Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – konkurs zakończony

Uczelnia: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – konkurs zakończony

Adres strony internetowej: https://www.pucp.edu.pe/

Okres pobytu:
1 semestr

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim 2021/2022

Dla kogo:
studenci studiów pierwszego stopnia (począwszy od drugiego roku), drugiego stopnia i jednolitych magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (B2).

Lista dokumentów wymaganych przez uczelnię zagraniczną – w języku angielskim lub hiszpańskim – zostanie podana po otrzymaniu nominacji studenta wraz z terminem dostarczenie dokumentów (zazwyczaj jest to 15 grudnia).

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Możliwość wyjazdu do Peru uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz lokalnych, dot. wjazdu na terytorium Kraju.
 • Zatwierdzenie wybranych przedmiotów należy uzgodnić z koordynatorem ds. mobilności jednostki prowadzącej studia na UW.
  • Definitywna oferta przedmiotów zostanie opublikowana w lutym 2022 r.
  • Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku hiszpańskim.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PUCP, poświęconej wymianie oraz w broszurze PUCP International – Booklet for Students (wyd. 2021).
 • Za uzyskanie wizy odpowiada student. UW ani PUCP nie pośredniczą w procesie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • PUCP poda ostateczny termin przesłania wymaganych dokumentów po otrzymaniu nominacji – zazwyczaj jest to 15 grudnia.

Termin składania wniosków do BWZ 22 listopada 2021 r., godz. 12:00.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany lub osobiście w siedzibie BWZ. Obowiązuje rejestracja wizyt poprzez Terminarz BWZ!

Koordynator:
Ireneusz Grejcz, e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24