Universidad de Guadalajara

Adres strony internetowej: http://www.ci.cgai.udg.mx/centros-movilidad-2023a
Okres pobytu: semestr letni 2022/23 (16 stycznia – 15 lipca 2023)
Liczba stypendiów i długość pobytu: 4
Dla kogo: studenci studiów I stopnia (wymagany co najmniej 1 rok studiów ukończony na UW), II stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany co najmniej 1 rok studiów ukończony na UW)
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

 Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika/dyrektora w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego – co najmniej B2

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską w procesie aplikacji (dotyczy osoby zakwalifikowane przez UW):

 1. Skan paszportu (dokument musi być ważny przez cały okres pobytu w Meksyku)
 2. Curriculum Vitae (w j. hiszpańskim)
 3. List motywacyjny (w j. hiszpańskim)
 4. List rekomendacyjny od wykładowcy lub władz jednostki (może być w j. hiszpańskim lub angielskim)
 5. Karta Przebiegu Studiów podpisana przez osobę upoważnioną w jednostce i opieczętowana (w j. angielskim)

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w UdG należy uzgodnić z władzami jednostki. Informacje o sposobie konwersji punktów lokalnych na ECTS zostaną udostępnione przez UdG w późniejszym terminie. Uczelnia obecnie nie udziela informacji na ten temat.
 • UdG głównie oferuje zajęcia w języku hiszpańskim. Przedmioty w j. angielskim są oferowane jedynie przez CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas).
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowany student będzie proszony o utworzenie konta w systemie rekrutacyjnym UdG i dopełnienie wszelkich formalności najpóźniej do 15.10.2022 r., w tym załączenie wszystkich wymaganych dokumentów w formacie elektronicznym.
 • Więcej informacji na stronach:
 • Zmiany w wyborze przedmiotów oraz w Porozumieniu o programie studiów (Learning Agreement) można dokonać w ciągu tygodnia od rozpoczęcia semestru w UdG za zgodą jednostki przyjmującej.
 • Tryb prowadzenia zajęć zostanie określony przed rozpoczęciem semestru zgodnie z dyspozycjami władz stanowych i federalnych Meksyku.

 

Termin składania dokumentów do BWZ: 14.09.2022 r. do godz. 12:00. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 207).

Koordynator wymiany:
Ireneusz Grejcz, email: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Bud. Stary BUW, p. 207
tel. 22 55 24 008