Erasmus (kraje partnerskie)

KRAJE PARTNERSKIE
w projekcie KA107/2016 realizowanym do 30.06.2018 r.:

Albania, Kanada, Chiny, Gruzja, Izrael, Japonia, Jordania, Czarnogóra, Palestyna,
Rosja, Serbia, RPA, Tajwan, Ukraina, USA
O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z:
a)

b)

c)  szczegółowymi informacjami zawartymi w przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL] [EN]  i na rok 2017  [PL] [EN].

Struktura podprogramu Erasmus

Ta część programu Erasmus+, która odnosi się do szkolnictwa wyższego nazywa się Erasmus.

Fundusze Erasmus przyznawane są za pośrednictwem konkursów wniosków (projektów) w ramach:
—  tzw. akcji 1 dotyczącej mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi, wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus;
—  tzw. akcji 2 dotyczącej programów międzynarodowych i wniosków typu Partnerstwo strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego.

UWAGA!   We wszystkich typach projektów mogą uczestniczyć uczelnie/przedsiębiorstwa z krajów partnerskich zgodnie z warunkami poszczególnych konkursów.

O podprogramie Erasmus i Biurze Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW

Zadania Biura Współpracy z Zagranicą UW w ramach realizacji podprogramu Erasmus:

 1. Na zlecenie władz uczelni BWZ koordynuje czyli opracowuje, składa i rozlicza finansowo i merytorycznie projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA107) z krajami partnerskimi ”.
 2. BWZ udziela informacji o programie Erasmus+;
 3. BWZ pomaga pracownikom/wydziałom/ jednostkom UW w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uczestnictwa w projektach oraz w wypełnianiu wniosków w zakresie informacji ogólnych o UW.

UWAGA!   W przypadku przyznania funduszy projekt jest realizowany i rozliczany bezpośrednio na wydziale, bez pośrednictwa BWZ.

O projektach typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107)”

Projekt tego typu nawiązuje w swych celach i sposobie zarządzania do programu Erasmus Mundus .

UWAGA!   Lista krajów partnerskich uprawnionych do uczestnictwa w projekcie zależy od konkursu.

Na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ we współpracy z wydziałowymi koordynatorami ds. mobilności, Biuro Współpracy z Zagranicą opracowuje i składa co roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (tzw. KA107)”, często potocznie nazywanym „nowym Erasmusem”. Wsparcie finansowe (stypendia) mogą być przyznane zarówno osobom przyjeżdżającym jak i wyjeżdżającym, o ile projekt to przewidywał.

Na podstawie funduszy przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ogłaszane są wewnętrzne konkursy, a z każdą zakwalifikowaną osobą (przyjeżdżającą lub wyjeżdżającą) zawierana jest indywidualna umowa stypendialna.

O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017”

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2017 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bhutan, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Iran, Irak, Izrael, Jordania, Kambodża, Kanada, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA, Wietnam.

W przypadku Białorusi, Bhutanu, Gruzji, Iraku, Palestyny oraz Stanów Zjednoczonych, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2019 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2019 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:

Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Jakub Rejniak, jakub.rejniak@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 005.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2017
 • University of Shkodra, Albania
 • European University of Tirana, Albania
 • Royal University of Bhutan, Bhutan
 • Belarusian State University, Białoruś
 • University of Sarajevo, Bośnia i Hercegowina
 • China University of Political Science and Law, Chiny
 • University of Montenegro, Czarnogóra
 • Ateneo de Manila University, Filipiny
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja
 • Salahaddin University – Erbil, Irak
 • University of Duhok, Irak
 • Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran
 • University of Tehran, Iran
 • The David Yellin Academic College of Education, Izrael
 • Tel Aviv University, Izrael
 • University of Jordan, Jordania
 • Royal University of Phnom Penh, Kambodża
 • University of British Columbia, Kanada
 • An-Najah National University, Palestyna
 • Saint Petersburg State University, Rosja
 • Moscow State Insitute of International Relations, Rosja
 • University of Johannesburg, RPA
 • University of Belgrade, Serbia
 • Northeastern Illinois University, Stany Zjednoczone
 • National Chengchi University, Tajwan
 • Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina
 • Taras Sevchenko National University of Kyiv, Ukraina
 • National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraina
 • University of Da Nang, Wietnam
Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2017” na stronach 53-58. Są to następujące stawki:

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98  na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości

 

Dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019 – Kwalifikacja uzupełniająca – Przedłużony termin do 25 maja 2018 r.

