Program Polskie Powroty NAWA 2022 – nabór wniosków do 25 lipca, do godz. 15:00.

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2022. Program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w programie przyjmowane są do 25 lipca 2022 roku, do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Wniosek w imieniu własnym oraz UW składa Powracający Naukowiec.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin Programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ następujących dokumentów:

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Zobowiązanie instytucji zatrudniającej”, pełnomocnictwo oraz oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej zostaną odesłane do Państwa e-mailem oryginały pełnomocnictw zostaną przekazane pocztą bezpośrednio do NAWA.


Data publikacji: 22 czerwca 2022