają średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki niższą niż 3,49. Studenci ci mogą zostać zakwalifikowani jako uczestnicy programu Erasmus z zerowym dofinansowaniem. Studentom zakwalifikowanym w początkowym okresie bez prawa do stypendium, stypendium może być przyznane na późniejszym etapie, o ile student osiągnie przed wyjazdem średnią 3,49 oraz UW będzie posiadał fundusze w projekcie, w ramach którego finansowana jest dana mobilność.

 

 1. Komisja decyduje, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe kandydatów. Podejmując decyzję, Komisja kieruje się także wskazaniami zagranicznej uczelni partnerskiej co do wymaganego przez nią dokumentu potwierdzającego właściwy poziom znajomości właściwego języka.

 

 1. Uczestnicy Szkół Doktorskich są uprawnieni do udziału w kwalifikacji prowadzonej przez dowolną jednostkę organizacyjną UW, o ile:

 

 1. jednostka organizacyjna  prowadząca  kwalifikację  wyrazi  na  to  zgodę,  poprzez wprowadzenie właściwego zapisu w szczegółowych zasadach kwalifikacji;
 2. międzyinstytucjonalna umowa  Erasmus+  dotyczy  wymiany  studentów  trzeciego stopnia studiów oraz właściwej dyscypliny naukowej;
 3. posiadać będą pisemną zgodę promotora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

 

Opiekunem naukowym przed, w trakcie wyjazdu oraz po powrocie uczestnika Szkoły Doktorskiej jest koordynator ds. mobilności powołany przez Dyrektora lub w przypadku niepowołania koordynatora – Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

 

 1. Uczestnicy Szkół Doktorskich oraz studenci trzeciego stopnia studiów mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak podczas pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną na piśmie z promotorem naukowym i Dyrektorem Szkoły Doktorskiej (jeżeli dotyczy) oraz między uczelniami. Minimalna liczba punktów ECTS to co najmniej 10 na semestr.

 

 1. Studenci muszą realizować swoje działanie w zakresie mobilności fizycznej w państwie członkowskim UE, państwach stowarzyszonych z Programem lub niestowarzyszonych z Programem (definicje 1 i 2) innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj, w którym student zamieszkuje podczas studiów.

 

 1. Zgodnie z „Przewodnikiem dla użytkowników systemu ECTS 2015” studenci pierwszego, drugiego stopnia studiów oraz jednolitych magisterskich muszą za granicą zrealizować w semestrze 30 ECTS. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą jednostki macierzystej, liczba punktów może być zmniejszona, ale nie mniej niż do 20 ECTS na

 

 1. Studenci, którzy w momencie podpisywania umowy stypendialnej posiadają warunkowy wpis na kolejny etap z powodu niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu, powtarzają etap lub prowadzone jest w ich sprawie postępowanie wyjaśniające przez komisję dyscyplinarną są nieuprawnieni do otrzymania stypendium Erasmus SMS. Za zgodą jednostki studenci mogą zrealizować wymianę ze statusem stypendysty nieotrzymującego dofinansowania ze środków UE Erasmus+.

 

 1. Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.

 

 1. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci, którym zostały już wcześniej przyznane mobilności w ramach programu Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą, z zastrzeżeniem pkt. 25 i 26. W jednym roku akademickim dopuszcza się przyznanie stypendium Erasmus na jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę do krajów członkowskich UE, stowarzyszonych z programem lub do Wielkiej Brytanii, przy czym okresy wyjazdów nie mogą się pokrywać.

 

 1. Każdy student złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o wykorzystaniu swojego „kapitału mobilności”, tzn. czy do dnia kwalifikacji był uczestnikiem programu Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, jako student UW lub innej, polskiej lub zagranicznej,

 

 1. W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 2 miesiące (60 dni), maksymalny – 12 miesięcy (360 dni), z zastrzeżeniem pkt. 25 i 26. Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i może ostatecznie wynieść od 2 do 11 miesięcy.

 

 1. Studentowi może zostać „przyznana mobilność” na maksymalny łączny okres 12 miesięcy (360 dni) na każdym stopniu studiów (I, II lub III) na zagraniczne studia częściowe lub praktykę. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego kapitału mobilności zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus na danym stopniu studiów (ze stypendium lub bez, na UW, innej polskiej lub zagranicznej uczelni lub organizacji).

 

 1. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich „kapitał mobilności” wynosi 24 miesiące (720 dni). W każdym przypadku od maksymalnego łącznego kapitału mobilności za granicą zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus (ze stypendium lub bez, na UW, innej polskiej lub zagranicznej uczelni lub organizacji).

 

 1. W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonego na ten sam cel. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.

 

 1. Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za jego zgodą za granicę na część studiów bez stypendium Erasmus (ze statusem stypendysty nieotrzymującego dofinansowania ze środków UE Erasmus+).

