Virtual Staff Exchange – online meeting with colleagues from the University of Bonn
22 września 2023

 

Networking with colleagues from around the world is also possible online!

The half-day online workshop connects you with staff from the University of Bonn and also delivers knowledge about the university landscape and work culture.

 

Workshop Date:

Tuesday October 17, 2023 from 9 a.m. to 1 p.m.

 

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6Qy_nJpiLBn_jTpJmDuqbtKeXRuHubIF0AAltZeqZVHxGA/viewform?usp=sf_link

 

Registration Deadline: October 3rd, 2023

 

General information in brief:

 • 4-hour online exchange on Zoom with colleagues on work cultures and higher education systems
 • Facilitated by an intercultural trainer
 • Free of charge
 • 6 – 10 participants from each partner
 • Exchange entirely in English (minimum level: B2)
 • Certificate for all participants after completion of the workshop

 

Programme:

 • Overview of each university system, general cultural insights and introduction of partners (2 hours)

Participants from the University of Bonn and the University of Warsaw will participate in a preparatory workshop where both general cultural matters and specific university policy issues are covered. The workshop also presents introductory information about both universities.

 

 • Virtual exchange between both groups (2 hours)

The second part of the event is cantered around a dialogue between the two groups on pre-determined topics. The focus is on exploring each other’s culture, such as the closeness of relationships, hierarchical structures and communication styles.

 

 

        


Nabór wniosków do programów stypendialnych Fulbrighta
01 marca 2023

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2024-25, Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25 i STEM Impact Award 2023-24 oraz nowość – Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25.

 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od ponad 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek.

 

Fulbright Graduate Student Award 2024-25 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

Fulbright Junior Research Award 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nowość! W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można też składać wnioski o nowe, 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem 10-miesięcznego stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane jest we współpracy z Rogala Lab. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright STEM Impact Award 2023-24 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych.  Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/stem-impact/

 

Fulbright Senior Award 2024-25 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

 

Kontakt do Ambasadorki Programu Fulbrighta w Warszawie: dr hab. inż. Izabela Madura, email: izabela.madura@pw.edu.pl

 


Program im. Stanisława Ulama

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na udział w Programie im. Stanisława Ulama.

Nabór wniosków jest prowadzony do 22 maja 2023, do godz. 15:00 (czasu lokalnego). Dokumenty do BWZ należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Szczegółowe informacje na stronie BWZ w zakładce Program im. Stanisława Ulama oraz na stronie NAWA.


RIS4Ukraine – projekt stażowy dla studentów z Ukrainy
12 sierpnia 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym projekcie stażowym RIS4Ukraine, finansowanym z funduszy EIT Food i Komisji Europejskiej. Program skierowany do ukraińskich studentów studiów magisterskich, absolwentów, doktorantów i post-doctorów oraz młodych pracowników do 35 roku życia, którzy poszukują możliwości zatrudnienia w sektorze agri-food. W ramach programu oferujemy możliwość udziału w 3-6 miesięcznym, płatnym stażu u firm partnerskich na terenie Unii Eu

Jak aplikować? Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny i nagrać 1-minutowy film motywacyjny. Link do formularza dostępny jest tu: https://apply.eitfood.eu/en_GB/courses/course/131-ris4ukraine

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia, 2022.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: http://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/#ukraine oraz na stronie BWZ: http://en.bwz.uw.edu.pl/ris4ukraine-internship-program-for-ukrainian-students/.

 


Stypendia badawcze HIAS na Uniwersytecie w Hamburgu
09 sierpnia 2022

Stypendia badawcze HIAS na rok 2024/2025 dla nauczycieli akademickich z tytułem dr  na okres od 3 do 10 miesięcy na Uniwersytecie w Hamburgu

Termin składania wniosków: 31 października 2022

 

Więcej informacji:

https://hias-hamburg.de/en/fellowship/information/

oraz

https://hias-hamburg.de/en/fellowship/application/


Specjalny Program stypendialny Narodowego Centrum Nauki dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora
05 sierpnia 2022

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór wniosków w ramach Specjalnego programu stypendialnego dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest Narodowe Centrum Nauki.

Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

 

Wymagania do kandydatów

Student/naukowiec przystępujący do programu musi spełniać następujące wymagania:

 • nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków

oraz

 • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

 • był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
 • był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Uwaga: obywatelstwo studenta/ naukowca nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do programu.
Osoba otrzymująca stypendium nie może beneficjentem innych programów finansowanych z NCN.

 

Możliwy czas trwania stypendium: od 6 do 12 miesięcy.

Termin składania wniosków: 22 sierpnia 2022 r. Nabór prowadzony w trybie ciągłym. Termin składania wniosków przedłużony do 11 września 2022.

Okres realizacji stypendium nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r. Dopuszcza się możliwość realizacji programu w formie zdalnej z terytorium Ukrainy, przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu.

