Josai University, Josai International University

Uczelnia: Josai University, Josai International University

Adres strony internetowej: http://www.josai.jp    

Okres pobytu:
1 rok akademicki

Dla kogo:
studenci  studiów licencjackich i jednolitych magisterskich

Studenci kierunków:
contemporary policy, economic, management, international humanities, tourism

Wymagania:

 1. Status studenta UW w momencie ubiegania się o stypendium i przez cały okres jego realizacji
 2. Średnia ocen (min. 2.3 w skali JASSO)
 3. Wysoki poziom motywacji i osiągnięć akademickich
 4. Rekomendacja UW
 5. Gotowość do nauki języka japońskiego w trakcie stypendium
 6. Gotowość do rozpoczęcia stypendium we wrześniu 2021

Warunki finansowe:

 1. Zwolnienie z opłat za studia
 2. Miesięczne stypendium w wysokości 80 000 jenów przez okres 11 miesięcy

Szczegółowe warunki i wymagania: Josai_2021 Scholarship Terms and Conditions

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim)
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim)
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku angielskim: potwierdzenie dobrej znajomości języka angielskiego; dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku japońskim: certyfikat N1, N2 lub rekomendacja lektora języka japońskiego.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi w 2021: Josai Central European Scholarship Program):

 1. Completed application form (2021 Aplication Form)
 2. Recommendation letters from two instructors of the student’s home university
 3. Application essay
 4. Transcript of academic records from the student’s home university

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2  istnieje ryzyko zmian w realizacji programu tj. przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju i ograniczeniami w ruchu lotniczym.

Możliwość wyjazdu do Japonii uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz japońskich odnośnie zniesienia ograniczeń wjazdowych. Jeśli przy wjeździe do Japonii wymagana będzie kwarantanna, każdy student będzie odpowiedzialny za zakwaterowanie i wyżywienie w okresie kwarantanny. Szczegółowe informacje: (Josai_Policy on Accepting Students from Overseas_2021)

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu  na Josai University należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.

 Termin składania wniosków do BWZ31 marca 2021 r.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24