University College of London (UCL), Wielka Brytania

Adres strony internetowej: https://www.ucl.ac.uk/
Okres pobytu: semestr letni 2023/2024 (Spring term + Summer Term)
Liczba stypendiów i długość pobytu:

 • School of Slavonic and East European Studies – jednosemestralne stypendia dla studentów studiów I stopnia w następujących dziedzinach: European Studies (3 miejsca), Humanities (2 miejsca), History (2 miejsca)
 • Security and Crime Science – jednosemestralne stypendia dla studentów studiów II stopnia w dziedzinie Law (2 miejsca)

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów), studenci studiów II stopnia;
Uprawnione jednostki UW: wszystkie w ramach dziedzin oferowanych przez uczelnię przyjmującą
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (zgodnie z informacją na stronie internetowej UCL):

 1. Online application;
 2. A valid email address for your referee;
 3. An academic transcript provided in English and in electronic format;
 4. Your personal statement;
 5. Home institution confirmation.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską nominowany student powinien przesłać bezpośrednio do UCL w terminie do 30.09.2023 r. (wyjazd w semestrze letnim). Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.
 • Więcej informacji dostępnych na stronie UCL.

Termin składania dokumentów do BWZ: 22.08.2023 r. godz. 23:59 Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, 2 piętro, pokój 212