Wyjazdy na zagraniczne studia częściowe do uczelni z Iranu i Izraela 
Rok akademicki 2018/2019

3 MIEJSCA DLA STUDENTÓW I/LUB DOKTORANTÓW – KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
 2. Dostępne stypendia:
  • Uniwersytet Teherański (2 stypendia – tylko doktoranci)
  • The David Yellin Academic College of Education (1 stypendium, drugie stypendium w trakcie ustaleń)
 3. Wysokość stypendium (niezależnie od kraju): 650 EUR + dofinansowanie kosztów podróży z/do uczelni partnerskiej (Izrael – 360 euro; Iran – 530 euro);
 4. Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:
  • list motywacyjny w języku angielskim,
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka – załącznik 2),
  • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),
  • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1),
  • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).
 5. Zasady kwalifikacji, kryteria oceny wniosków oraz szczegółowe informacje w zakładce O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017” > Dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019.
 6. Termin składania kompletu dokumentów: 25 maja, godz. 15:00.
 7. Miejsce składania dokumentów: Pałac Kazimierzowski, pokój 28.
 8. Kontakt: Sybilla Marinkovic, tel. 22 55 24 079, e-mail:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl
O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2016”

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2016 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Kanada, Izrael, Japonia, Jordania, Palestyna, Rosja, Serbia, RPA, Tajwan, Ukraina, USA.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2016 r. – 31 lipca 2018 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2018 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:
Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2016
 • Uniwersytet w Tiranie
 • Uniwersytet w Szkodrze
 • Europejski Uniwersytet w Tiranie
 • Uniwersytet w Sarajewie
 • Uniwersytet w Bihaciu
 • Uniwersytet Czarnogórski
 • Chiński Uniwersytet Nauk Politycznych i Prawa
 • Uniwersytet Wuhan
 • Państwowy Uniwersytet w Tbilisi
 • Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie
 • David Yellin College of Education
 • Uniwersytet Jordański w Ammanie
 • Narodowy Uniwersytet An-Najah
 • Islamski Uniwersytet w Gazie
 • Państwowy Uniwersytet w Petersburgu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie
 • Uniwersytet w Belgradzie
 • Uniwersytet w Niszu
 • Uniwersytet w Nowym Sadzie
 • Uniwersytet w Johanesburgu
 • Narodowy Uniwersytet Chengchi
 • Narodowy Uniwersytet Lwowski
 • Uniwersytet Northeastern Illinois
Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2016” na stronach 43-50. Są to następujące stawki:

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2016
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2016
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – Procedura i kryteria kwalifikacji – KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY – formularze KA107/2016
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – Procedura i kryteria kwalifikacji – KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY – formularze KA107/2016

 

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Kozdra, katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 20 482

O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/20152R”

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2015 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Izrael, Jordania, Kosowo, Maroko, Serbia.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2016 r. – 31 lipca 2017 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2017 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:
Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie
 • Uniwersytet w Tiranie
 • Uniwersytet w Szkodrze
 • Europejski Uniwersytet w Tiranie
 • Uniwersytet w Sarajewie
 • Uniwersytet w Bihaciu
 • Uniwersytet Czarnogórski
 • Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie
 • Uniwersytet Ben-Gurion
 • Uniwersytet Jordański w Ammanie
 • Uniwersytet Biznesu i Technologii w Prisztinie
 • Uniwersytet Al-Akhawayn w Ifrane
 • Uniwersytet Belgradzki
 • Uniwersytet w Niszu
 • Uniwersytet w Nowym Sadzie
Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2015” na stronach 48-50. Są to następujące stawki:

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nieprzekraczających 14 dni
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nieprzekraczających 14 dni
Według kalkulatora odległości

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – Konkurs uzupełniający

 

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Kozdra, katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 20 482