Korea University, Korea – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Korea University

Adres strony internetowejhttp://www.korea.edu/mbshome/mbs/en/index.do

Okres pobytu:
1 semestr

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na semestr zimowy 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,

 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49),

 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),

 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim),

 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej (kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z Korea University 2021 Factsheet):

 1. Transcript (in English),
 2. Admissions Essay/Personal Statement (no longer than 1 page),
 3. One Passport-Sized Color Photo (3,5×4,5 cm),
 4. Copy of Passport,
 5. Certificate of Health,
 6. Student Agreement/Oath of Good Conduct.

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.

 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów KU do dnia 30.04.2021 r. Wybrany student otrzyma odnośnik do systemu rejestracji kandydatów KU oraz instrukcję jak aplikować.

Termin składania wniosków do BWZ: 01 marca 2021 r
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:
Karolina Trybowska-Greń
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24