Program KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów – konkurs wewnętrzny

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ każda instytucja może złożyć  maksymalnie 4 wniosków, przy czym maksymalnie 2 wniosków w ramach ścieżki A oraz maksymalnie 2 wniosków w ramach ścieżki B.

W Programie wyodrębniono dwie ścieżki wsparcia dla instytucji, które chcą ubiegać się o finansowanie projektów w naborze:

    1. ścieżka A – Tworzenie międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dających możliwość wydania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu
      lub
    2. ścieżka B – Realizacja istniejących międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia, kończących się wydaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Cele szczegółowe Programu to zwiększenie atrakcyjności polskich instytucji szkolnictwa wyższego wśród osób studiujących, doktorantek, doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy poprzez rozwój oferty programowej w językach obcych; oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów prowadzących do uzyskania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać wypełniony i podpisany FORMULARZ  zgłoszenia propozycji projektu mailowo (skan) do Biura Współpracy z Zagranicą na adres: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl w terminie do 17.06.2024 r. do godz. 12.00.

Zasady i kryteria wyboru projektów


Data publikacji: 10 maja 2024