Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Adres strony internetowej: https://www.pucp.edu.pe/
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim 2022/2023 – zajęcia rozpoczynają się w połowie marca, a kończą w połowie lipca
Dla kogo: studenci studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich (począwszy od drugiego roku), drugiego stopnia
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (B2).

Lista dokumentów wymaganych przez uczelnię zagraniczną – w języku angielskim lub hiszpańskim – zostanie podana po otrzymaniu nominacji studenta wraz z terminem dostarczenie dokumentów (zazwyczaj jest to około 15 grudnia).

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów należy uzgodnić z koordynatorem ds. mobilności jednostki prowadzącej studia na UW.
  • Definitywna oferta przedmiotów zostanie opublikowana w marcu 2023 r.
  • Lista dostępnych programów
  • Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim oraz w j. angielskim
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PUCP, poświęconej wymianie oraz w broszurze PUCP International – Booklet for Students (wyd. 2023).
 • Za uzyskanie wizy odpowiada student. UW ani PUCP nie pośredniczą w procesie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

Termin składania wniosków do BWZ 20 listopada 2022 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany, wysyłając kompletną dokumentację konkursową z adresu poczty elektronicznej UW.

Koordynator:
Ireneusz Grejcz, e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, Sekretariat BWZ, p. BWZ (207), 2. piętro.