National Chengchi University, Tajwan – stypendia dla studentów

Uczelnia: National Chengchi University

Adres strony internetowejhttps://www.nccu.edu.tw/app/home.php

Okres pobytu:
1 semestr

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na semestr zimowy 2021/2022 i 2 stypendia na semestr letni 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (co najmniej 1 semestr studiów ukończony na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim),
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej (kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka chińskiego na poziomie HSK Level 4).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami ze strony internetowej NCCU):

 1. Printed online application form (with a photo attached, home university signed and stamped and signed by student).
 2. Home university enrollment certificate in English (to certify the student is currently studying at home university).
 3. Official transcript in English (with the grading/credit system explanation attached).
 4. Photocopy of Passport.
 5. Statement of purpose in Chinese or English (explain why you choose Taiwan/NCCU and what you expect to study/experience during the exchange).
 6. Passport size photos.

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów NCCU do dnia 20.04.2021 r. (wyjazdy na semestr zimowy 2021/2022) lub do dnia 20.10.2021 r. (wyjazdy na semestr letni 2021/2022).
 • Dodatkowe informacje dotyczące programu wymiany na NCCU można znaleźć w dokumencie NCCU Fact Sheet for Student Exchange Program.

Termin składania wniosków do BWZ:
12 marca 2021 r. (wyjazd w semestrze zimowym 2021/2022)
31 sierpnia 2021 r. (wyjazd w semestrze letnim 2021/2022)

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w formie elektronicznej proszę przesłać na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń,
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24