Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Adres strony internetowejhttps://www.pucp.edu.pe/
Termin pobytu i długość pobytu: semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025 (sierpień – grudzień)
Liczba miejsc: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (po zakończeniu pierwszego roku studiów), studenci studiów II stopnia
Uprawnione jednostki/dziedziny: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez KJD/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys/CV z uwzględnieniem informacji o osiągnięciach, wyróżnieniach i nagrodach (w j. polskim)
 5. Certyfikat znajomości języka  hiszpańskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie – minimum B2 (certyfikat lub zaświadczenie z jednostki).

 Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Studenci zakwalifikowani/zaakceptowani przez uczelnie przyjmującą są zobowiązani uzyskać akceptację programu studiów od koordynatora ds. mobilności w jednostce macierzystej UW. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) należy zawrzeć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wymiany.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie zgodnie z procedurami kraju instytucji przyjmującej. Więcej informacji dostępne jest na stronie Cambio de calidad migratoria temporal… (pobyt jednosemestralny) oraz Cambiar calidad migratoria residente… (pobyt roczny).
 • Przed wyjazdem studenci przyjęci przez uczelnie przyjmującą zobowiązani są do zawarcia umowy z UW (w BWZ).
 • Lista programów dostępnych dla studentów zagranicznych opublikowana jest na stronie: https://internacionalizacion.pucp.edu.pe/en/informacion-para-estudiantes-internacionales/sylabus-cursos-estudiantes-extranjeros-facultad/. Pełna lista kursów w języku angielskim będzie przesłana przez uczelnię partnerską w późniejszym terminie.
 • Student nominowany będzie zobowiązany przesłać do PUCP komplet dokumentów (kopię paszportu, zdjęcie, Transcript of Records or enrollment certificate w języku angielskim, potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia) do dnia 30.06.2024. Szczegółowa instrukcja na temat procesu aplikacji zostanie przesłana przez uczelnię partnerską 03.06.2024 bezpośrednio do nominowanych kandydatów.
 • Więcej informacji o wymianie można znaleźć na stronie https://www.pucp.edu.pe/en/internacionalizacion/ oraz w Factsheets po hiszpańsku i po angielsku.

Termin zgłoszeń: wtorek 7 maja 2024 r, do godz. 12:00 czasu warszawskiego. Zgłoszenia niekompletne bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie (wiadomość email zawierająca wszystkie wymagane dokumenty; temat: Peru – PUCP – semestr zimowy 2024/2025) należy przesłać na adres e-mail bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (zgodnie z § 3 zarządzenia rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r.). Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu zgłoszenia obowiązuje internetowa rezerwacja poprzez Terminarz BWZ (proszę wybrać pokój 24). Rezerwacji należy dokonać przed wizytą w naszym biurze.

Koordynator wymiany:
Katarzyna Kula, email: katarzyna.kula@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, p. 24