Josai University, Josai International University

Josai University, Josai International University

Adres strony internetowej: http://www.josai.jp    

Okres pobytu:
1 rok akademicki (początek: wrzesień 2022)

Dla kogo:
studenci  studiów licencjackich i jednolitych magisterskich

Studenci kierunków:
contemporary policy, economic, management, international humanities, tourism

Wymagania:

 1. Status studenta UW w momencie ubiegania się o stypendium i przez cały okres jego realizacji;
 2. Średnia ocen (min. 2.3 w skali JASSO);
 3. Wysoki poziom motywacji i osiągnięć akademickich;
 4. Rekomendacja UW;
 5. Gotowość do nauki języka japońskiego w trakcie stypendium;
 6. Gotowość do rozpoczęcia stypendium we wrześniu 2022.

Warunki finansowe:

 1. Zwolnienie z opłat za studia;
 2. Miesięczne stypendium w wysokości 80 000 jenów przez okres 11 miesięcy;
 3. Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Szczegółowe warunki i wymagania: Scholarship Terms

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat;
 3. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem;
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego (dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku angielskim: potwierdzenie dobrej znajomości języka angielskiego; dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku japońskim: certyfikat N1, N2 lub rekomendacja lektora języka japońskiego.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną

 1. Completed application form ;
 2. Recommendation letters from two instructors of the student’s home university;
 3. Application essay;
 4. Transcript of academic records from the student’s home university.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu  na Josai University należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

 Termin składania wniosków do BWZ28 marca 2022 r.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowani studenci powinni dostarczyć do BWZ do dnia 4 kwietnia 2022

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

Oryginały dokumentów prosimy składać u koordynatora wymiany (obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434