University of Macau, Macau, Chiny

Adres strony internetowejhttps://www.um.edu.mo/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów)
Termin stypendium: semestr letni 2024/25
Uprawnione jednostki UW: wszystkie*

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2;
 6. Wykaz zaliczeń w tłumaczeniu na język angielski; dokument musi zawierać informację o skali ocen i uzyskanej średniej ocen;
 7. Oświadczenie o programie i roku studiów, na który kandydat aplikuje (w języku angielskim);
 8. Course Selection Form;
 9. CV (w języku angielskim);
 10. Personal Statement (w języku angielskim).

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami dostępnymi w Fact Sheet:

 1. Colored 1.5 Inch White Background Photo;
 2. ID Card;
 3. Passport (Expiry Date: at least 1 month after end of exchange);
 4. Official Transcript;
 5. Medical insurance covers the period of stay in Macau (for students who won’t join the UM Medical Scheme).

Uwagi:

 • * Kursy oferowane przez Department of Chinese nie są dostępne dla studentów z wymiany.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 30.09.2024 r. poprzez system aplikacyjny uczelni przyjmującej. Link do systemu zostanie przekazany nominowanym kandydatom.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.
 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest do zawarcia umowy z UW (BWZ), a także do przygotowania Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) – kopię dokumentu zaakceptowanego przez obie strony należy dostarczyć do BWZ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wymiany.

Termin składania wniosków do BWZ: 01.08.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24