 

Warunki finansowe

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymają stypendium w wysokości od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł. miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty
Jednostki UW zainteresowane przyjęciem stypendysty powinny dostarczyć następujące dokumenty:

1)      Wypełniony formularz wniosku NCN ( w języku angielskim) podpisany przez kierownika jednostki

2)      Kopia dokumentu potwierdzający przekroczenie przez kandydata granicy polskiej nie wcześniej, niż 24 lutego 2022 r. lub, w przypadku osób przebywających na terytorium Ukrainy, oświadczenie kandydata, że w przypadku zakwalifikowania do programu co najmniej połowa wnioskowanego okresu realizacji programu będzie realizowana na terytorium Polski

3)      Wypełniony i podpisany przez kierownika jednostki przyjmującej i opiekuna naukowego wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie

4)      CV studenta/naukowca (w języku angielskim)

5)      CV opiekuna naukowego (w języku angielskim)

6)      Plan integracji/reintegracji, dotychczasowa współpraca oraz opis korzyści – przygotowany przez jednostkę przyjmującą – limit 1 strona (w języku angielskim)

7)      Jeśli część programu będzie realizowana zdalnie – uzasadnienie (w języku angielskim).

 

Ww. dokumenty należy przesyłać do dnia 22 sierpnia 2022 w formie elektronicznej na adres: international@adm.uw.edu.pl

 

Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje NCN. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych przez NCN nastąpi w terminie miesiąca od daty zakończenia naboru (zakończenie naboru – 16.09), ale w uzasadnionych okolicznościach centrum jest uprawnione do wydłużenia oceny maksymalnie do 3 miesięcy. Informacja o przyznaniu finansowania zostaje przekazana stypendystom pisemnie w najkrótszym możliwym terminie.

 

e-mail: international@adm.uw.edu.pl

Procedura składania wniosków: ncn_program_stypendialny_ukraina_procedura_skladania_wnioskow.pdf

 


 

Бюро міжнародної співпраці оголошує конкурс заявок на Спеціальну стипендіальну програму Національного центру науки для українських студентів і науковців, які не мають ступеня доктора

 

Програма фінансується Фондом двосторонніх відносин у рамках Програми базових досліджень, оператором якої в 3-ому наборі Норвезьких фондів та фондів ЄЕЗ на 2014-2021 рр. є Національний центр науки.

Метою програми є фінансова підтримка студентів/науковців шляхом надання їм можливості продовжувати навчання, вести роботу над магістерською чи докторською дисертацією чи здійснювати будь-яку іншу форму навчання в польських наукових установах.

 

Вимоги до кандидатів

Студент/науковців, який подає заявку до участі у програмі, повинен відповідати наступним вимогам:

 • не має докторського ступеня або еквівалентної кваліфікації (кандидата наук в українській системі) на момент закінчення набору заявок

і

 • не раніше, ніж 24 лютого залишив Україну внаслідок війни або має намір залишити Україну;

а також:

 • був/є студентом/докторантом українського закладу вищої освіти у 2021/2022 навчальному році, або
 • був/працює в науковому підрозділі в Україні.

Примітка: громадянство студента/науковця не враховується під час перевірки ввідповідності вимогам участі у програмі.

Особа, яка отримує стипендію, не може бути бенефіціаром інших програм, які фінансуються NCN.

 

Можливий період реалізації стипендії: від 6 до 12 місяців.

Остаточний термін подачі заявок: 22 серпня 2022 р. Продовжено до 11 вересня 2022 року.

Реалізація стипендії не може розпочатися пізніше 1 березня 2023 р. Дозволяється реалізація програми дистанційно з території України протягом періоду, не довшого, ніж половина терміну запланованої реалізації програми.

 

Фінансові умови

Зараховані кандидати будуть звільнені від оплати за навчання та отримають стипендію у розмірі 3,5 тис. злотих. до 5 тис. злотих злотих щомісяця.

 

Необхідні документи
Підрозділи Варшавського університету, зацікавлені прийомом стипендіата, повинні надіслати наступні документи:

1)  Заповнений бланк заявки NCN (англійською мовою), підписаний керівником підрозділу/факультету Варшавського університету.

2) Копія документа, що підтверджує факт перетину кандидатом польського кордону не раніше 24 лютого 2022 року або, у випадку осіб, які перебувають в Україні, декларація кандидата про те, що, у випадку його зарахування до програми, принаймні половина періоду реалізації програми буде здійснюватися на території Польщі

3) Заява про надання згоди на участь у Програмі, заповнена та підписана керівником приймаючого підрозділу та науковим керівником

4) Резюме студента / наукового співробітника (англійською мовою)

5) Резюме наукового керівника (англійською мовою)

6) План інтеграції/ реінтеграції, існуюча співпраця та опис переваг – підготовлений приймаючим підрозділом – ліміт 1 сторінка (англійською мовою)

7) Якщо частина програми буде реалізовуватися дистанційно – обґрунтування (англійською мовою).

 

Вищезазначені документи слід надсилати до 22 серпня 2022 року в електронному вигляді на адресу: international@adm.uw.edu.pl

 

Рішення про призначення стипендії приймає NCN. Рішення буде прийняте до 26 вересня 2022 р. Інформація про призначення фінансування надсилатиметься стипендіатам у письмовій формі у найближчий можливий період.

 

Електронна адреса: international@adm.uw.edu.pl

Процедура подачі заявок: ncn_program_stypendialny_ukraina_procedura_skladania_wnioskow.pdf