Update on the current situation at the University of Warsaw, 04.05.2020

Functioning of the University of Warsaw after May 24th, 2020

 • Based on the decision of the Ministry of Science and Higher Education, University premises are closed until May 24th.
 • If the Ministry does not extend the period beyond May 24th, UW authorities plan the following:
  • To continue teaching on-line until the end of the semester.
  • To re-start classes, that require physical presence on campus (ex. laboratories) and which are currently not being taught. (The timetable will be published after May 15th)
 • Later this week an updated version of the 2019/2020 academic calendar will be published.

National authorities have announced the second stage of lifting Coronavirus restrictions.

As of May 4th the following facilities are open:

 • Shopping malls
  • Social distancing regulations still apply. A distance of 2 meters should be kept from other individuals at all times. Face and nose are to be covered.
  • The number of persons in the shopping facility is limited to 1 person per 15 m2.
  • Food courts, sport facilities and recreational areas within the shopping malls remain closed.
 • Construction, home improvement, DIY shops
  • Social distancing regulations still apply. A distance of 2 meters should be kept from other individuals at all times. Face and nose are to be covered.
 • Hotels and other short-term stay facilities.
  • All recreational areas, swimming pools, SPAs and restaurants within hotel premises are to remain closed.

Later this week, Veturilo bikes should be available for usage.

‘Discover Poland from the Comfort of your Home’

Here you will find information on Polish tourist attractions that offer virtual tours.

Study on the impact of COVID-19 on mental health.

The COVID-19 pandemic challenged us all in various ways and the impact of this global crisis on our mental health cannot be neglected.

How are you doing these days? Let us know by filling in the SURVEY and help develop psychological support strategies to cope with long-term consequences the pandemic can have on our mental health and wellbeing YOU can be a part of the solution!

It should take no more than 20 minutes⏱️ It would also be great if you could share it with your friends (who are higher education students) all across the globe! https://forms.gle/LW8LjrT3y7zMnjVY9

The study is conducted by a team of researchers and students from the Department of Medical Psychology and Medical Communication at the Medical University of Warsaw (MUW), Poland, in cooperation with MUW’s University Counselling Services, Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw, Poland, and the Polish Society of Lifestyle Medicine. If you have any questions regarding the survey, please feel free to contact Magdalena Lazarewicz, MA, PhD (MUW) at magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl


Wersja Polska

Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego po 24 maja

Do 24 maja, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obowiązuje ograniczenie działalności uczelni. Do tego czasu wykłady i zajęcia na UW prowadzone są jedynie w formie zdalnej.

Jeżeli MNiSW nie przedłuży obowiązywania ograniczeń, to po 24 maja – wg wstępnych założeń, które doprecyzowane zostaną w zarządzeniu rektora – UW planuje:

· kontynuować do końca semestru w niezmienionej formie wykłady i zajęcia prowadzone zdalnie,

· uruchomić – przy zachowaniu wszelkich wytycznych sanitarnych – stacjonarne zajęcia praktyczne, wymagające obecności na terenie uczelni, które obecnie nie są realizowane (harmonogramy zajęć zostaną przedstawione po 15 maja).

W przyszłym tygodniu ukaże się nowe zarządzenie rektora UW dotyczące zmiany kalendarza akademickiego 2019/2020, realizacji zajęć dydaktycznych na UW oraz organizacji sesji.

Władze państwowe ogłosiły drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Od 4 maja otwarte są następujące obiekty:

 • centra handlowe
  • nadal obowiązują przepisy dotyczące dystansowania społecznego. Należy zachować odległość 2 metrów od innych osób. Twarz i nos powinny być zakryte.
  • ilość osób w obiekcie handlowym jest ograniczona do 1 osoby na 15 m2.
  • punkty gastronomiczne, obiekty sportowe i strefy rekreacyjne w centrach handlowych pozostają zamknięte.
  • sklepy budowlane, ogrodnicze, dla majsterkowiczów
  • nadal obowiązują przepisy dotyczące dystansowania społecznego. Należy zachować odległość 2 metrów od innych osób. Twarz i nos powinny być zakryte.
  • hotele i inne obiekty pobytu krótkoterminowego
  • wszystkie strefy rekreacyjne, baseny, spa i restauracje na terenie hotelu pozostają zamknięte.

Jeszcze w tym tygodniu powinny być dostępne do użytku rowery miejskie Veturilo.

„Odkryj Polskę w zaciszu własnego domu”

Tu znajdziesz informacje o polskich atrakcjach i obiektach turystycznych, które oferują wirtualne zwiedzanie.

Badanie wpływu COVID-19 na zdrowie psychiczne

Pandemia COVID-19 okazała się dla nas dużym wyzwaniem w wielu aspektach, a wpływu globalnego kryzysu na nasze zdrowie psychiczne nie można lekceważyć.

Jak sobie radzisz w tych trudnych dniach? Daj nam znać, wypełniając ANKIETĘ i pomóż opracować strategie wsparcia psychologicznego, które posłużą radzeniu sobie z długoterminowymi konsekwencjami, jakie pandemia może mieć dla naszego zdrowia psychicznego i samopoczucia TY możesz być częścią rozwiązania!

Ankieta nie powinna zająć więcej niż 20 minut ⏱️ Byłoby wspaniale, gdybyś podzielił się nią ze znajomymi (studentami szkół wyższych) z całego świata! https://forms.gle/LW8LjrT3y7zMnjVY9

Badanie prowadzone jest przez zespół naukowców i studentów z Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) we współpracy z Uniwersytecką Poradnią Psychologiczną WUM, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt z dr Magdaleną Łazarewicz (WUM) pod adresem magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl