National Chengchi University, Tajpej, Tajwan

Adres strony internetowejhttps://www.nccu.edu.tw

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia jednosemestralne

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia

Termin stypendium: semestr letni 2024/25

Uprawnione jednostki UW: wszystkie*

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej (dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka chińskiego na poziomie HSK 4 lub TOCFL Superior).

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską (https://oic.nccu.edu.tw/Post/833):

 1. Online application form(signed by student);
 2. Home university enrollment certificate in English;
 3. Official transcript from home university (in English, with grading/credit system explanation);
 4. Passport photo page scan;
 5. Statement of purpose written in Chinese or English (limit two A4 pages, focusing on the applicant’s motivation to participate in the exchange program along with learning/experience goals during the program);
 6. Passport-size photo.

Uwagi:

 • * Kursy oferowane przez IMSS, EMBA i IMBA nie są dostępne dla studentów z wymiany.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Zakwalifikowani studenci będą proszeni o złożenie dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską poprzez system aplikacyjny online do dnia 20.10.2024 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez NCCU do BWZ.
 • Więcej informacji w Fact Sheet.
 • Dodatkowe informacje zostaną przekazane nominowanym kandydatom.
 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

Termin składania wniosków do BWZ: 20.07.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24