Northeastern Illinois University, Chicago, USA – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Northeastern Illinois University, Chicago

Link na stronę uczelni: www.neiu.edu

Dla kogo: studenci od II roku

Ile stypendiów i jakie: 2 stypendia jednosemestralne

Uprawnione dziedziny/jednostki: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Termin stypendium:  II semestr 2021/22

Wymagane dokumenty:

  • w języku polskim:
  1. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49)

  2. Wypełniony formularz pozwolenie na wyjazd dla studenta z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez dziekana (kierownika jednostki)
  3. Aktualne zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (np. TOEFL, IELTS, SJO)

  4. CV
  5. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego.
  • w języku angielskim:
  1. Transcript of Records
  2. zaświadczenie z banku o stanie konta min. 6803,25USD (w przypadku, gdy bank nie wyda zaświadczenia w języku angielskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe). Jeśli kwota wyrażona jest w PLN prosimy o dołączenie wydruku tabeli kursów walut z dnia wydania zaświadczenia – ze strony internetowej banku.

  3. Propozycja programu studiów (4-6 kursów)

Termin składania dokumentów: 9 września 2021
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 010

Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę

Inne (uwagi):
Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w NEIU są do uzgodnienia z władzami jednostki.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.