Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Universität Hamburg
Adres strony internetowej: www.uni-hamburg.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia jednomiesięczne
Termin stypendium: 2024 r.
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Stypendium w wys. 930,-Euro;
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazdpodpisane przez  kierownika jednostki dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat;
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH (w języku polskim);
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).

 W języku niemieckim lub angielskim: 

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmujące;
 2. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH;
 3. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego (nie dot. studentów germanistyki) lub angielskiego (nie dot. studentów anglistyki) na poziomie min. B2.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wyjazdu osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

Termin składania dokumentów 31 stycznia 2024 r.

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
Biuro Współpracy z Zagranicą
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434