National Chiao Tung University, Tajwan – Stypendia dla studentów

Uczelnia: National Chiao Tung University
Adres strony internetowejhttps://www.nctu.edu.tw/en
Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki
Liczba stypendiów i długość pobytu:
8 stypendiów na semestr lub 4 stypendia na rok akademicki
Dla kogo:
studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami na stronie internetowej NCTU https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/):
 1. Printed application form (signed by both applicant and home university coordinator).
 2. Curriculum vitae (CV).
 3. Study Plan.
 4. An original transcript of academic records in English or Chinese.
 5. A copy of student ID card (with expiry date), or latest “Enrollment Letter” with an official stamp from the home university.
 6. A copy of valid passport.
Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji online NCTU do dnia 15.10.2020 r.
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na NCTU można znaleźć w dokumencie National Chiao Tung University Inbound Exchange Program – Fact Sheet AY 2020-2021.
Termin składania wniosków do BWZ: 7 września 2020 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.
Koordynator: Karolina Trybowska-Greń
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24