University of Seoul – stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://english.uos.ac.kr/
Okres pobytu: rok akademicki 2022/2023
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim (na 1 lub 2 semestry)
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (wymagany co najmniej 1 rok studiów ukończony na UW)
i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie co najmniej B2 lub język koreański).

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską:

 1. Online application form.
 2. One official photo (3.5 x 4.5 cm, full color with white background).
 3. Certificate of Health, TB test result or chest X-ray (mandatory only for on-campus housing residents).

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w UoS należy uzgodnić z władzami jednostki.
 • UoS oferuje zajęcia w języku angielskim jedynie na poziomie licencjackim (undergraduate). W wymianie mogą uczestniczyć studenci studiów magisterskich, którzy będą korzystać z oferty na poziomie magisterskim (wymagana dobra znajomość języka koreańskiego) lub z oferty na poziomie licencjackim.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowany student będzie proszony o dostarczenie dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w sposób określony przez UoS do dnia 31.10.2022 r.
 • Więcej informacji w broszurze UoS Partner Infromation.

 

Termin składania dokumentów do BWZ:
22.06.2022 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, p. 212