Program Profesura NAWA – nabór wniosków do 31 maja, do godz. 15:00.

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego.

Wnioski w programie przyjmowane są do 23 maja 2022 roku, do godz. 15:00 wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację Projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Wizytujący Naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze. W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich Grupy Projektowej. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Wizytującego Naukowca, dla członków Grupy Projektowej, a także dla Osoby Zapraszającej, dodatek mobilnościowy dla Wizytującego Naukowca oraz koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Elementem Programu jest Komponent badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r.  i nie później niż 1 października 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ następujących dokumentów:

  • wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w programie. Prosimy o załączenie wydruku przygotowanego wniosku NAWA lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego Wizytującego Naukowca oraz opisu projektu;
  • uzupełnionego i podpisanego przez dziekana/prodziekana wniosku o udzielenie stosownego pełnomocnictwa (załącznik nr 6 do Ogłoszenia) Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA
  • uzupełnionego i podpisanego przez dziekana/prodziekana „Zobowiązania dotyczącego zatrudnienia Wizytującego Naukowca i członków Grupy Projektowej” (załącznik nr 4 do Ogłoszenia), który jest załącznikiem do wniosku składanego w systemie elektronicznym NAWA.

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Zobowiązanie dotyczące zatrudnienia Wizytującego Naukowca i członków Grupy Projektowej”, pełnomocnictwo oraz oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej zostaną następnie odesłane do Państwa e-mailem.


Data publikacji: 14 października 2020