University of Seoul, Seul, Korea Południowa

Adres strony internetowejhttps://english.uos.ac.kr/

Okres pobytu: semestr jesienny roku akademickiego 2024/2025

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na pobyt semestralny

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie co najmniej B2 lub język koreański).

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską:

 1. Online application form
 2. Official Academic Transcript
 3. ID photo
 4. Copy od Passport

Więcej informacji:  https://oia.uos.ac.kr/iice/study/prPartnerInformation.do?epTicket=LOG

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w UoS należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • UoS oferuje zajęcia w języku angielskim jedynie na poziomie licencjackim (undergraduate). W wymianie mogą uczestniczyć studenci studiów magisterskich, którzy będą korzystać z oferty na poziomie magisterskim (wymagana dobra znajomość języka koreańskiego) lub z oferty na poziomie licencjackim.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Zakwalifikowany student będzie proszony o dostarczenie dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w sposób określony przez UoS (online) do dnia 30.04.2024 r.

Termin składania wniosków do BWZ: 04.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24