 

 1. Student NIE może ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy”, tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta. Ze względu na brak umów w programie Erasmus wyjątek stanowią doktoranci Szkół Doktorskich, którzy mogą korzystać z cudzych umów” na zasadach określonych w pkt. 16.

 

 1. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD), w której student realizuje studia lub ubiegał się o stypendium (dotyczy studentów studiów międzyobszarowych oraz słuchaczy Szkół Doktorskich). Od decyzji KJD przysługuje odwołanie do Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty powiadomienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów (Regulamin studiów UW – art. 9 ust. 3).

 

 1. Studenci studiów międzyobszarowych mogą  ubiegać  się  o  kwalifikację  wyłącznie w ramach kierunków wchodzących w skład studiów. Zaleca się, aby Komisje zarezerwowały co najmniej jedno miejsce dla studentów studiów międzyobszarowych. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom kwalifikacji co studenci danej jednostki. Komisja ma obowiązek sprawdzić, czy dany kandydat realizuje minimum programowe na jednostce, na której ubiega się o stypendium SMS.

 

 1. Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 21 marca 2023 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb. Do tego dnia Komisje przekażą do BWZ UW skany protokołów postępowania kwalifikacyjnego z załączonymi:
 2. listą rankingową wstępnie zakwalifikowanych studentów (wydruk z USOSweb),
 3. rezerwową listą kandydatów,
 4. listą studentów, którzy przystąpili do kwalifikacji, ale nie zostali umieszczeni ani na liście studentów zakwalifikowanych ani na liście rezerwowej.
 5. d) komplet „Zgłoszeń kandydata na wyjazd”.

 

Skany protokołów wraz listami należy przesłać na adres: erasmusbwz@uw.edu.pl. Lista rankingowa po zakończeniu kwalifikacji powinna być wygenerowana z systemu USOSweb.

 1. Zgodnie z wymogami programu Erasmus+ Komisje zobowiązane są do przechowywania przez okres 8 lat od daty kwalifikacji, dokumentów wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, w formie papierowej lub w formie skanu. Komisja nie ma takiego obowiązku, jeżeli proces kwalifikacji jest przeprowadzany z wykorzystaniem systemu USOSweb. Jednostki, które przekażą protokoły oraz Zgłoszenia kandydatów na wyjazd w formie skanów zgodnie z pkt. 32, oryginały tych dokumentów muszą przechowywać również przez okres 8 lat od daty kwalifikacji.
 2. Kandydatom zgłoszonym do 21 marca 2023 będzie przyznane stypendium Erasmus zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej, o ile FRSE przyzna UW wystarczające środki.

Stypendium  Erasmus  SMS  przysługuje  wyłącznie  za  czas  mobilności fizycznej  w  kraju  uczelni przyjmującej i wynosi miesięcznie:

 

 1. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;
 2. 670 euro – Wielka Brytania;
 3. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

 

 1. Studentowi, który w momencie kwalifikacji posiada prawo do stypendium socjalnego UW i złoży oświadczenie w „Zgłoszeniu kandydatury studenta UW”, że otrzymuje stypendium socjalne na UW, będzie przyznane dodatkowe wsparcie włączenia w wysokości 250 euro/miesięcznie.
 2. Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzyma dodatkowe wsparcie włączenia (w formie ryczałtu) w wysokości 250 euro/ miesięcznie, po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności po zakwalifikowaniu na jednostce, na prośbę i w terminie wyznaczonym przez BWZ.

Jeżeli koszty przyznanego wsparcia włączenia wypłacanego w formie ryczałtu będą niewystarczające, student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności może ubiegać się o dodatkowe fundusze, na podstawie specjalnego (oddzielnego) wniosku, skierowanego do Biura Współpracy z Zagranicą UW, do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczona na podstawie kosztów rzeczywistych, wymagać zatem będzie udokumentowania w formie dowodów finansowych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków i ich wysokości podejmuje FRSE NA na wniosek UW. Wniosek o dodatkowe fundusze powinien być złożony do BWZ najpóźniej 5 tygodni przed rozpoczęciem studiów w uczelni zagranicznej.

 1. Student z potwierdzonym przez Urząd ds. Cudzoziemców statusem uchodźcy otrzyma dodatkowe wsparcie włączenia w wysokości 250 euro/miesięcznie.
 2. Studentowi, który otrzymał prawo do stypendium socjalnego, status uchodźcy lub orzeczenie o niepełnosprawności po 21 marca 2023 r. i/lub został zakwalifikowany na wyjazd po tej dacie, a w momencie kwalifikacji posiadał prawo do stypendium socjalnego, status uchodźcy lub orzeczenie o niepełnosprawności, może zostać dodatkowo przyznane stypendium w wysokości 250 euro/ miesięcznie, na podstawie podania złożonego w BWZ UW w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd za granicę, na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków. Decyzję podejmuje uczelniany koordynator Programu Erasmus+.
 3. Studenci mogą otrzymać jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów podróży w obie strony z tytułu korzystania ze zrównoważonych (niskoemisyjnych) środków transportu (definicja pkt. 9 i 10) w wysokości 50 euro oraz dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni w zależności od liczby dni podróży. Podróż niskoemisyjnym środkiem transportu musi odbyć się w obie strony.

 

 1. W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia określi dodatkowe kryteria dot. okresu wypłaty stypendium. Studentom, którzy nie otrzymają stypendium z projektu KA131/2023 może zostać zaproponowane finansowanie na wyjazd na zasadach i ze stawkami projektu KA131/2022.

 

 1. Stypendium Erasmus zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania, z zastrzeżeniem pkt. 34 oraz 39.
 2. Kolejna tura kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka, koordynowana przez BWZ) dotyczyć będzie wyłącznie wyjazdów w semestrze letnim 2023/24, a jej zasady zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia 2023 r. Studenci zakwalifikowani w pierwszej turze kwalifikacji (do 21.03.2023 r.) nie będą mogli wziąć udziału w kolejnej turze kwalifikacji.
 3. Jeżeli student, któremu przyznano stypendium Erasmus, rezygnuje z wyjazdu, koordynator ds. mobilności zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium Erasmus według zasad ogólnych. Komisja sporządzi szczegółową listę rankingową rezerwowych kandydatów do stypendium Erasmus.

 

 • Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”.

 

Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci z niepełnosprawnością, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu.

 

 1. Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student i koordynator ds. mobilności UW uzgodnią obowiązkowo oraz  z   należytą  starannością  elektroniczne   Porozumienie o programie studiów (LA EWP) z uwzględnieniem różnic programowych (Regulamin studiów UW- art. 28 ust. 5). Skierowanie studenta na część programu studiów do uczelni zagranicznej nie może skutkować przedłużeniem okresu studiów na UW ani wpływać na pozbawienie prawa do dyplomu z wyróżnieniem i nagrody materialnej (Regulamin studiów UW – art. 52 4 i 5).

 

W jednostkach, które nie posiadają koordynatora ds. mobilności, LA EWP musi zatwierdzić KJD lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

 

Zatwierdzenie LA EWP przez koordynatora ds. mobilności lub inną uprawnioną do tego osobę oznacza, że studentowi przysługuje pełne i automatyczne uznanie i zaliczenie wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z Kartą Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego – ECHE (http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2021/07/SCAN_20210714_095833436.pdf ).

 

 1. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do podpisania umowy stypendialnej w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/ semestru/ trymestru w uczelni zagranicznej może  zostać  uznane  za rezygnację  z  przyznanych  funduszy  Erasmus i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus w roku akademickim 2023/2024. Student, który w dniu podpisywania umowy stypendialnej posiada wpis warunkowy na etap, na którym realizuje mobilność, ale wyłącznie dotyczący jednego niezaliczonego przedmiotu musi posiadać dodatkową, pisemną zgodę na wyjazd wydaną co najmniej przez koordynatora ds. mobilności.

 

 1. Powyższe zasady kwalifikacji zostały sporządzone na podstawie informacji i wytycznych przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dzień ich publikacji przez Uniwersytet Warszawski.

 

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków ogólnych, warunków kwalifikacji studentów będą publikowane na stronie internetowej BWZ w formie komunikatów oraz w formie kolejnych punktów niniejszych zasad ogólnych kwalifikacji, ze wskazaniem daty ich publikacji, zaczynając od punktu nr 50, po ich zatwierdzeniu przez Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia.

 

 1. Informacje dot. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

49.1. Administratorem danych osobowych kandydatki/ kandydata oraz stypendystki/ stypendysty jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować, wybierając jedną z form kontaktu znajdującą się na stronie:  https://www.uw.edu.pl/kontakt/ .

49.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.

49.3 Dane osobowe kandydatek/ kandydatów oraz stypendystki/ stypendysty przetwarzane będą w celu udziału w programie Erasmus+.

49.4 Podstawę do przetwarzania danych osobowych kandydata/ kandydatki stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane zakwalifikowanych stypendystów będą przetwarzane na podstawie zawartej przez Uniwersytet Warszawski umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją (NA) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Erasmus+ – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

49.5 Podanie danych przez kandydata/ kandydatkę do stypendium jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie danych przez zakwalifikowanych stypendystów jest obligatoryjne, w przypadku ich niepodania stypendium nie będzie mogło być wypłacone.

49.6 Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (operator programu Erasmus+), uczelnia zagraniczna lub organizacja przyjmująca, do której student został zakwalifikowany na część studiów za zagranicą.

 • Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od otrzymania przez UW pisma FRSE zamykającego rozliczenie projektu KA131/2022 lub KA131/2023, tj. najpóźniej do 31.12.2030 r.
 • Stypendystka/ stypendysta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Kandydat/ kandydatka ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres erasmusbwz@uw.edu.pl .
 • Kandydat/ kandydatka/ stypendystka/ stypendysta ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego/ jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zatwierdził dnia 30.01.2023 r.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek