Carleton University, Ottawa, Kanada – Stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://carleton.ca/

Okres pobytu: rok akademicki 2024/2025

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia semestralne (2 na pierwszy semestr i 2 na drugi semestr 2024/25).

Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich)

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (kursy niedostępne dla studentów wymiennych zostały wskazane na stronie Carleton University)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Studenci są zobowiązani do wykupienia University Health Insurance Plan (UHIP).

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej certyfikat potwierdzający zdany egzamin w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące przed datą złożenia dokumentów: TOEFL iBT 86; IELTS 6.5; CAEL 70).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (zgodnie z informacją w Student Exchange Program Information Sheet):

 1. Incoming Exchange Application form;
 2. Official proof of English Proficiency (TOEFL, IELTS, or CAEL, PTE Academic). The test report must be in English and the test date cannot be more than 24 months prior to application;
 3. Most recent official transcript translated into English;
 4. A list of 10 Carleton courses;
 5. Portfolio (for students applying for courses in Architecture, Industrial Design and Interactive Media Design);
 6. An audition for students applying for performance courses in Music.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską nominowany student powinien przesłać bezpośrednio do Carleton. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.
 • Więcej informacji dostępnych na stronie Carleton University.

 

Termin składania dokumentów do BWZ12.02.2024. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:

Anna Sadecka, email: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24