Josai University, Josai International University

Adres strony internetowej: http://www.josai.jp
Okres pobytu: 1 rok akademicki (początek: wrzesień 2023)
Dla kogo:studenci  studiów licencjackich i jednolitych magisterskich
Studenci kierunków: contemporary policy, economics, management, international humanities, tourism
Wymagania:

 1. Status studenta UW w momencie ubiegania się o stypendium i przez cały okres jego realizacji;
 2. Wysoka średnia ocen (min. 2.3 w skali JASSO)
 3. Wysoki poziom motywacji i osiągnięć akademickich;
 4. Rekomendacja UW;
 5. Gotowość do nauki języka japońskiego w trakcie stypendium;
 6. Gotowość do rozpoczęcia stypendium we wrześniu 2023.

Warunki finansowe:

 1. Zwolnienie z opłat za studia;
 2. Miesięczne stypendium w wysokości 80 000 jenów przez okres 11 miesięcy;
 3. Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Szczegółowe warunki i wymagania: Scholarship Terms and Conditions

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez kierownika jednostki dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat;
 3. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów(Learning Agreement) wraz z załącznikiem;
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego (dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku angielskim: potwierdzenie dobrej znajomości języka angielskiego; dla osób planujących uczęszczać na zajęcia w języku japońskim: certyfikat N1, N2 lub rekomendacja lektora języka japońskiego.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną:

 1. Completed application form (2023_Application Form);
 2. Recommendation letters from two instructors of the student’s home university;
 3. Application essay;
 4. Transcript of academic records from the student’s home university.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu  na Josai University należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

 Termin składania wniosków do BWZ26 marca 2023 r.

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowani studenci powinni dostarczyć do BWZ do dnia 5 kwietnia 2022

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

Oryginały dokumentów prosimy składać u koordynatora wymiany (obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434